Søk nå

DistriktForsk Forprosjekt

Opprett søknad

Last ned utlysningen

Obligatorisk vedlegg

Viktig informasjon til søkere

Alle som skal søke forprosjekt skal ha hatt dialog med en kompetansemegler i forkant. Les mer om søknadsprosessen under overskriften "Hvordan søke" under.

Alle timer som inngår i prosjektregnskapet skal være lønnsinnberettet. Egenfinansiering i form av søkers eget arbeid må være basert på faktisk utbetalt lønn fra virksomheten (og tilhørende timesats).

Gjenstående midler per august 2023 er omlag 5 millioner kroner, hvorav 3 millioner for bedrifter og 1,5 millioner for kommuner.

Formål

DistriktForsk sin utlysning av forprosjekter skal bidra til å mobilisere bedrifter og kommuner i Trøndelag til forskningsbasert innovasjon.

Om utlysningen

Denne utlysningen av forprosjekter har en økonomisk ramme på 7 millioner kroner, hvorav 5 millioner er øremerket bedrifter og 2 millioner er øremerket kommuner/kommunale virksomheter. Utlysningen retter seg mot utfordringer og behov som trønderske bedrifter og kommuner selv opplever som relevante.

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter eller kommuner/kommunale virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring som har behov for å utvikle nye løsninger, produkter, prosesser eller tjenester gjennom forskningsbasert innovasjon. Søker må samarbeide med en godkjent forskningsorganisasjon i prosjektet og må ha en tydelig intensjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning og/eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Forprosjektet bør således være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som Regionale Forskningsfond, Forskningsrådet, SkatteFUNN eller Horisont Europa.

Hvem kan søke?

Bedrifter eller kommuner/kommunale virksomheter med registrert adresse i Trøndelag som har behov for å utvikle nye løsninger, produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning, kan søke på denne utlysningen. 

NB! Virksomheten må utbetale lønn!

FoU-miljøer kan ikke søke på denne utlysningen, men kan være FoU-leverandør for bedrifter og kommuner.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i prosjekter finansiert av Regionale forskningsfond, Forskningsrådet eller EUs forskningsprogram de siste fem år regnes som erfarne med FoU, og kan ikke søke. 

Som hovedregel kan inntil 20 prosent av midlene til forprosjekter tildeles bedrifter med forretningsadresse i Trondheim.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig er den bedriften eller kommunen/kommunale virksomheten som søker. Administrativt ansvarlig er den personen hos prosjektansvarlig som har fullmakt til å forplikte virksomheten overfor Trøndelag fylkeskommune.

Krav til FoU-leverandør

Kun godkjent forskningsorganisasjon kan være FoU-leverandør og skal registreres som FoU-leverandør i søknadsskjemaet. Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan være FoU-leverandør dersom det dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at FoU-leverandøren har faglig kompetanse på området. 

Hvordan søke

Kontakt en kompetansemegler i virksomhetens geografiske område eller bransje for å få obligatorisk prosjektbeskrivelse, gratis rådgivning om prosjektutvikling, egnet virkemiddel, utfylling av prosjektbeskrivelse og bistand til å finne relevant forskningsmiljø. 

Fyll ut prosjektbeskrivelsen, gjerne i samråd med kompetansemegler og det valgte FoU-miljøet og send den til prosjektleder i DistriktForsk, Frank Sandnes på frasa@trondelagfylke.no.

Etter at sekretariatet har vurdert prosjektbeskrivelsen vil prosjektleder ta kontakt med søker og informere om utfall og eventuell videre søknadsprosess. Det er først etter dette at søknad eventuelt kan opprettes i denne utlysningen. 

Kompetansemeglermiljø og ansvarsområder:

Kompetansemeglermiljø (alfabetisk):

Geografi og ansvarsområde:

Ansvarlig kompetansemegler:

Blått Kompetansesenter AS

Regionalt ansvar for å bistå bedrifter i marin og maritim sektor

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Hitra og Frøya. 

