Gjennomført

Regionale hovedprosjekt i bedrifter

Viktige datoer

8. sep. 2021

Åpen for søknad

20. okt. 2021

Søknadsfrist

1. mars 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Om utlysningen

Målet med regionale hovedprosjekt (innovasjonsprosjekt) i Regionalt forskningsfond Nordland er at de skal føre til kunnskapsbasert innovasjon.

Regionalt Forskningsfond Nordland (RFF Nordland) ønsker forskning i, for, og med næringslivet, og at forskningen skal skje på næringslivets premisser. Det er opp til bedriftene selv å definere problemstillinger som kan bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft, og bærekraftig utvikling gjennom forskningsdrevet innovasjon. Det forventes at innsendte søknader er innovative og holder høy forskningsmessig kvalitet. Kunnskap og teknologi i prosjektet skal utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk.

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter med registrert forretningsadresse i Nordland, som har et FoU-behov. Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø.

Innovasjonsselskap som inngår i Sivas nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling vil ikke ha mulighet for å søke på utlysningen. Enkeltpersonsforetak kan heller ikke søke på utlysningen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med;

 • Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner
 • Bedrifter og bedriftsnettverk/klynger med registrert forretningsadresse i og utenfor regionen
 • Offentlig sektor både i og utenfor regionen

Det gjøres oppmerksom på at RFF Nordland som hovedregel ikke kan finansiere aktivitet utenfor fylket, med unntak av innkjøp av nødvendige forskningskompetanse/samarbeid med FoU-miljø fra andre steder.

FoU-leverandører som ikke skal bidra til å finansiere prosjektet har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Nordland kan gi inntil 70 % støtte til prosjektet. Maksimalt 2 500 000 kroner kan tildeles i støttebeløp per prosjekt. Tilskudd til bedrifter/foretak fra RFF Nordland tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. Støtteandelen vil være avhengig av samarbeidende bedrifters størrelse og hvordan aktivitetene kan klassifiseres og fordeles på «industriell forskning» og/eller «eksperimentell utvikling». Prosjekteier er selv ansvarlig for at støttenivå som omsøkes er riktig i henhold til regelverket, samt at maksimal tillatt offentlig støtte ikke overstiges – også ved medfinansiering fra andre offentlige aktører. En mer utførlig beskrivelse av regelverket finner du på denne nettsiden. Se under «Gruppeunntakets artikkel 25».

Prosjektansvarlig og samarbeidende bedrifter/foretak med registrert forretningsadresse i Nordland må finansiere minst 30 % av de totale prosjektkostnadene gjennom egeninnsats. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke. FoU-miljø som mottar statlig grunnfinansiering kan ikke inngå med en andel av den påkrevde egeninnsatsen.

Kostnader som gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante prosjektkostnader. Kun regnskapsførte kostnader kan legges til grunn for prosjektkostnader som godkjennes. Dette inkluderer egeninnsats i prosjektet. MVA skal ikke føres i regnskapet til RFF. Se nettsidene til Forskningsrådet for mer informasjon om postene som skal være med i budsjett- og finansieringsplanen, og for mer informasjon om hvordan beregne timesatser i prosjektet. Timesatser knyttet til prosjektet skal oppgis i spesifikasjonsfeltet under feltet “Kostnadsplan” i eSøknaden.

Følgende kan ikke støttes:

 • Aktiviteter av driftsmessig karakter
 • Markedsundersøkelser og markedsføringsaktiviteter
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Patentering
 • Totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 10 % av totalbudsjett kan brukes til utstyr. For nærmere detaljer om dette, se nettsidene til Forskningsrådet

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte innsatsområder er beskrevet i bestillingsbrevet til styret i RFF Nordland. Følgende områder har prioritet innenfor bedriftsprosjekter;

 • Sjømat og marine næringer
 • Industri
 • Opplevelsesbasert reiseliv
 • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres. RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller intensjonen om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte.

Styret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor fondets prioriterte innsatsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger i fondet. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, på utlysningsteksten og på fylkeskommunens bestillingsbrev til styret i RFF Nordland.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold, og kunne dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront.
 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert. Søker må ha opprettet en bruker på “Mitt nettsted” og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. Obligatoriske vedlegg lastes opp i dette systemet.
 • Minst ett godkjent FoU-miljø må være leverandør i prosjektet. Det oppfordres til prosjekter som involverer forskningsmiljø med tilholdssted i Nordland, og disse prosjektene vil bli prioritert om de ellers vurderes likt i forhold til øvrige vurderingskriterier i utlysningen. Videre vil en bred involvering av relevante partnere i prosjektet og partnere fra Nordland kunne bidra til å styrke søknaden. Det oppfordres til prosjektsamarbeid mellom store og små bedrifter i fylket. Det anses som positivt dersom prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen.
 • Samarbeidende bedrifter må ha tilfredsstillende likviditet og ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter).
 • Dersom søker har fått tildelt forprosjektmidler/kvalifiseringsstøtte knyttet til det omsøkte prosjektinitiativet, bør resultater og sammenheng mellom disse prosjektene beskrives kortfattet dersom dette er relevant. Bakgrunnen er at det ikke vil være samme ekspertpanel som vurderer søknader om kvalifiseringsstøtte og hovedprosjektsøknader.
 • Et prosjekt kan ikke starte før søker har fått beskjed om bevilgning. Øvrige vilkår ved eventuell innvilgelse av prosjektet vil fremgå ved kontraktsinngåelse.

Obligatoriske vedlegg (se maler som skal brukes nederst på siden):

 • Prosjektbeskrivelse skal fylles ut i henhold til egen mal for denne utlysningen. Prosjektbeskrivelsen kan være på maksimalt 10 sider, inkludert referanser. Alle punkter i malen må besvares.
 • Prosjektsammendrag på norsk i et eget vedlegg dersom søknaden leveres på engelsk (ca. 1 side).
 • Partneropplysninger fra samarbeidspartnere i prosjektet (inkludert prosjektansvarlig og FoU-leverandører).
 • Egenerklæringsskjema for bedrifter og samarbeidende bedrifter/foretak som drar nytte av bevilgningen ved å få dekket deler av sine kostnader i prosjektet.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV).
 • Bekreftelse fra deltakende aktører i prosjektet, inkludert FoU-leverandører.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Søknader som ikke oppfyller krav til utforming eller inkluderer obligatoriske vedlegg risikerer å bli avvist i en administrativ forvurdering.

Vurderingskriterier

Søknader vurderes etter følgende kriterier:

Regional relevans og samfunnsnytte

I hvilken grad vil prosjektet kunne bidra til forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Nordland etter realisering av innovasjonen?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad er kunnskap overførbar og nyttig for andre i Nordland?                                                                                

I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Nordland, og bidra til bærekraftig regional verdiskaping?

I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen. Videre vurderes søknaden av et ekspertpanel i Forskingsrådet. RFF Nordland har ansvar for vurdering av søknadenes regionale relevans. Vedtak fattes av styret for RFF Nordland i etterkant av panelenes vurdering. Søker kan forvente tilbakemelding om styrets vedtak ultimo februar 2022.

Dersom kvaliteten på de innkommende søknadene viser seg å ikke kunne forsvare en tildeling av den totale rammen på utlysningen, vil fondets styre ta stilling til om midlene skal omdisponeres til andre utlysninger i fondet eller avsettes til senere utlysninger.

RFF forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.