Gjennomført
Obligatorisk vedlegg

DENNE UTLYSNINGEN BLIR STENGT VED MIDNATT 16.NOVEMBER. 

Etter tildeling i fondsstyret 26.september gjenstår 3,360 millioner kroner på denne utlysningen. 

Dette er en løpende utlysning, og vi samler opp søknadene som kommer inn  og behandler dem slik:

 • Søknader som leveres innen midnatt 16.november behandles i Fondsstyret 16.desember.

Til søknaden skal du kun bruke dokumentmalene som er lagt ut nederst i denne utlysningen.

Merk at mal for prosjektbeskrivelse er oppdatert fra juni 2022. Vennligst bruk denne utgaven. 

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Oslo innenfor de prioriterte områdene i denne utlysningen.

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt.

Vi ønsker å støtte kvalifiseringsprosjekter som kan sannsynliggjøre potensiale for  verdiskaping og bærekraftig innovasjon, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser.

Viktige datoer

12.MAI 2022

1.oppsamlingsdato

14. jun 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

For søknader levert 12.mai

16.NOV

2.oppsamlingsdato

16.DES

Tidligst tillatte prosjektstart

For søknader levert 16.november

15. jan 2023

Seneste tillatte prosjektstart

15. jan 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Et kvalifiseringsprosjekt skal:

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Ha positiv effekt for minst ett av FNs bærekraftmål
 • Være innenfor de prioriterte områdene i utlysningen
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • Vise en tydelig sammenheng mellom forskningsaktivitetene og innovasjonen kvalifiseringsprosjektet handler om
 • Avklare grunnlag for å gå videre i et hovedprosjekt

Prioriterte områder

RFF Oslo lyser ut kvalifiseringsprosjekter for disse prioriterte temaene innenfor forskningsbasert innovasjon i næringsliv og offentlig sektor:

  • Løsninger for det grønne skiftet:
   • Klima, miljø, utslippsfrie løsninger
   • Sirkulærøkonomi
   • Energiteknologi
  • Digitalisering og digital transformasjon
  • Bærekraftig tjenesteyting
  • Helse og livsvitenskap, velferd og omsorgssektoren
  • Oppvekst og kunnskap

RFF Oslos prioriterte områder er ytterligere beskrevet i Policydokumentet for RFF Oslo 2020-2023.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter med registrert forretningsadresse i Oslo kommune
 • Kommunale foretak og etater i Oslo kommune
 • Kommunalt eide selskaper i Oslo kommune
 • Statlige foretak med forretningsadresse i Oslo

Se også definisjonen av offentlig sektor.

Når det gjelder søknader fra næringsliv vil vi prioritere prosjekter fra små- og mellomstore bedrifter og søknader fra større bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring.

Enkeltpersonforetak, foreninger med allmennyttig formål og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det anbefales at søker etablerer kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer allerede i søknadsfasen for å trekke på relevant kompetanse.  Ved behov kan du kontakte en av kompetansemeglerne i Oslo. Kompetansemeglere yter gratis bistand blant annet til å identifisere relevante forskningsmiljøer nettopp for ditt FoU prosjekt.

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert administrativt.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
 • Offentlige aktører i Norge, i og utenfor Oslo

Eventuelle samarbeidspartnere må registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet.

FoU-leverandører

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere kan engasjere virksomheter til å gjennomføre FoU-aktiviteter i prosjektet.

FoU-leverandørers egnethet vil bli gjenstand for faglig vurdering. FoU-leverandører kan være godkjente forskningsorganisasjoner eller andre virksomheter med betydelig FoU-virksomhet.

FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. 

Les mer om samarbeidspartnere og FoU leverandører på Forskningsrådets nettsider.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til å dekke deler av søkernes kostnader ved FoU-prosjektet. 

Støtten kan dekke både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de er kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Du finner detaljert og viktig informasjon på denne nettsiden om hva budsjettet kan inneholde.

