Utlysingar

Regionale samarbeidsprosjekt for forskingsorganisasjonar (2022)

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Eit regionalt samarbeidsprosjekt er leia av ein forskingsorganisasjon og skal utvikle ny kunnskap og bygge forskingskompetanse som kommunane og/eller næringslivet i Vestland treng for å møte viktige samfunnsutfordringar. Prosjektet skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskingsorganisasjonar og næringsliv/kommunal sektor i Vestland og danne...

Søk nå

Regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet (2022)

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Eit innovasjonsprosjekt i næringslivet er leia av ei bedrift i Vestland og har eit omfattande innhald av forsking og utvikling (FoU). Prosjektet skal gi eit vesentleg bidrag til innovasjon og berekraftig verdiskaping for bedriftene som deltek i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinstar i Vestland fylke, ved at ny kunnskap og nye...

Søk nå

Regionale innovasjonsprosjekt i kommunal sektor (2022)

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Eit innovasjonsprosjekt i kommunal sektor er leia av ei kommunal verksemd i Vestland og har eit omfattande innhald av forsking og utvikling (FoU). Prosjektet skal ta utgangspunkt i behov og utfordringar for kommunale sektor og inngå i verksemda sine planer for utvikling. Prosjektet skal gi eit vesentleg bidrag til innovasjon og verdiskaping i...

Søk nå

Regionale forprosjekt (kvalifiseringsprosjekt) for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2021)

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Søk nå