Sølvi Berfjord Nordin

solvi@bksnorge.no

459 14 315

Fremtidens Industri AS

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Osen 

Kari Thyholt

kari@fi-nor.noknut

916 24 120 

iNam AS

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Namsos, Overhalla, Grong, Flatanger, Nærøysund, Leka, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne 

Knut Gartland

knut.gartland@inam.no

911 95 758 

Nasjonalparken Næringshage AS

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal

Daniel Ege

daniel@nasjonalparkhagen.no

465 03 255

Proneo AS 

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Malvik, Selbu, Melhus 

Tore Svartås

tore.svartaas@proneo.no

905 72 240

Rørosregionen Næringshage AS

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Holtålen, Røros, Tydal 

Tone Melvær Ruud

tone.ruud@roroshagen.no

  415 67 636

 

T:Lab AS

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Steinkjer, Inderøy, Snåsa

Anne Peggy Møller

anne.peggy@tlab.no

406 94 979

Thams Innovasjon AS

Ansvar for å bistå bedrifter og kommuner - Skaun, Orkland, Rindal, Heim

Gjermund Kambestad  

gjermund@thamsinnovasjon.no

990 38 096

Tindved Kulturhage AS

Regionalt ansvar for å bistå bedrifter og kommuner i kulturnæringen

Håvard Sørli

hs@tindved.no

900 84 433

Woodworks! Cluster

Regionalt ansvar for å bistå bedrifter i skog- og trenæringen

Lars Johansson

lars@woodworkscluster.no

920 41 686

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektet skal bestå av aktiviteter som faller inn under kategoriene forundersøkelser, industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Støttegraden vil blant annet avhenge av virksomhetens størrelse og typen FoU-aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet og vil kunne variere fra 25 til 50 prosent for innvilgede søknader.

Foretakets størrelse

Foretakets størrelse Antall ansatte Årlig omsetning Samlet balanse
Små bedrifter < 50 ansatte ≤ 10 millioner €  ≤ 10 millioner € 
Mellomstore bedrifter < 250 ansatte ≤ 50 millioner €  ≤ 43 millioner € 
Store bedrifter > 250 ansatte > 50 millioner €    > 43 millioner € 

Kriteriene for å bli regnet som SMB er som følger:

 • Maksimalt 250 årsverk
 • Maksimalt 50 millioner euro i årsomsetning eller 43 millioner euro i balanse
 • Maksimalt 25 prosent av aksjekapitalen eller stemmerettighetene kan være eid av en stor bedrift

Støttenivå i DistriktForsk ut fra virksomhetens størrelse og type aktivitet(er) i prosjektet:

Type virksomhet/aktivitet Forundersøkelse Industriell forskning Eksperimentell utvikling
Små bedrifter 50 prosent 50 prosent 45 prosent
Mellomstore bedrifter 50 prosent 50 prosent 35 prosent
Store bedrifter 50 prosent 50 prosent 25 prosent

Nærmere beskrivelse av dette finner du i EUs Gruppeunntaksforordning - artikkel 25.

Kostnads- og finansieringsplan og beregning av timesats

Prosjektkostnader er faktiske kostnader hos støttemottaker som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos støttemottaker
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjent(e) forskningsorganisasjon(er)
 • andre driftskostnader

Kartlegging av litteratur og forskningsfront kan bare utgjøre en liten del av prosjektet.

Støtten kan ikke brukes til:

 • skriving av søknader
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • etablering av nettverk eller konsortier

Prosjektkostnader

Personal- og indirekte kostnader

Kostnader for faktisk utbetalt lønn fra støttemottakers virksomhet. Ulønnet egeninnsats godkjennes ikke. 

Beregning av timesats må gjøres på en av følgende to måter:

1) Avtalt og reell årslønn (lønn uten tillegg) * 1 ‰ (obligatorisk promillesats) = Timesats.

Eksempel: Avtalt årslønn (lønn uten tillegg) kroner 500.000 * 0,001 (1 ‰) = kroner 500 i timesats.  

2) Benytt beregningsveiledning for timesats

Innkjøp av FoU 

Fakturerte kostnader for innkjøp av FoU-tjenester fra godkjent FoU-miljø.

Andre driftskostnader 

Nødvendige kostnader for å gjennomføre prosjektet og som ikke dekkes av kostnadstypene over. Kjøp av, eller avskrivingskostnader knyttet til utstyr støttes ikke. Andre driftskostnader kan bare utgjøre en mindre del av prosjektet.

Prosjektfinansiering

Egenfinansiering

Støttemottakers egenfinansiering av prosjektet knyttet til faktiske personal- og indiretke kostnader (lønnskostnader), innkjøp av FoU (ut over støtten fra DistriktForsk), andre nødvendige prosjektkostnader.

Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering. 

Finansiering DistriktForsk

All støtte fra DistriktForsk (inntil kroner 200.000) må brukes til innkjøp av FoU fra godkjent FoU-leverandør. Skal dokumenteres med faktura(er) fra FoU-leverandør.

Prosjektregnskap

Prosjektregnskapet for forprosjektet skal settes opp i tråd med godkjent kostnads- og finansieringsplan i søknaden og skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Beregning av støtte

Støttemottaker kan få dekket inntil kroner 200.000 og inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader av DistriktForsk. Minimum søkt beløp er kroner 100.000. All støtte fra DistrikForsk må brukes til innkjøp av FoU fra en godkjent forskningsorganisasjon

Eksempel:

Dersom det totale prosjektbudsjettet er kroner 400.000 (100 prosent), innebærer det at støttemottaker kan få maks kroner 200.000 (inntil 50 prosent av totalbudsjettet) i støtte fra DistriktForsk. Minimum kroner 200.000 (støtten fra DistriktForsk) må benyttes til kjøp av FoU fra godkjent FoU-miljø.

I dette eksemplet er det krav om minimum kroner 200.000 i egenfinansiering (minimum 50 prosent av totalbudsjettet) i form av Personal- og indirekte kostnader (lønnskostnader), Innkjøp av FoU (ut over støtten fra DistriktForsk) og/eller Andre driftskostnader (øvrige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet).

Egenfinansiering i form av lønn kan dokumenteres slik: Timesats * antall timer brukt i prosjektet. Egenfinansiering i form av innkjøpt FoU (ut over støtten fra DistriktForsk) og andre driftskostnader kan dokumenteres med faktura for innkjøpte tjenester. Dette bør avklares i samråd med autorisert regnskapsfører eller revisor.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler inntil 50 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet. Resten utbetales etter prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapportering og prosjektregnskap blir godkjent.

Faktisk tilskudd er basert på reelle kostnader ført i prosjektansvarliges regnskap. Prosjektregnskapet settes opp i tråd med godkjent kostnads- og finansieringsplan i søknad og bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale innsatsområder

Regionale satsingsområder for Trøndelag fremgår i "Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025". Satsingsområdene for perioden er som følger:

 • Bioøkonomi
 • Opplevelser 
 • Teknologi
 • Offentlig sektor

Temaet "Regional utvikling" som er valgt for denne utlysningen vil ikke være dekkende for alle bransjer og fagområder, men søker må benytte den tematikken som ligger nærmest opp til tematikken i prosjektet.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning og en søknad kan derfor kun sendes inn én gang (dette i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn flere ganger fram til fristen). Du kan lagre og endre søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via Mitt nettsted vil bli vurdert.

Øvrige vilkår:

 • Søker skal ha kontakt med og bli veiledet av kompetansemegler i søknadsprosessen
 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjekter. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i tilsagnsbrevet.
 • Krav til egeninnsats og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales.
 • Prosjektet kan ikke starte før søker har mottatt tilsagn om støtte
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 6 sider (5 sider prosjektbeskrivelse + 1 side med avklaringer ift. Statsstøtte). Bruk obligatorisk mal som du får ved å kontakte kompetansemegler. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser skrevet i denne malen. 
 • CV for prosjektleder fra FoU-miljøet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert ut fra følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | DistriktForsk Forprosjekt

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | DistriktForsk Forprosjekt

Verdiskapingspotensial og gevinstmuligheter
• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | DistriktForsk Forprosjekt

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans | DistriktForsk Forprosjekt

Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

I tillegg vil sekretariatet gjøre en samlet vurdering av prosjektet ut fra en porteføljevurdering m.m.

Behandlingsprosedyre

Forventet svar på søknaden

Søknaden vurderes av sekretariatet og vi har som mål å gi søker svar innen en uke.

Prosjektstart og prosjektslutt

Prosjektet må ikke starte før det blir gitt tilbakemelding på søknaden.

Opprett søknad

Søknader til DistriktForsk lages som en eSøknad på Mitt nettsted ved å trykke på knappen "Opprett søknad". Merk at du først må ta kontakt med kompetansemegler for å få obligatorisk Prosjektbeskrivelse. Denne sammen med CV for prosjektleder fra FoU-leverandør må fylles ut og lastes opp i eSøknaden.

Opprett søknad
Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.