Klageordningen for de regionale forskningsfondene

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Forskningsrådet som klageorgan for de regionale fondene. Forskningsrådet har gitt fullmakt til et eksternt Klageutvalg for endelig avgjørelse av klagene som vedrører vedtak både i Forskningsrådet og i de regionale fondene. På denne måten blir klageadgangen og praksis ved avgjørelsen mest mulig lik den søkere til Forskningsrådet har.

Regionale forskningsfond tar kun i mot klager på avslag og avvisning av søknader dersom det er skjedd en feil i saksbehandlingen eller at det er vesentlig svikt eller mangel ved skjønnsutøvelsen. Fondenes vedtak er unntatt fra forvaltningslovens regler om rett til å klage til overordnet organ, og søkere vil dermed ikke ha noen rett til fornyet behandling av søknaden sin.

Begrenset klageadgang

Klager på vedtak behandles av et eksternt og frittstående klageutvalg. Klageadgangen er begrenset og utvalget tar kun i mot klager som gjelder feil ved saksbehandlingen, eller at det er vesentlig svikt eller mangler ved måten Regionale forskningsfond har utøvd sitt faglige skjønn.

Med saksbehandlingsfeil mener vi brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen eller Forskningsrådets egne bestemmelser om hvordan søknader om forskningsmidler skal behandles. 

Vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen innebærer at Regionale forskningsfond har gått ut over myndigheten de er gitt til å drive skjønnsutøvelse i forbindelse med et vedtak. Det kan for eksempel være at de har latt utenforliggende hensyn bestemme hva et vedtak skal gå ut på, at de har fattet vilkårlige, uforholdsmessige eller sterkt urimelige vedtak, eller vedtak som innebærer en usaklig forskjellsbehandling av søker.

Det kan ikke klages på Regionale forskningsfonds faglige vurderinger

Vedtak om tildeling av forskningsmidler følger ikke direkte av lov eller forskrift, men fattes på grunnlag av en faglig vurdering av søknadens kvalitet og relevans i forhold til utlysning. Uenighet om innholdet  i, og utfallet av, disse vurderingene gir ikke grunnlag for å klage.

Formkrav og frister

Det er kun den prosjektansvarlige (ved administrativt ansvarlig) som kan fremsette klage. Fristen for å klage er tre uker etter mottak av vedtaket om avvisning/avslag. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Klager kan benytte Forskningsrådets klageskjemaer, men dette er ikke noe krav. Skjemaene finnes via Forskningsrådets side om klagegangen. 

For klager på avslag på søknad om utsatt søknadsfrist ved levering av eSøknad, er klagefristen fem virkedager etter mottak av vedtak om avslag. 

Saksbehandlingen i klagesaker

Klagen skal sendes til det regionale fondet som har avslått/avvist søknaden. Styret i det regionale fondet vurderer hvorvidt klagen bør tas til følge og vedtaket om avvisning/avslag omgjøres. Klager underrettes om avgjørelsen. Hvis klagen ikke tas til følge, legges saken frem for Forskningsrådet sammen med en redegjørelse for hvorfor fondet mener at klagen ikke bør tas til følge. Forskningsrådet foretar den endelige forberedelsen til Klageutvalget. En kopi av Forskningsrådets redegjørelse til Klageutvalget sendes til klageren, som har tre uker på å komme med eventuelle kommentarer før Klageutvalget behandler saken. For klager på avslag om utsatt søknadsfrist, er kommentarfristen en uke.

Hvis Klageutvalget finner at avvisningen/avslaget er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen opphever Klageutvalget vedtaket og Forskningsrådet sender saken tilbake til fondsstyret for ny behandling. 

Klageutvalgets medlemmer

• Jan Fridthjof Bernt (leder), professor, Universitetet i Bergen
• Kari Nygaard, adm. direktør, Norsk institutt for luftforskning
• Ingvild Ulrikke Jakobsen, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet
• Dagfinn Myhre, visepresident og leder for kommunikasjon og eksterne relasjoner, Telenor Group


Klageutvalget har fullmakt til å opptre som endelig klageinstans.