Klageordningen for de regionale forskningsfondene

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Forskningsrådet som klageorgan for de regionale fondene. Forskningsrådet har gitt fullmakt til et eksternt Klageutvalg for endelig avgjørelse av klagene som vedrører vedtak både i Forskningsrådet og i de regionale fondene. På denne måten blir klageadgangen og praksis ved avgjørelsen mest mulig lik den søkere til Forskningsrådet har.

Fondenes vedtak er unntatt fra forvaltningslovens regler om rett til å klage til overordnet organ, og søkere vil dermed ikke ha noen rett til fornyet behandling av søknaden sin.

Begrenset klageadgang

Klager på vedtak behandles av et eksternt og frittstående klageutvalg. Klageadgangen er begrenset. Du kan bare klage på feil ved saksbehandlingen eller at det er vesentlig svikt eller mangler ved måten Regionale forskningsfond har utøvd sitt faglige skjønn. Du kan ikke klage på de faglige vurderingene.

Med saksbehandlingsfeil mener vi brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen eller Regionale forskningsfonds egne bestemmelser om hvordan søknader om forskningsmidler skal behandles. 

Vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen innebærer at Regionale forskningsfond har gått ut over myndigheten de er gitt til å utøve skjønn i forbindelse med et vedtak. Det kan for eksempel bety at de har latt utenforliggende hensyn bestemme vedtaket, at de har fattet vilkårlige, uforholdsmessige eller sterkt urimelige vedtak, eller vedtak som innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

Du kan ikke klage på den faglige vurderingen

Du kan ikke klage på Regionale forskningsfonds faglige vurderinger av søknaden. Vedtak om tildeling av forskningsmidler følger ikke direkte av lov eller forskrift, men fattes på grunnlag av en faglig vurdering av søknadens kvalitet og relevans i forhold til en utlysning. Uenighet om innholdet  i, og utfallet av, disse vurderingene gir ikke grunnlag for å klage. 

Formkrav og frister

Det er kun den prosjektansvarlige (ved administrativt ansvarlig) som kan fremsette klage. Fristen for å klage er tre uker etter mottak av vedtaket om avvisning/avslag. Klagen skal være skriftlig og bør være begrunnet.

Klager kan benytte Forskningsrådets klageskjemaer, men dette er ikke noe krav. Skjemaene finnes via Forskningsrådets side om Klage på vedtak (forskningsradet.no)

For klager på avslag på søknad om utsatt søknadsfrist ved levering av eSøknad, er klagefristen fem virkedager etter mottak av vedtak om avslag. 

Saksbehandlingen i klagesaker

Klagen skal sendes til det regionale fondet som har avslått/avvist søknaden. Styret i det regionale fondet vurderer hvorvidt klagen bør tas til følge og vedtaket om avvisning/avslag omgjøres. Klager underrettes om avgjørelsen. Dersom det regionale forskningsfondet innstiller på at klagen ikke skal tas til følge, legges saken frem for Forskningsrådet sammen med en redegjørelse for hvorfor fondet mener at klagen ikke bør tas til følge. Forskningsrådet rådgir det regionale forskningsfondet i saken, og foretar den endelige forberedelsen til Klageutvalget. En kopi av fondets redegjørelse til Klageutvalget sendes til klageren, som har tre uker på å komme med eventuelle kommentarer før Klageutvalget behandler saken. For klager på avslag om utsatt søknadsfrist, er kommentarfristen en uke.

Hvis Klageutvalget finner at avvisningen/avslaget er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen opphever Klageutvalget vedtaket og Forskningsrådet sender saken tilbake til fondsstyret for ny behandling.

Utfallet av klagebehandlingen

Utfallet av å ikke få medhold av Klageutvalget er at vedtaket om avslag eller avvisning opprettholdes. Utfallet av å få medhold av Klageutvalget, er at klager får søknaden sin vurdert på nytt (ved klage på avslag), eller at søknaden tas til ordinær behandling (ved klager på avvisning av søknad).

Klageutvalgets medlemmer

• Jan Fridthjof Bernt (leder), professor, Universitetet i Bergen
• Kari Nygaard, adm. direktør, Norsk institutt for luftforskning
• Ingvild Ulrikke Jakobsen,  , UiT Norges arktiske universitet
• Dagfinn Myhre, visepresident og leder for kommunikasjon og eksterne relasjoner, Telenor Group


Klageutvalget har fullmakt til å opptre som endelig klageinstans.
 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 02.56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.