Regionale hovedprosjekt bedrifter

Søk nå
Opprett søknad

Formål

Styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer. 

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

15 mar 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15 mar 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med hovedprosjektene i Regionalt forskningsfond (RFF) er at de skal føre til kunnskapsbasert innovasjon. Hovedprosjektene i RFF skal komplettere og være noe mindre i omfang enn hovedprosjektene som det kan søkes støtte om i Forskningsrådet. 

RFF Nordland ønsker forskning i, for, og med næringslivet, og at forskningen skjer på næringslivets premisser. Det er opp til bedriftene selv å definere problemstillinger som kan bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom forskningsdrevet innovasjon. Det forventes at innsendte søknader er innovative og holder høy forskningsmessig kvalitet.  

I utviklingen av søknaden anbefales det å bruke Forskningsrådets canvas. Dette er et enkelt verktøy for å analysere behov for og nytteverdi av prosjektet, og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for i søknadsfasen. 

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter med registrert forretningsadresse Nordland, som har et FoU-behov. Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø 

Innovasjonsselskaper som inngår i Sivas nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling vil ikke ha mulighet for å søke på utlysningen.  

Hvem kan delta i prosjektet?

I prosjektet kan det samarbeides med universitet, høgskoler og FoU-institusjoner, andre bedrifter og offentlig sektor de i og utenfor regionen. Det oppfordres til prosjektsamarbeid mellom store og små bedrifter i fylket. RFF Nordland kan ikke finansiere aktiviteter utenfor fylket 

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Nordland kan gi inntil 70 % støtte til prosjektet, og maksimalt 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt. RFF stiller krav til minimum 30 % egeninnsats i prosjektet. Tilskudd til bedrifter/foretak tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. 

Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. 

Tilskudd fra RFF Nordland kan ikke benyttes til totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. For nærmere detaljer om dette, trykk her. Maksimalt 10 % av totalbudsjett kan brukes til utstyr. 

Opprett søknad

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte innsatsområder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument. Følgende områder har prioritet innenfor bedriftsprosjekter; 

 • Sjømat og marine næringer 
 • Industri 
 • Opplevelsesbasert reiseliv 
 • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene 

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres. RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller intensjonen om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte. 

Demokrati, styring og fornyelse

Hav

Industri og tjenestenæringer

Velferd, kultur og samfunn

Politikk- og forvaltningsområder

Energi, transport og lavutslipp

Helse

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål 
 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert. Søker må ha opprettet en bruker på "Mitt nettsted" og fylle inn et elektronisk søknadsskjema Obligatoriske vedlegg lastes opp som vedlegg i systemet 
 • Søknaden kan leveres på norsk eller engelsk. Dersom søknad leveres på engelsk, skal den inneholde et prosjektsammendrag på norsk 
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold 
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Nordland 
 • Prosjektansvarlig og samarbeidende bedrifter lokalisert i fylket må finansiere minst 30 % av prosjektkostnadeneDette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke 
 • Forskningsrådet har utarbeidet en beskrivelse av hva de ulike postene i budsjett- og finansieringsplanen kan inneholde, som også kan brukes ved utarbeidelse av søknaden til RFF Nordland. Beskrivelsen av budsjett- og finansieringsplanen finner du på nettsidene til Forskningsrådet. Timesatser knyttet til budsjettet oppgis i spesifikasjonsfeltet under posten “Kostnadsplan” i eSøknadsskjemaetTimesatser i prosjektet beregnes etter regler og satser fra Forskningsrådet 
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst ett godkjent FoU-miljø og minst én bedrift 
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen 
 • Søker må selv avklare bedriftens størrelse og klassifisere prosjektets aktiviteter innenfor gjeldende kategorier i statsstøttereglementet, og derigjennom beløp som kan omsøkes (se definisjoner for industriell forskning og eksperimentell utvikling på Forskningsrådets nettsider under “Gruppeunntakets artikkel 25”, samt egenerklæringsskjema som ligger som et vedlegg til denne utlysningen). Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved behov for bistand. Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket. Det gis maksimalt 70 % støtte til prosjektet