Støtten kan benyttes til: 

 • personalkostnader og indirekte kostnader
 • kjøp av FoU-tjenester
 • andre driftskostnader: reise og opphold, formidling, materiell, evt prosjektets andel av avskrivningskostnader for utstyr og forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke

Støtten kan ikke benyttes til:

 • kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • kjøp av utstyr over 80 000 kr i anskaffelseskostnad
 • tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring og uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester.
 • utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • aktiviteter av driftsmessig karakter

Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskaper, for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Dere skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på 100 000-350 000 kroner per prosjekt i denne utlysningen.Dere kan søke om støtte for inntil 50% av prosjektkostnadene. 

Graden av støtte til prosjektkostnader for bedrifter innenfor rammen på 50 prosent er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter.

Se tabellen nedenfor og les mer på Forskningsrådets nettside om statsstøtte under Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

50 %

45 %

Mellomstore bedrifter

50 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Når vi innvilger søknader, vil vi vurdere i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i prosjektet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjekter som får støtte må starte opp senest en måned etter brev om tildeling. Seneste tillatte prosjektslutt er 12 måneder etter prosjektstart.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Som regel er et «foretak» en bedrift, men i denne sammenheng menes enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Dette kan også gjelde offentlig eide foretak eller selskaper. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om statsstøtte på Forskningsrådets nettsider.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene i utlysningen vil bli avvist.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 75 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet.

Resten utbetales ved prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjekteiers regnskap.

Tilgjengelige verktøy og tips til søknaden

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådet og/eller KS i arbeidet med søknaden.

Det er mulig å få bistand fra en av kompetansemeglerne i Oslo. Kompetansemeglerne kan hjelpe til med på finne et relevant forskningsmiljø, og å gi tips og råd i forbindelse med søknaden. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Oslos prioriterte områder er beskrevet i Policydokumentet for RFF Oslo 2020-2023

RFF Oslo ønsker å støtte bedrifter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål, bidrar til det grønne skiftet og ser forretningsmuligheter i å nå disse målene.

Vi vil prioritere støtte til gode prosjketer innenfor disse temaene: 

 • Løsninger for det grønne skiftet:
   • Klima, miljø, utslippsfrie løsninger
   • Sirkulærøkonomi
   • Energiteknologi
 • Digitalisering og digital transformasjon
 • Bærekraftig tjenesteyting
 • Helse og livsvitenskap, velferd og omsorgssektoren
 • Oppvekst og kunnskap

Regional utvikling

Vareproduserende industriMiljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via Mitt nettsted vil bli vurdert.

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjekter. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering, se RFF Oslos nettsider.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Oslo kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser skrevet i denne malen. 
 • CV for prosjektleder.
 • Skjema for partneropplysninger. Denne skal også fylles ut for bedriften som søker. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 1. Forskning og innovasjon
 2. Virkninger og effekter
 3. Gjennomføring
 4. Prosjektideens relevans

I tillegg utformes en «samlet» vurdering» for søknadene.

Forskning og innovasjon. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad representerer innovasjonsideen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonsideen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriften eller offentlig søker som søker prosjektet?
• I hvilken grad er FoU-aktiviteter i kvalifiseringsprosjektet egnet til å avklare behovet for forskning i videre utvikling av innovasjonsideen?

Virkninger og effekter. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha potensial for bedriftsøkonomiske gevinster for bedriften?
• I hvilken grad kan innovasjonsideen bidra til at bedriften blir mer bærekraftig i henhold til FNs bærekraftmål?
• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha positive bærekraft- eller samfunnseffekter?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av innovasjonsideen formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• Hvor god er prosjektplan med mål, arbeidspakker, milepæler og ressursinnsats?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos søkerbedriften?
• Har bedriften en troverdig ambisjon for videre utvikling av innovasjonsideen når kvalifiseringsprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektidéens relevans. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad vil støtte fra RFF Oslo utløse økt FoU-satsing hos bedriften/foretaket som søker og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• Hvor godt er tema for kvalifiseringsprosjektet koblet til RFF Oslos prioriterte områder.

Behandlingsprosedyre

Søknader på kvalifiseringsstøtte vurderes administrativt. Administrasjonen skriver så en innstilling til fondsstyret for RFF Oslo, som fatter vedtak om bevilgning og avslag.

Søknadene rangeres og innstillingen lages i henhold til prosedyre for løpende utlysninger. Du kan lese prosedyren her. 

Vi publiserer oversikt over hvilke søknader som har fått støtte her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.