Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i kommunal sektor 2023

Denne utlysningen har frist 31. mai kl. 13:00

Utlyst sum på 12 mill. gjelder både denne utlysningen og utlysningen "Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet".

Det er ikke mulig å endre en allerede innsendt søknad. Ved behov for endringer må den innsendte søknaden trekkes, og det må opprettes og sendes en ny.

 

Viktige datoer

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

1. apr. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter for kommunal sektor skal bidra til at kommunen(e) innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

Prosjektene skal ta utgangspunkt i sektorens behov og utfordringer, og inngå i den kommunale virksomhetens planer for utvikling.

Om utlysningen

Et innovasjonsprosjekt i RFF Trøndelag har ofte en varighet på 2 til 3 år, og er noe mindre i omfang enn et hovedprosjekt i Forskningsrådet.

For søkere som allerede har gjennomført et forprosjekt/kvalifiseringsprosjekt, kan et innovasjonsprosjekt med inntil 1,5 millioner i støtte fra RFF, være et naturlig neste steg før en eventuell søknad til Forskningsrådet/EU.

Prosjektet det søkes midler til skal ta utgangspunkt i relevante problemstillinger i kommunal sektor.

 

Hvem kan søke?

 • Kommuner i Trøndelag
 • Kommunale og interkommunale fagetater/selskaper i Trøndelag
 • Trøndelag fylkeskommune

Krav til samarbeid 

Søker må samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon med relevant kompetanse for prosjektet (se Forskningsrådets  liste over godkjente forskningsorganisasjoner).

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med andre partnere:

 • Kommunale og/eller offentlige aktører i Norge 
 • Næringsliv med registrert forretningsadresse i Norge
 • Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner i Norge
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljø i Norge og i utlandet

Samarbeid med andre aktører i Trøndelag vurderes som positivt. 

Næringslivspartnere, som er organisert som aksjeselskap, må;

 • ha lønnede ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden
 • stille med egeninnsats for sin andel av prosjektet, i henhold til statsstøtteregelverket

Oppfordring til brukermedvirkning
Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. I prosjekter der det er relevant, bør det legges opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Trøndelag gir minimum 1 000 000 kroner og maksimum 1 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere skal bidra med minimum 50% egenfinansiering i form av betalte timer og/eller kontanter. Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske kostnader. Se Forskningsrådets side for utregning av personalkostnader.

Vi tildeler midler til bedrifter i henhold til  gjeldende EØS regler for statsstøtte. Støttegraden vil avhenge av bedriftens størrelse og om aktivitetene skal karakteriseres og fordeles på industriell forskning eller eksperimentell utvikling. For denne utlysningen gis det maksimalt 50% i støttegrad. Vi oppfordrer bedriftene til å søke Skattefunn i tillegg. For mer informasjon se skattefunnordningens nettsider

Det gis støtte til innkjøp av FoU-tjenester, drifts- og avskrivingskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader i forskningsprosjektet. Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester eller utforming og skriving av prosjektsøknader.

Støtten gis for en periode på inntil 3 år.

Prosjektbudsjettet skal settes opp etter Forskningsrådet sine retningslinjer.

Forskningsartikler og forskningsdata

Dersom prosjektet får tilsagn om midler fra RFF Trøndelag, skal den prosjektansvarlige organisasjonen utforme en datahåndteringsplan.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Det er et stort og økende behov for omstilling og endring i kommunesektoren. RFF Trøndelag mottar søknader innenfor et bredt spekter av områder. Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor;  

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg 
 • Utdanning og oppvekst
 • Samfunnsikkerhet og beredskap
 • Transport og mobilitetsløsninger
 • IKT og digitalisering
 • By-, steds- og regionutvikling
 • Samiske forskningsinteresser og -behov

Regionens prioriterte områder for FoU er også beskrevet i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2022-2025.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypen og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 50% av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjekteiers ordinære regnskap.
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost, adresse og telefon.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen. Disse skal benyttes.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge malen i utlysningen og alle punktene må bevares.
 • Partneropplysinger for alle samarbeidspartnere, inkludert prosjektansvarlig kommunal organisasjon (Lastes opp som vedleggstype "Partneropplysinger").
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Maks antall CV'er er 6. (Lastes opp som vedleggstype "CV"). 
 • Egenerklæringsskjema for alle prosjektpartnere i næringslivet (bedrifter) (Lastes opp som vedleggstype "Partneropplysninger")
 • Andre vedlegg vil ikke bli vurdert (eks. intensjonsavtaler ol).

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen vil bli avvist i forvurderingen.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad har prosjektet planer for spredning til andre deler av offentlig sektor?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring i prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans | Kommunal sektor

Vurderes av sekretariatet i RFF Trøndelag.

 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse utfordringer for  kommunal sektor som er spesielt viktig i Trøndelag?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til bærekraftig regional verdiskaping for andre enn de involverte aktørene?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsbygging regionalt?

Behandlingsprosedyre

Søknader om regionale innovasjonsprosjekter vurderes av fagpanleler nedsatt av Forskningsrådet, før de oversendes fondssekretariatet i RFF Trøndelag for vurdering av regional relevans og fastsettelse av samlet karakter for prosjektet. Vedtak om tildeling og avslag fattes av styret i RFF Trøndelag.

Forventet svartidspunkt for søknadsbehandlingen er 15.12.2023. Alle søkere får beskjed per e-post når vedtak er fattet.

RFF Trøndelag forbeholder seg retten til å diskutere søknader med andre offentlige aktørar (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, blir alle søknader behandlet etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.