Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Denne utlysningen har frist 31. mai kl. 13:00

NB! Universiteter, høgskoler og FoU-institusjoner skal kun ha en utførende rolle i prosjektet og har ikke anledning til å bidra med egenfinansiering.

Utlyst sum på 12 mill. gjelder både denne utlysningen og utlysningen "Regionalt innovasjonsprosjekt i kommunal sektor".

Det er ikke mulig å endre en allerede innsendt søknad. Ved behov for endringer må den innsendte søknaden trekkes, og det må opprettes og sendes en ny.

Viktige datoer

01. jan 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2024

Seneste tillatte prosjektstart

01. apr 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling.

Prosjektene skal stimulere til bærekraftig utvikling og økt konkurransekraft gjennom samarbeid med FoU-miljø.

Om utlysningen

Et innovasjonsprosjekt i RFF Trøndelag har ofte en varighet på 2 til 3 år, og er noe mindre i omfang enn et hovedprosjekt i Forskningsrådet.

For søkere som allerede har gjennomført et forprosjekt/kvalifiseringsprosjekt, kan et innovasjonsprosjekt med inntil 1,5 millioner i støtte fra RFF, være et naturlig neste steg før en eventuell søknad til Forskningsrådet/EU.

Prosjektet det søkes midler til skal ta utgangspunkt i relevante problemstillinger i næringslivet og/eller kommunal sektor.

 

Hvem kan søke?

 • Bedrifter og bedriftsnettverk i Trøndelag

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. 

Enkeltpersonforetak kan ikke søke. 

Krav til samarbeid 

Søker må samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon med relevant kompetanse for prosjektet (se Forskningsrådets  liste over godkjente forskningsorganisasjoner).

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med andre partnere:

 • Andre bedrifter med registrert forretningsadresse i Norge
 • Kommunale og/eller offentlige aktører i Norge 
 • Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner i Norge
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljø i Norge og i utlandet

Samarbeid med andre aktører i Trøndelag vurderes som positivt. 

Næringslivspartnere, som er organisert som aksjeselskap, må;

 • ha lønnede ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden
 • stille med egeninnsats for sin andel av prosjektet, i henhold til statsstøtteregelverket

Oppfordring til brukermedvirkning
Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. I prosjekter der det er relevant, bør det legges opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

 

 

 

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Trøndelag kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskaper, for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Det er heller ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden kan inngå i budsjettet.

Det kan ikke søkes støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser, markedsføring og ferdigstilling av nye produkter og tjenester.

Her finner dere detaljert informasjon om hvilke typer kostnader som helt eller delvis kan dekkes.

Omfanget av støtten

RFF Trøndelag kan gi inntil 1 500 000 kroner i støtte per prosjekt. Dere kan søke om støtte for inntil 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene til bedriftene i prosjektet. Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. Se tabellen nedenfor:

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

50 %

45 %

Mellomstore bedrifter

50 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Vi tildeler støtten i henhold til gjeldende EU-regelverk for statsstøtte til bedrifter som deltar. Dere kan lese mer om statsstøtte og de ulike kategoriene av FoU under Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN til samme prosjekt? For mer informasjon om denne muligheten se: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler. Merk at RFF Trøndelag ikke kan støtte et prosjekt som allerede er startet.

Forskningsartikler og forskningsdata

Dersom prosjektet får tilsagn om midler fra RFF Trøndelag, skal den prosjektansvarlige organisasjonen utforme en datahåndteringsplan.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale innovasjonsprosjekt i Trøndelag skal være i henhold til minst ett av innsatsområdene omtalt i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2022-2025

 • Bioøkonomi
 • Opplevelser
 • Teknologi
 • Offentlig sektor

RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke støtte til forskningsprosjekter.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypen og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 50% av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjekteiers ordinære regnskap.
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost, adresse og telefon.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen. Disse skal benyttes.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge malen i utlysningen og alle punktene må bevares.
 • Partneropplysinger for alle samarbeidspartnere, inkludert prosjektansvarlig bedrift (Lastes opp som vedleggstype "Partneropplysinger").
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Maks antall CV'er er 6. (Lastes opp som vedleggstype "CV"). 
 • Egenerklæringsskjema for alle prosjektpartnere i næringslivet (bedrifter) (Lastes opp som vedleggstype "Partneropplysninger")
 • Andre vedlegg vil ikke bli vurdert (eks. intensjonsavtaler ol).

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen vil bli avvist i forvurderingen.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene: 

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans | Næringsliv

Hvor relevant er prosjektet for Trøndelag?

 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse utfordringer for næringslivet som er spesielt viktige i Trøndelag?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til bærekraftig regional verdiskaping for andre enn de involverte aktørene?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Behandlingsprosedyre

Søknader om regionale innovasjonsprosjekter vurderes av fagpanleler nedsatt av Forskningsrådet, før de oversendes fondssekretariatet i RFF Trøndelag for vurdering av regional relevans og fastsettelse av samlet karakter for prosjektet. Vedtak om tildeling og avslag fattes av styret i RFF Trøndelag.

Forventet svartidspunkt for søknadsbehandlingen er 15.12.2023. Alle søkere får beskjed per e-post når vedtak er fattet.

RFF Trøndelag forbeholder seg retten til å diskutere søknader med andre offentlige aktørar (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, blir alle søknader behandlet etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.