Søk nå

Formål

FORREGION Vestfold og Telemark er et virkemiddel for å mobilisere virksomheter til forskning, og skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid.

Forprosjekter for å mobilisere virksomheter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring. Virksomheten må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Virksomheten må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Viktige datoer

01. apr 2022

Innleveringsfrist - løpende utlysning

01. jun 2022

Innleveringsfrist - løpende utlysning

01. sep 2022

Innleveringsfrist - løpende utlysning

01. nov 2022

Innleveringsfrist - løpende utlysning

Viktige datoer

Om utlysningen

FORREGION forvaltes av fylkeskommunene, og skal få flere virksomheter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid.

FORREGION skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger.

Vestfold og Telemark lyser ut midler til forprosjekt i 2022.

Hvordan søke?

Ta kontakt med en kompetansemegler i Vestfold og Telemark.
Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet. Etter dialog med kompetansemegler oppretter du en søknad via denne utlysningen.
Søknader som leveres uten at søker har vært i kontakt med kompetansemegler kan avvises.

Hvem kan søke?

Virksomheter med registrert forretningsadresse i Vestfold og Telemark, som har liten forskningserfaring, og som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Virksomheter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FOU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere

Virksomheten som søker er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos virksomheten som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Virksomheten som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til FoU-partner og FoU-leverandører

Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø og ha samarbeidsavtale med FoU-miljøet(ene) de skal samarbeide med.

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU partner eller - leverandør. Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet skal bestå av aktiviteter som faller innenfor kategoriene industriell forskning, eksperimentell utvikling eller forundersøkelser. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Støtten kan gis som bagatellmessig støtte dersom gruppeunntaksforordningen ikke hjemler støtten.

Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos virksomheten
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Kartlegging av litteratur og forskningsfront kan kun inngå som en mindre aktivitet.

Beregning av støtte

Bedriften kan søke om inntil 200 000 kr kroner og inntil 70 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 50 000 kroner.

Minst 50 % av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU. Hvis støttebeløpet er på 200 000 kroner, innebærer det at 100 000 kroner må benyttes til kjøp av FoU.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent for innvilgede søknader.

Forundersøkelser kan støttes med opptil 50 % av kostnadene. Støtte intensiteten kan økes til 60 % for mellomstore virksomheter, og til 70 % for små virksomheter.

Forundersøkelse er evalueringer og analyser av et prosjekts potensial med det formål å støtte beslutningsprosessen gjennom en objektiv og rasjonell påvisning av dets sterke og svake sider, muligheter og trusler, identifisere hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre det, og til slutt vurdere dets utsikter til å lykkes.

Type bedrift/type aktivitet Industriell forskning Eksperimentell utvikling
Små bedrifter 70 % 45 %
Mellomstore bedrifter 60 % 35 %
Store bedrifter 50 % 25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i tilsagnet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 30 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats som for eksempel personal- og indirekte kostnader. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv finner du her.

Kun utbetalt lønn hos prosjektansvarlig, kan inngå i personalkostnader. Prosjektansvarlig og eventuelle andre partnere som bidrar med egeninnsats i form av eget arbeid må være ajour med innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering. 

Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutvikling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via elektronisk søknadsskjema på Forskningsrådets søkeportal, Mitt nettsted. Bruk knappen "Opprett søknad" for å opprette søknad.

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via Mitt nettsted vil bli vurdert.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk obligatorisk mal i utlysningen 
 • CV for prosjektleder, bruk obligatorisk mal i utlysningen (maks 4 sider)
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere, bruk obligatorisk mal i utlysningen (maks 4 sider)
 • Skjema for partneropplysninger skal fylles ut av prosjektansvarlig og alle partnerne i prosjektet, bruk obligatorisk mal i utlysningen

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over.

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjekter. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • I søknadsskjemaet må du informere om det er søkt støtte til samme eller liknende prosjekt til andre offentlige støtteordninger.
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan Vestfold og Telemark fylkeskommune kreve tilskudd tilbakebetalt.

Vurderingskriterier

Administrasjonen setter sammen et panel som vurderer søknadene etter kriteriene:

Forskning og Innovasjon (FOR)

Ved vurdering av forskning og innovasjon skal følgende vurderes:

• I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon (noe nytt) som har behov for FoU-aktiviteter?
• I hvilken grad retter prosjektet seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for virksomheten som søker prosjektet?
• I hvilken grad er FoU-aktiviteter i prosjektet egnet til å avklare behovet for ny kunnskap og forskning i videre utvikling av prosjektet?

Resultater og effekter (FOR)

Ved vurdering av resultater og effekter skal følgende vurderes:

• I hvilken grad har prosjektet potensial for betydelige miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster?
• I hvilken grad kan prosjektet ha potensial for bedriftsøkonomiske gevinster for virksomheten?
• I hvilken grad kan prosjektet bidra til at virksomheten blir mer bærekraftig (FNs bærekraftmål)?
• I hvilken grad er de potensielle resultatene og effektene av innovasjonsideen formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring (FOR)

Ved vurdering av gjennomføring, skal følgende vurderes:

• Gir prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler og ressursinnsats et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos virksomheten?
• Har bedriften en troverdig ambisjon for videre utvikling av prosjektet når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans (FOR)

Ved vurdering av relevans, skal følgende vurderes:

• I hvilken grad vil prosjektet gi bedriften kompetanse og erfaring med FoU prosjekter?
• I hvilken grad vil støtte utløse økt FoU-satsing hos virksomheten?
• Hvor godt er prosjektets tema koblet til de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering av prosjektet

Panelets samlede bedømmelse

Behandlingsprosedyre

Først vurderes om søknadene tilfredsstiller formelle krav til søker, forskningspartner, at de er skrevet på riktig maler og annet. Søknader som ikke tilfredsstiller formelle krav kan bli avvist. 

Deretter vurderes kvalitet på søknaden etter kriteriene gitt over. På denne utlysningen må søknader ha minimum karakter 4 på alle kriterier for å være aktuell for finansiering. Når søknadene er vurdert på kvalitet fatter sekretariatet  vedtak og utarbeider innstilling basert på fagpanelets vurdering.

Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a.

Tilskuddsbeløpet utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Minst 25 prosent av tilskuddsmidlene skal holdes tilbake til prosjektet eller tiltaket er avsluttet og fylkeskommunen har mottatt sluttrapport.

Ellers vises det til forvaltningsloven når det gjelder alminnelige saksbehandlingsregler, klagebehandling med mer.

Opprett søknad

Søknader til Regionalt forprosjekt 2022 - FORREGION lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.