Utlysingar

Søknadsfrist
01.
des 2020
Løpende

Innovasjonsprosjektet skal gi eit vesentleg bidrag til fornying og berekraftig verdiskaping for bedriftene som deltek i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinstar.  Tema er klimaomstilling og grønt skifte og samfunnstryggleik og beredskap.

Søk nå
Søknadsfrist
01.
des 2020
Løpende

Eit innovasjonsprosjekt i kommunal sektor skal bidra til at kommunal sektor innoverer tenester, infrastruktur og forvaltning på ein systematisk og effektiv måte. Prosjektet skal ta utgangspunkt i behov og utfordringar for den kommunale verksemda og inngå i verksemda sine planer for utvikling. Tema er klimaomstilling og grønt skifte og...

Søk nå
Søknadsfrist
01.
des 2020
Løpende

Regionale samarbeidsprosjekt skal utvikle ny kunnskap og bygge forskingskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Vestland treng for å møte sentrale utfordringar og stimulere til innovasjon og berekraftig verdiskaping i Vestland. Tema er klimaomstilling og grønt skifte og samfunnstryggleik og beredskap.

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Støtte opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Søk nå