Gjennomført

Last ned maler

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor i Nordland til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er små og mellomstore bedrifter og kommunal/offentlig sektor, samt statlige virksomheter som har sitt hovedkontor i Nordland.  

Kvalifiseringsprosjektene skal ha en klar ambisjon om å lede til et hovedprosjektHovedprosjektet skal ha en målsetning om å bidra til verdiskaping og omstilling i næringsliv/offentlig sektor, eller å løse regionale samfunnsutfordringer. Samarbeid med relevante forskningsmiljø eller tilgang til nødvendig forskningskompetanse anses som en forutsetning for å kunne gjennomføre kvalifiseringsprosjektet. Det vil styrke søknaden om kvalifiseringsprosjektet inneholder forskningsaktiviteter. 

Kvalifiseringsprosjektene skal avklare om innovasjonen kan videreføres som et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt (hovedprosjekt) i regi av Regionale forskningsfond, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU-midler eller andre aktuelle finansieringskilder. Samtidig åpner utlysningen også for at kvalifiseringsprosjektet kan resultere i videreføring gjennom einnovasjonsprosjekt (hovedprosjekt) som i hovedsak inneholder utviklingselementer, og kan egne seg for finansiering hos Innovasjon Norge. 

Kvalifiseringsprosjektet skal definere forskningsutfordringer eller utviklingsbehov som skal løses i et hovedprosjekt. I tillegg skal kvalifiseringsprosjektet avklare samarbeid med relevante kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet. 

Prioriterte satsingsområder for denne utlysningen er beskrevet nedenfor under overskriften “Aktuelle temaområder for denne utlysningen”.  

Søknadsfristen er løpende i tidsrommet fram til og med 15. oktober, eller til disponibel ramme er tildelt. Søknader vil behandles fortløpende. Søker vil motta svar på søknaden innen ca. 5 uker ved innsending før mai og ved innsending fra midten av august. Søknader som sendes inn i perioden mai-midten av august må påregne noe lengre behandlingstid. 

I utviklingen av søknaden anbefales det å bruke Forskningsrådets canvas. Dette er et enkelt verktøy for å analysere behov for og nytteverdi av prosjektet, og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for i søknadsfasen.  

Hvem kan søke?

 • Små og mellomstore bedrifter (SMB)* med registrert forretningsadresse i Nordland.
 • Kommuner i Nordland.
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Nordland.
 • Nordland fylkeskommune.
 • Statlige virksomheter som har sitt hovedkontor i Nordland. 

Universitets- og høgskolesektoren, samt helseforetak vil ikke ha mulighet til å søke på utlysningen. Det samme gjelder for innovasjonsselskaper som inngår i Sivas nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Små og mellomstore bedrifter som har fått bevilget et kvalifiseringsprosjekt kan som hovedregel ikke søke finansiering til et nytt kvalifiseringsprosjekt før innvilget prosjekt er ferdigstilt og sluttrapportert. 

Søker må dokumentere at prosjektet har tilgang til nødvendig forskningskompetanse internt og/eller har etablert kontakt om prosjektsamarbeid med en godkjent FoU-institusjon. Det oppfordres til samarbeidsprosjekter som involverer aktører på tvers av sektorer, og til prosjekter som involverer forskningsmiljø med tilholdssted i Nordland. I de tilfeller hvor FoU-miljø i Nordland ikke deltar i prosjektet, må søker redegjøre for valg av FoU-miljø.    

For prosjekter innen offentlig sektor stilles det krav om at organisasjonen samarbeider med en godkjent FoU-institusjon. 

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene vil bli avvist.  

*Små bedrifter: 

Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro. 

Mellomstore bedrifter: 

Mellomstore bedrifter har maksimalt 250 årsverk og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro, 

Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter. Maksimalt 25% av aksjekapitalen eller stemmerettighetene kan være eid av en stor bedrift eller et offentlig organ (indirekte eller direkte). Dette gjelder både for små og mellomstore bedrifter. 

