Gjennomført

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i offentlig sektor i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for fornyelse av offentlig sektor regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

15. mar 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15. mar 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med hovedprosjektene i Regionalt forskningsfond (RFF) er at de skal føre til kunnskapsbasert innovasjon. Hovedprosjektene i RFF skal komplettere og være noe mindre i omfang enn hovedprosjektene som det kan søkes om støtte til i Forskningsrådet. 

RFF Nordland ønsker forskning i, for, og med offentlig sektor, og at forskningen skjer på offentlige aktørers premisser. Det er opp til de offentlige virksomhetene selv å definere problemstillinger som kan bidra til fornyelse av offentlig sektor gjennom forskningsdrevet innovasjon. Det forventes at innsendte søknader er innovative og holder høy forskningsmessig kvalitet.   

I utviklingen av søknaden anbefales det å bruke Forskningsrådets canvas. Dette er et enkelt verktøy for å analysere behov for og nytteverdi av prosjektet, og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for i søknadsfasen. 

Hvem kan søke?

Målgruppen er kommunal sektor lokalisert i Nordland, Nordland fylkeskommune, samt statlige virksomheter som har sitt hovedkontor i Nordland. 

Universitets- og høgskolesektoren, samt helseforetak vil ikke ha mulighet til å søke på utlysningen. Det samme gjelder for innovasjonsselskaper som inngår i Sivas nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. 

Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø.  

Hvem kan delta i prosjektet?

I prosjektet kan det samarbeides med universitet, høgskoler, FoU-institusjoner, bedrifter og andre offentlige aktører både i og utenfor regionen. RFF Nordland kan ikke finansiere kostnader for samarbeidsaktører som ikke har tilholdssted i Nordland, med mindre dette er innkjøp av FoU-tjenester. 

Hva kan du søke om støtte til?

RFF kan gi inntil 70 % støtte til prosjektet, og maksimalt 2 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt. RFF stiller krav til minimum 30 % egeninnsats i prosjektet.  

Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. 

Tilskudd fra RFF Nordland kan ikke benyttes til totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. For nærmere detaljer om dette, trykk her. Maksimalt 10 % av totalbudsjettet kan brukes til utstyr. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte innsatsområder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument. Det vises videre til kunnskapsgrunnlag som beskriver status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland, samt forutsetninger for forskning og innovasjon i offentlig sektor i Nordland. 

For å møte utfordringene innenfor offentlig sektor, må det mobiliseres til mer forskning i og for sektoren. RFF Nordland ønsker prosjekter hvor den offentlige virksomheten er problemeier og hvor forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene skal komme sluttbrukeren til nytte. Prosjektene skal være rettet mot fornying, effektivisering og kvalitetsforbedringer i virksomheten 

Den offentlige virksomheten kan gjerne samarbeide med private og/eller andre offentlige aktører i prosjektet. Et aktuelt område er samarbeid om tjenestetilbud mellom helseforetak/lokalsykehus og kommunal helsetjeneste i Nordland. Vi gjør oppmerksom på at Helse Nord nå utlyser innovasjonsmidler for 2020 med søknadsfrist 15. september: https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2020. 

For samarbeidsprosjekter som involverer både kommunal sektor og helseforetak ber vi om at kommunen søker RFF Nordland om støtte, og at helseforetaket søker Helse Nord om å få dekket sine prosjektkostnader. 

RFF Nordland ønsker prosjekter som har en størst mulig effekt og nytteverdi for offentlig sektor i Nordland. Søknadene må derfor inneholde en formidlingsplan som redegjør for hvordan forskningsresultatene planlegges å deles med andre offentlige aktører i fylket som også kan ha nytte av resultatene.  

RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov innenfor fornyelse av offentlig sektor. 

