Om RFF Oslo

RFF Oslo har som mål å styrke regionens innovasjonsevne og næringslivets internasjonale konkurransekraft. RFF Oslo vil bidra til økt FoU innsats gjennom å mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning. RFF Oslo vil bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer og å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.

En regional FoU-mobilisering og - innsats på strategisk utvalgte områder kan styrke Oslos evne til å møte langsiktige utfordringer. RFF Oslo vil virke som et verktøy for å bidra til å gjennomføre Oslo kommunes langsiktige mål for en kunnskapsbasert samfunns- og næringsutvikling.

Prioriterte områderfor RFF Oslo er basert på forskrift om de regionale forskningsfondene, Plattform for byrådssamarbeid Oslo 2019-2023, planstrategi for Oslo 2020-2023 og de tidligere prioriterte satsingsområder for RFF Hovedstaden, som igjen er forankret i FoUoI strategi Oslo og Akershus, samt Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

I kommende periode vil RFF Oslo prioritere prosjekter innenfor følgende overordnede strategiske satsingsområder:

 1. FoU i næringslivet innenfor
  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi
  • Sirkulærøkonomi
  • IKT og digitalisering
  • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
  • Bærekraftig tjenesteyting

     2. Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

  • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
  • Oppvekst og kunnskap
  • Helse- velferd, og omsorgssektoren
  • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester

     3. Brukerrettet kompetanseoppbygging for næringsliv og offentlig sektor i FoU-institusjonene

  • Økt internasjonal konkurranseevne
  • Bærekraftig regional utvikling
  • Innovasjonsdynamikk

I fondets aktiviteter vil vi i starten legge størst vekt på område 1 og 2. Innenfor satsingsområdene vil fondsstyret prioritere og spisse forskningstema gjennom utlysning av midler fra fondet. Ulike områder/tema kan lyses ut i ulike tidsrom.

RFF skal være et verktøy for å utvikle forskningsbaserte- og innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer i Oslo. Prosjektene skal ha et tydelig innovasjons- og kommersialiseringsfokus, for i størst mulig grad å kunne bidra til kunnskap som kan implementeres og bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.