Hvem kan delta i prosjektet?

I tillegg til den som står som søker og dermed blir prosjekteier, kan prosjektet samarbeide med andre partnere: 

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge. 
 • Offentlige aktører i Norge, i og utenfor Nordland fylke. 
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet. 

Det anbefales at søker etablerer samarbeid med kompetansemeglere i Nordland og forskningsmiljøer allerede i søknadsfasen for å trekke på relevant kompetanse for å gjennomføre prosjektet. Kompetansemeglere yter gratis bistand til å identifisere relevante forskningsmiljøer til ulike prosjekter og kan koble prosjekter til andre aktuelle programmer. Ta kontakt med en av kompetansemeglerne N2 for ytterligere informasjon og avtale knyttet til temaene sjømat, og reiseliv/opplevelsesnæring inkl. samiske satsinger.  

For informasjon om muligheter gjennom Forskningsrådets ordningerta kontakt med Forskningsrådets regionansvarlige for Nordland.

Hva kan du søke om støtte til?

Regionalt forskningsfond (RFF) gir inntil 70 % støtte til prosjekteneog maksimalt 350 000 kroner i støttebeløp per prosjekt. RFF stiller krav til minimum 30 % egeninnsats i prosjektet fra prosjektpartnere med tilholdssted i Nordland. FoU-miljø som mottar statlig grunnfinansiering kan ikke inngå som en del av den påkrevde egeninnsatsen. Tilskudd til bedrifter/foretak tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Tilskudd fra Regionalt forskningsfond Nordland (RFF) kan ikke benyttes til: 

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter.
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront som hovedaktiviteter i kvalifiseringsstøtteprosjektet.  
 • Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. For nærmere detaljer om dette, se her. Maksimalt 10 % av totalbudsjett kan brukes til utstyr. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte innsatsområder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument, samt i bestillingsbrevet til styret i RFF Nordland.   

 • Sjømat og marine næringer 
 • Industri 
 • Opplevelsesbasert reiseliv 
 • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene 
 • Offentlig sektor: Fornyelse av offentlig sektor, fornyelse av kommunens/fylkeskommunens rolle som tjenesteprodusent og utviklingsaktør. Det vises til kunnskapsgrunnlag som beskriver status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland, samt forutsetninger for forskning og innovasjon i offentlig sektor i Nordland.  

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres i denne utlysningen. Regionalt forskningsfond Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller utlysningens intensjon om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For bedriftsprosjekter må søker selv avklare bedriftens størrelse og klassifisere forprosjektets aktiviteter innenfor gjeldende kategorier i statsstøttereglementet, og derigjennom beløp som kan omsøkes (se definisjoner for industriell forskning, eksperimentell utvikling og forundersøkelser på Forskningsrådets nettsider under “Gruppeunntakets artikkel 25”, samt egenerklæringsskjema som ligger som et vedlegg til denne utlysningen). Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket. Det gis maksimalt 70 % støtte til prosjektet.

Grensene for statsstøtte
  Små bedrifter  Mellomstore bedrifter
  Generelt Samarbeid Generelt Samarbeid
Industriell forskning 70 % 80 % 60 % 75 %
Eksperimentell utvikling 45 % 60 % 35 % 50 %
Forundersøkelser 70 % 70 % 60 % 60 % 

Også andre aktører som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom prosjektet og som bedriver økonomisk aktivitet ved å tilby varer/tjenester i et marked, anses som foretak som faller innenfor EØS-reglene for statsstøtte.