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMakroøkonomiske utfordringer

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedSamiskKjønnsperspektiver i forskningHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og migrasjonSamfunnsutviklingens kulturelle forutsetningerMedia og kultur

Politikk- og forvaltningsområder

Næring og handelLæring, skole og utdanningOlje og gass - Politikk og forvaltningFiskeri og kystSkog, landbruk og matMiljø, klima og naturforvaltningHelse og omsorgVelferdArbeidsliv - Politikk og forvaltningJustis og rettsvesenKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningSamferdsel og kommunikasjonBarn og familieFinansmarkedene og økonomisk styringKultur, kirke, idrett og medierUtenrikspolitikkForsvar og sikkerhetOffentlig administrasjon og forvaltningDigitalisering av offentlig sektor

Helse

Global helseHelse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utdanning og kompetanse

UtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseUndervisning og læringLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnsliv

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål 
 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert. Søker må ha opprettet en bruker på "Mitt nettsted" og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. Obligatoriske vedlegg lastes opp som vedlegg i systemet.   
 • Søknaden kan leveres på norsk eller engelsk. Dersom søknad leveres på engelsk, skal den inneholde et prosjektsammendrag på norsk.  
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold 
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Nordland 
 • Prosjektansvarlig og samarbeidende offentlige virksomheter lokalisert i fylket finansierer minst 30 % av prosjektkostnadeneDette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke 
 • Forskningsrådet har utarbeidet en beskrivelse av hva de ulike postene i budsjett- og finansieringsplanen kan inneholde, som også kan brukes ved utarbeidelse av søknaden til RFF Nordland. Beskrivelsen av budsjett- og finansieringsplanen finner du på nettsidene til Forskningsrådet. Timesatser knyttet til budsjettet oppgis i spesifikasjonsfeltet under posten “Kostnadsplan” i eSøknadsskjemaetTimesatser i prosjektet beregnes etter regler og satser fra Forskningsrådet. 
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst ett godkjent FoU-miljø og minst en aktører innen offentlig sektor 
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen 
 • Søknader skal inneholde en formidlingsplan for deling og spredning av prosjektresultatene 

Obligatoriske vedlegg: 

 • Prosjektbeskrivelse i henhold til egen mal for denne utlysningen. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider, inkludert referanser 
 • Samarbeidserklæring fra partnere i prosjektet 
 • Egenerklæringsskjema for private bedrifter og samarbeidende bedrifter/foretak som drar nytte av bevilgningen ved å få dekket deler av sine kostnader i prosjektet. 
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV) 
 • Formidlingsplan for prosjektet 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil bli avvist. 

Prosjektbeskrivelse 

 • Må følge malen og samtlige punkter skal besvares 
 • Maksimalt 10 sider, inkludert referanser 
 • Kan leveres på norsk eller engelsk 
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift og enkel linjeavstand 

Øvrige vilkår: 

 • 50% av tilskuddet utbetales etter at tilsagnsbrev er signert - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering. 
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet, i prosjekteiers ordinære regnskap. Kun regnskapsførte kostnader legges til grunn for prosjektkostnader.  
 • Krav til egenfinansiering må være tilfredsstilt. Egenfinansiering kan omfatte bidrag i form av kontanter eller ressurser som stilles til rådighet i for prosjektet. Egeninnsats må regnskapsføres for å bli godkjent som prosjektkostnad. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke. Type egenfinansiering må fremgå av søknaden. 
 • Arkivering av forskningsdata: Prosjektansvarlig avgjør selv hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering. 

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og utnyttelse av resultater
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer og ressursbehov, partnere, forankring og roller?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Regional relevans 

Regional verdiskaping - forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Nordland etter realisering av innovasjonen. 

Regional kunnskapsoppbygging - utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad den er overførbar og nyttig for andre i Nordland. 

Regional samfunnsmessig betydning – i hvilken grad prosjektet vil bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Nordland utover de rent økonomiske. 

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av ekspertpanel i Forskingsrådet. Ekspertpanelet vurderer søknadene innen 1. desember 2020. Vedtak fattes av styret for RFF Nordland i etterkant av ekspertpanelets vurdering.  

Det er foreløpig satt av 9 mill. kroner til hovedprosjekter i bedrifter og 5 mill. kroner til hovedprosjekter i offentlig sektor. Dersom kvaliteten på de innkommende søknadene viser seg å ikke kunne forsvare en tildeling av den totale rammen på utlysningene, vil fondets styre ta stilling til om midler skal omdisponeres mellom de aktuelle utlysningene, eller eventuelt avsettes til senere utlysninger. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juni 2022, 18.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.