Formål

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Om utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. Prosjektet skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Støtten kan ikke benyttes til:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Å utforme en hovedprosjektsøknad

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter, bedriftsnettverk og kommunale virksomheter lokalisert i Møre og Romsdal. Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø. FoU-institusjoner fra regionen kan også søke dersom det er i samarbeid med regionale bedrifter og/eller kommuner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter og/eller aktører innen kommunal sektor som er geografisk lokalisert i Møre og Romsdal. I prosjektet kan det samarbeides med universitet, høgskoler og FoU-institusjoner både i og utenfor regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF kan gi inntil 700 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader.

RFF stiller krav til minimum 30 % egeninnsats i prosjektet. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr, kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden, se mer her.

Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Særskilt for kommuner

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene skal komme sluttbrukeren til nytte. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene, skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kvalifiseringsprosjektene i RFF Møre og Romsdal skal høre inn under minst to av følgende temaer:

 • Bærekraft og det grønne skiftet

Forskningsbaserte innovasjoner vil spille en nøkkelrolle for å utnytte ressurser bedre og på nye områder. Prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger og det grønne skiftet. FN sine bærekraftsmål er førende.

 • Muliggjørende teknologier

Utvikling og bruk av nye, muliggjørende teknologier er ofte en forutsetning for å skape innovasjon, utvikling og vekst i arbeids- og næringslivet. Slike teknologier kan være bransjespesifikke men også generiske og komme til nytte på tvers av sektorer og bransjer.

 • Havrommet

Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for et sterkt næringsliv i Møre og Romsdal. Posisjonen innenfor maritim og marin næring, samt andre tilknyttede virksomhetsområder, må utvikles og styrkes. RFF vil bidra til det.

 • Innovasjon i kommunal sektor

For å møte utfordringene innenfor kommunal sektor, må det mobiliseres til mer forskning i og for sektoren. Prosjektene skal være rettet mot fornying, effektivisering og kvalitetsforbedringer. Kommunesektoren kan gjerne samarbeide med private og/eller andre offentlige aktører i prosjektet. 

 • Samspill over bransje- og sektorgrenser

Kunnskap og innovasjon er i mange sammenhenger generisk og kan utvikles og komme til nytte i mange bransjer og sektorer. Det oppfordres til å iverksette prosjekter med fag-, bransje- og sektorovergrensende perspektiv.

 • Styrke forskningsmiljøene

Tilstrekkelig forskningskapasitet og –infrastruktur tilknyttet regionens stadig mer kunnskapsbaserte nærings- og arbeidslivet, er nødvendig. RFF skal stimulere til at FoU-miljøene utvikler relevant og praksisnær kunnskap i forskning og utdanning.

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMarinMaritimHavteknologiHavteknologi på tversMarine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Mat - Blå sektorMat - Grønn sektorMat - BlågrønnTrygg verdikjedeMat, helse og velværeNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetBioøkonomiNye produkterTjenesterMiljø og naturmangfoldTerrestrisk arealbruk og arealendringKulturminner og kulturmiljøerPolarSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø - NæringsområdeBioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLavutslipp

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialer

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedSamiskKjønnsperspektiver i forskningHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og migrasjonSamfunnsutviklingens kulturelle forutsetningerMedia og kulturMål 5 Likestilling mellom kjønnene

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Møre og Romsdal.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 30 % av prosjektkostnadene.
 • Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst ett godkjent FoU-miljø og minst en bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor.
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen.
 • Obligatoriske vedlegg:

  1. Prosjektbeskrivelse (egen mal, mal nederst på siden)
  2. Partneropplysninger (prosjektansvarlig og partnere i prosjektet, mal nederst på siden)
  3. CV for prosjektleder (maks fire sider)

Prosjektbeskrivelse

 • Må følge malen og samtlige punkter skal besvares.
 • Maksimalt 5 sider, inkludert referanser.
 • Kan leveres på norsk eller engelsk.
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift og enkel linjeavstand.
 • Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader med manglende obligatoriske vedlegg blir avvist.

Vurderingskriterier

Vurderingskriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Regional relevans

Regional verdiskaping - forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Møre og Romsdal etter realisering av innovasjonen.
Regional kunnskapsoppbygging - utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad den er overførbar og nyttig for andre i Møre og Romsdal.
Regional samfunnsmessig betydning – i hvilken grad prosjektet vil bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Møre og Romsdal utover de rent økonomiske.

Hovedkarakter | FP

Hovedkarakter er et uttrykk for hvor godt prosjektet oppfyller intensjoner og formål for søknadstypen.

Gjennom “Samlet vurdering fra fagekspert/panel” skal ekspertene gi en vurdering av søknadens vitenskapelige kvalitet basert på de hovedkriteriene som er bedømt av ekspertene.

Hovedkarakteren settes på grunnlag av “Samlet vurdering fra fagekspert/panel” og de hovedkriteriene som er vurdert av administrasjonen/bevilgende organ.

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av regionale fagpaneler og sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Møre og Romsdal.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juni 2022, 18.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.