Grensene for statsstøtte 

 

Små bedrifter 

Mellomstore bedrifter 

Store bedrifter 

 

Generelt 

Samarbeid 

Generelt 

Samarbeid 

Generelt 

Samarbeid 

Industriell forskning 

70 % 

80 % 

60 % 

75 % 

50 % 

65 % 

Eksperimentell utvikling 

45 % 

60 % 

35 % 

50 % 

25 % 

40 % 

Også andre aktører som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom prosjektet og som bedriver økonomisk aktivitet ved å tilby varer/tjenester i et marked, anses som foretak som faller innenfor EØS-reglene for statsstøtte. 

Obligatoriske vedlegg (se maler nederst på siden): 

 • Prosjektbeskrivelse i henhold til egen mal for denne utlysningenProsjektbeskrivelsen kan være på maksimalt 10 sider, inkludert referanser.  
 • Samarbeidserklæring fra partnere i prosjektet. 
 • Egenerklæringsskjema for private bedrifter og samarbeidende bedrifter/foretak som drar nytte av bevilgningen ved å få dekket deler av sine kostnader i prosjektet. 
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV). 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil bli avvist. 

Prosjektbeskrivelse 

 • Må følge malen og samtlige punkter skal besvares 
 • Maksimalt 10 sider, inkludert referanser 
 • Kan leveres på norsk eller engelsk 
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift og enkel linjeavstand 

Øvrige vilkår: 

 • 50% av tilskuddet utbetales etter at tilsagnsbrev er signert - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering. 
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet, i prosjekteiers ordinære regnskap. Kun regnskapsførte kostnader legges til grunn for prosjektkostnader 
 • Krav til egenfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt. Egenfinansiering kan omfatte bidrag i form av kontanter eller ressurser som stilles til rådighet i for prosjektet. Egeninnsats må regnskapsføres for å bli godkjent som prosjektkostnad. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke. Type egenfinansiering må fremgå av søknaden. 
 • Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter). 
 • Arkivering av forskningsdata: Prosjektansvarlig avgjør selv hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. 

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier: 

Forskningskvalitet og innovasjon 
I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?  

 • I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?  
 • I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?  
 • I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?  
 • I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?  
 • I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen? 

Virkninger og effekter 

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?  

 • I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?  
 • I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel  

– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering 

 – ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt  

– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?  

 • I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort? 

Gjennomføring 

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?  

 • I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?   
 • I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?  
 • I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?  
 • I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?  
 • I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:  

– håndtering av IPR (immaterielle rettigheter) 

– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko  

– behov og planer for investeringer  

– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering  

– behov for utvikling av forretningsmodeller? 

Regional relevans 

Regional verdiskaping - forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Nordland etter realisering av innovasjonen. 
Regional kunnskapsoppbygging - utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad den er overførbar og nyttig for andre i Nordland. 
Regional samfunnsmessig betydning – i hvilken grad prosjektet vil bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Nordland utover de rent økonomiske. 

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av et ekspertpanel i Forskingsrådet. Ekspertpanelet vurderer søknadene innen 1. desember 2020. Vedtak fattes av styret for RFF Nordland i etterkant av ekspertpanelets vurdering.  

Det er foreløpig satt av 9 mill. kroner til hovedprosjekter i bedrifter og 5 mill. kroner til hovedprosjekter i offentlig sektor. Dersom kvaliteten på de innkommende søknadene viser seg å ikke kunne forsvare en tildeling av den totale rammen på utlysningene, vil fondets styre ta stilling til om midler skal omdisponeres mellom de aktuelle utlysningene, eller eventuelt avsettes til senere utlysninger. 

SkatteFUNN 

Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNNetter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF Nordland. Det forutsettes at den totale støttegraden ikke overstiger grensen som er oppgitt i regelverket for statsstøtte.   

For informasjon om muligheter gjennom Forskningsrådet, ta kontakt med Forskningsrådets regionansvarlige for Nordland.