Om ordningen

Tilskuddsordningen Regionale forskningsfond (RFF) skal styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Forskningsfondene forvaltes av fylkeskommunene og finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.

Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt

Regionale forskningsfond har som formål å:

Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling

  • Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet.
  • Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin kompetanse, innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere forskning og ta i bruk resultater fra FoU.
  • Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koplingene til næringsliv og offentlig sektor.

Øke FoU-innsats

  • Mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning.
  • Støtte FoU-prosjekter initiert av næringslivet, frivillig sektor og offentlige virksomheter inkludert universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer. 

Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer

  • Støtte langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i relevante forskningsmiljøer.
  • Knytte institusjonenes FoU-kompetanse til øvrige regionale FoU-aktiviteter og se disse i sammenheng.
  • Stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid i forskningsprosjekter. 

Arbeide for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og forskningsaktiviteter. 

 

Fylkeskommunen skal informere om fondet og formidle fondets forskningsresultater, herunder skape oppmerksomhet om og interesse for fondet i allmennheten og blant aktuelle målgrupper/søkere. 

Fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Innlandet skal gjennom konsultasjon med Sametinget også ivareta samiske forskningsinteresser og -behov.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.