 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert. Søker må ha opprettet en bruker på "Mitt nettsted" og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. Obligatoriske vedlegg lastes opp som vedlegg i systemet.
 • Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk. Dersom søknad leveres på engelsk, skal et prosjektsammendrag på norsk legges ved søknaden.
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefon. Videre skal partneres aktiviteter synliggjøres i prosjektbeskrivelsen og budsjettet.
 • Forskningsrådet har utarbeidet en beskrivelse av hva de ulike postene i budsjett- og finansieringsplanen kan inneholde, som også brukes ved utarbeidelse av søknaden til RFF. Beskrivelsen av budsjett- og finansieringsplanen finner du på nettsidene til Forskningsrådet. Timesatser knyttet til budsjettet oppgis i spesifikasjonsfeltet under posten “Kostnadsplan” i eSøknadsskjemaet. Timesatser i prosjektet beregnes etter regler og satser fra Forskningsrådet.
 • Obligatoriske vedlegg til søknaden (se maler nederst på siden);
  • Prosjektbeskrivelse i henhold til egen mal for denne utlysningen.
  • Samarbeidserklæring fra partnere i prosjektet.
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter og samarbeidende bedrifter/foretak som drar nytte av bevilgningen ved å få dekket deler av sine kostnader i prosjektet.
  • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV).
  • Prosjektsammendrag på norsk om søknad sendes inn på engelsk (ca. ½ side).

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil bli avvist.

Øvrige vilkår:

 • 50% av tilskuddet utbetales etter at tilsagnsbrev er signert - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet, i prosjekteiers ordinære regnskap. Kun regnskapsførte kostnader legges til grunn for prosjektkostnader.
 • Krav til egenfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt. Egenfinansiering kan omfatte bidrag i form av kontanter eller ressurser som stilles til rådighet i for prosjektet. Egeninnsats må regnskapsføres for å bli godkjent som prosjektkostnad. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke. Type egenfinansiering må fremgå av søknaden.
 • Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter).
 • Arkivering av forskningsdata: Prosjektansvarlig avgjør selv hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering.

Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført skal tilskuddet tilbakebetales til RFF Nordland. RFF Nordland kan kreve at utbetalte tilskudd tilbakebetales ved manglende rapportering.

Forskning og innovasjon

I hvilken grad beskriver søknaden et forskningsinnhold (forskning som skal gjennomføres i for- og/eller hovedprosjekt)?

I hvilken grad frembringer prosjektet ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter?

I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?

Sannsynligheten for å kunne videreføre prosjektet i et hovedprosjekt

Regional samfunnsmessig betydning

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil kunne løse aktuelle regionale samfunnsutfordringer?

I hvilken grad prosjektet kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål?

Regional verdiskaping for offentlig sektor

I hvilken grad vil prosjektet kunne bidra til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?

I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører i regionen?

Regional verdiskaping for det private næringslivet

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil kunne bidra til økt verdiskapning for næringslivet?

I hvilken grad er markedspotensialet i eksisterende eller nye markeder for bedriftene beskrevet–regionalt/nasjonalt/internasjonalt?

I hvilken grad prosjektet inneholder samarbeid som gjør at resultater kan komme flere aktører til gode?

Prosjektkvalitet

Er prosjektmålet etterprøvbart?

Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse?

Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet?

Hvordan vurderes gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne?

Hovedkarakter

Hovedkarakter er et uttrykk for hvor godt prosjektet oppfyller intensjoner og formål for søknadstypen.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli vurdert av et regionalt panel. Endelig vedtak fattes av styreleder og nestleder i Regionalt forskningsfond Nordland, etter delegert fullmakt fra styret for fondsregionen Nordland.  

Relevans og kvalitet på søknaden, samt aktualitet i forhold til andre forskningsprogram og satsinger vurderes. RFF Nordland forbeholder seg retten til å diskutere med andre offentlige virkemiddelaktører der det er relevant for søknadsbehandlingen, samt vurdere prosjektets samfunnsverdi. 

RFF Nordland forbeholder seg retten til å prioritere behandling av søknader fra bedrifter, da de kan ha spesielle behov for raskere saksbehandling.  

RFF Nordland forbeholder seg retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplan og budsjett.  

SkatteFUNN 

Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN, etter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF Nordland. Det forutsettes at den totale støttegraden ikke overstiger grensen som er oppgitt i regelverket for statsstøtte. 

Last ned maler

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 11.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.