Gjennomført

VRI Rogaland forprosjekt

Her leveres kun søknader om forprosjektstøtte som har blitt utarbeidet i prosess med en av VRI Rogalands kompetansemeglere. Andre søknader vil bli avvist.

Utlysningen gjelder så lenge det er midler igjen.

 

Viktige datoer

31. mars 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

15. januar 2023

Seneste tillatte prosjektstart

15. januar 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

VRI Rogaland skal som forvalter av FORREGION bidra til at flere bedrifter i Rogaland bruker forskning i sine innovasjonsprosjekter. Støtten skal gå til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Prosjekteier må samarbeide med et godkjent FoU-miljø i prosjektet.

Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal legge grunnlaget for en søknad om støtte til hovedprosjekt fra en annen støtteordning. Hovedprosjektet må også inneholde forskningsaktivitet.

Vi ønsker å støtte forprosjekter som kan sannsynliggjøre et potensial for verdiskaping og bærekraftig innovasjon, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser.

Alle prosjekter må kunne forankres i minst ett av de fire satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland:

 • ren energi og maritim framtid
 • mat
 • reiseliv og opplevelser

Om utlysningen

VRI Rogaland har fire virkemidler:

 • kompetansemegling 
 • støtte til forprosjekt
 • støtte til nettverksmøter
 • støtte til student til låns-prosjekter

Søknader om støtte til forprosjekter leveres via denne utlysningen. Andre søknader leveres via portalen Regionalforvaltning. Bønder med enkeltpersonforetak kan etter dialog også søke om forprosjektstøtte i Regionalforvaltning. Finn mer informasjon om VRI Rogaland her

Søknad kan kun leveres etter prosess med en av våre kompetansemeglere og godkjenning av prosjektleder for VRI Rogaland.

Søker må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre FoU-arbeid i et hovedprosjekt støttet av andre finansieringsordninger for forskning, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller Horisont Europa.

 • Maks støttebeløp er kr 200 000.
 • Kravet til egeninnsats er minimum 30 %, avhengig av bedriftsstørrelse og prosjekttype.
 • Minst 70 % av støttebeløpet må brukes til kjøp av forskningstjenester.

Hvem kan søke?

Rogalandsbedrifter med ingen eller liten forskningserfaring.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram de siste fem årene, regnes som erfarne FoU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen i bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor VRI Rogaland / Rogaland fylkeskommune.  

Bedriften som søker, skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert administrativt. 

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig, FoU-leverandøren eller hos en ev. annen samarbeidspartner.

Krav til FoU-leverandører

Forskningsorganisasjonen skal registreres som FoU-leverandør i søknadsskjemaet. Vi bruker Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner. Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU-leverandør.

Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene forundersøkelse, industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personalkostnader og indirekte kostnader hos bedriften
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Beregning av støtte

Bedriften kan søke om inntil kr 200 000 i støtte og inntil 70 % av budsjetterte prosjektkostnader. Laveste søknadsbeløp er kr 50 000.

Minst 70 % av støttebeløpet må brukes til kjøp av forskning. Hvis støttebeløpet er på kr 200 000, innebærer det at minimum kr 140 000 må benyttes til kjøp av forskningstjenester.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter, slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 % for innvilgede søknader.

Type bedrift/type aktivitet Forundersøkelser Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter 70 % 70 % 45 %
Mellomstore bedrifter 60 % 60 % 35 %
Store bedrifter 50 % 50 % 25 %


Søker må gi en detaljert begrunnelse for valg av støttesats i søknaden. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i tilsagnet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 30 % egenfinansiering, avhengig av bedriftsstørrelse og prosjekttype. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats som for eksempel personalkostnader og indirekte kostnader. Disse må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Veiledning for beregning av personalkostnader og indirekte kostnader for næringsliv finner du her.

Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering. Kun utbetalt lønn hos prosjekteier kan inngå i personalkostnader. Prosjekteier og eventuelle andre partnere som bidrar med egeninnsats i form av eget arbeid må være ajour med innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Støtten kan ikke brukes til

 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier
 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer

Rapportering og utbetaling av støtte

Prosjektet følges opp og rapporteres i portalen Regionalforvaltning i samsvar med betingelser beskrevet i tilsagnsbrevet.

Vi kan utbetale 25 % av støttebeløpet ved oppstart av prosjektet.
Resten utbetales ved prosjektslutt under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Støtteløpet utbetales ved innsending av fakura uten pålagt mva. Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjektansvarliges ordinære regnskap. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektansvarliges eller prosjektpartneres regnskap.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle prosjekter må kunne forankres i minst ett av de fire satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland:

 • ren energi og maritim framtid
 • mat
 • reiseliv og opplevelser

Regional utvikling

Landbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinReiseliv/opplevelser/kultur

Muliggjørende teknologier

Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeDigital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via elektronisk søknadsskjema på Forskningsrådets søkeportal, Mitt nettsted. Bruk knappen "Opprett søknad" for å opprette søknad.

Dette er en løpende utlysning og en søknad kan derfor kun sendes inn én gang (dette i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn flere ganger fram til fristen). Det er likevel mulig å opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon. Vennligst gi oss beskjed umiddelbart dersom en søknad skal trekkes.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk malen som ligger i denne utlysningen. Prosjekbeskrivelsen skal utarbeides i samarbeid med en av VRI Rogalands kompetansemeglere. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser skrevet i denne malen. 
 • CV for prosjektleder.
 • CV for ansvarlig forsker.
 • Skjema for partneropplysninger. Denne skal også fylles ut for bedriften som søker. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for de private bedriftene som er mottakere av støtte i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Lastes opp under Annet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for andre sentrale deltakere i prosjektet

Øvrige vilkår:

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.
 • Vedleggene lastes oppi digital søknad.
 • I søknadsskjemaet må du informere om det er søkt støtte til samme eller liknende prosjekt til andre offentlige støtteordninger.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.
 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjekter. Kommunaldepartementet har meldt ordningen med forprosjekter til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp, som oppgis i tilsagnsbrev.
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales. Se avsnitt om egenfinansiering og obligatorisk vedlegg med egenerklæring for private bedrifter. Valg av støttegrad må begrunnes detaljert i søknaden.
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering for prosjekter som får tilsagn om støtte.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ikke oppfyller kravene til rapportering, kan VRI Rogaland / Rogaland fylkeskommune kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon - Forprosjekt Næringsliv

Hvor ambisiøst er prosjektet?
• I hvilken grad representerer innovasjonsideen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonensidéen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene i forprosjektet nødvendige for å utvikle et hovedprosjekt?
• I hvilken grad har forprosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med forprosjektet?
• I hvilken grad bygger forprosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter forprosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter - Forprosjekt Næringsliv

I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at forprosjektet planlegges videreført i et hovedprosjekt?
• Hvor skal det søkes om hovedprosjekt?
• Er potensielle partnere i et hovedprosjekt beskrevet?
• Er det planlagte hovedprosjektet forankret i bedriftens planer og strategier?

Verdiskaping
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil gi gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional betydning
• I hvilken grad er det planlagte hovedprosjektet i tråd med regionale satsinger?
• I hvilken grad vil det planlagte hovedprosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Gjennomføring - Forprosjekt Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
• I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Alle søknader må synliggjøre hvordan prosjektet er forankret i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

Behandlingsprosedyre

I VRI Rogaland er målet at søknadene skal utvikles i et samspill mellom søker, kompetansemegler og prosjektleder for VRI Rogaland før de leveres i portalen. På denne måten håper vi at bedriftene får trening i søknadsprosess og kjennskap til systemer som de vil kunne møte på senere. Og målet er at de vil bli bedre rustet til å gjøre dette på egenhånd senere, ev. med litt hjelp fra en komeptansemegler.

Selve utviklingen av søknaden/prosjektet kan derfor ta litt tid, men når søknaden er levert i portalen, er behandlingsfristen relativt kort, og vi tilstreber en svarfrist på maksimum én måned.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.