Gjennomført

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Viktige datoer

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

16. sep 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med hovedprosjektene i RFF er at det skal føre til kunnskapsbasert innovasjon i kommunal sektor og/eller i privat sektor. Hovedprosjektene i RFF skal komplettere og være noe mindre i omfang enn hovedprosjektene som det kan søkes støtte om i Forskningsrådet.

Hovedprosjekter i RFF er regionale offentlige prosjekt og regionale bedriftsprosjekt.

Hovedkriterier som søknaden blir vurdert etter:

 1. Forskning og innovasjon - I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?
 2. Virkninger og effekter - I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, offentlige virksomheter, og øvrige positive samfunnsmessige effekter?
 3. Regional relevans – Regionalt samfunnsmessig betydning, regional kunnskapsoppbygging og regional verdiskaping
 4. Gjennomføring – I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter, bedriftsnettverk og kommunale virksomheter lokalisert i Møre og Romsdal. Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø. FoU-institusjoner fra regionen kan også søke dersom det er i samarbeid med regionale bedrifter og/eller kommuner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter og/eller aktører innen kommunal sektor som er geografisk lokalisert i Møre og Romsdal. I prosjektet kan det samarbeides med universitet, høgskoler og FoU-institusjoner både i og utenfor regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF kan gi inntil 2 100 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader.

RFF stiller krav til minimum 30 % egeninnsats i prosjektet. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr, kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden, se mer her.

Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Særskilt for kommuner

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene skal komme sluttbrukeren til nytte. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene, skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Hovedprosjektene i RFF Møre og Romsdal skal høre inn under minst to av følgende temaer:

 • Bærekraft og det grønne skiftet
  Forskningsbaserte innovasjoner vil spille en nøkkelrolle for å utnytte ressurser bedre og på nye områder. Prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger og det grønne skiftet. FN sine bærekraftsmål er førende.
 • Muliggjørende teknologier
  Utvikling og bruk av nye, muliggjørende teknologier er ofte en forutsetning for å skape innovasjon, utvikling og vekst i arbeids- og næringslivet. Slike teknologier kan være bransjespesifikke men også generiske og komme til nytte på tvers av sektorer og bransjer.
 • Havrommet
  Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for et sterkt næringsliv i Møre og Romsdal. Posisjonen innenfor maritim og marin næring, samt andre tilknyttede virksomhetsområder, må utvikles og styrkes. RFF vil bidra til det.
 • Innovasjon i kommunal sektor
  For å møte utfordringene innenfor kommunal sektor, må det mobiliseres til mer forskning i og for sektoren. Prosjektene skal være rettet mot fornying, effektivisering og kvalitetsforbedringer. Kommunesektoren kan gjerne samarbeide med private og/eller andre offentlige aktører i prosjektet.
 • Samspill over bransje- og sektorgrenser
  Kunnskap og innovasjon er i mange sammenhenger generisk og kan utvikles og komme til nytte i mange bransjer og sektorer. Det oppfordres til å iverksette prosjekter med fag-, bransje- og sektorovergrensende perspektiv.
 • Styrke forskningsmiljøene
  Tilstrekkelig forskningskapasitet og –infrastruktur tilknyttet regionens stadig mer kunnskapsbaserte nærings- og arbeidslivet, er nødvendig. RFF skal stimulere til at FoU-miljøene utvikler relevant og praksisnær kunnskap i forskning og utdanning.

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitet

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMarinMaritimHavteknologiHavteknologi på tversMarine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Mat - Blå sektorMat - Grønn sektorMat - BlågrønnTrygg verdikjedeMat, helse og velværeNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetBioøkonomiNye produkterTjenesterMiljø og naturmangfoldTerrestrisk arealbruk og arealendringKulturminner og kulturmiljøerPolarSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø - NæringsområdeBioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLavutslipp

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialer

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedSamiskKjønnsperspektiver i forskningHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og migrasjonSamfunnsutviklingens kulturelle forutsetningerMedia og kulturMål 5 Likestilling mellom kjønnene

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Møre og Romsdal
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 30 % av prosjektkostnadene
 • Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst ett godkjent FoU-miljø og minst en bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen.

Obligatoriske vedlegg:

 1. Prosjektbeskrivelse (egen mal)
 2. Partneropplysninger (prosjektansvarlig og partnere i prosjektet)
 3. CV for prosjektleder (maks fire sider)

Andre vedlegg vil ikke bli vurdert.

Prosjektbeskrivelse

 • Må følge malen og samtlige punkter skal besvares
 • Maksimalt 10 sider, inkludert referanser
 • Kan leveres på norsk eller engelsk
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift og enkel linjeavstand
 • Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader med manglende obligatoriske vedlegg blir avvist

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskningskvalitet og innovasjon

Potensial for å frembringe ny kunnskap og innovasjon.
I hvilken grad innovasjonen representerer noe nytt og originalt(nye eller forbedrede produkter, tjenester, produksjonsprosesser, organisering, forretningsmodeller etc.).
I hvilken grad forskningsaktivitetene er nødvendige for å lykkes med innovasjonen og benytter anerkjente og relevante forskningsmetoder.

Virkninger og effekter

Sannsynliggjorte virkninger og effekter av prosjektet, bl.a. i form av verdiskaping, konkurransekraft, forbedringer og nytteverdi i næringslivet og/eller offentlig sektor.
Potensial for å bidra til bærekraftig utvikling, ref. FNs bærekraftsmål.

Regional relevans

Regional verdiskaping - forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Møre og Romsdal etter realisering av innovasjonen.
Regional kunnskapsoppbygging - utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad den er overførbar og nyttig for andre i Møre og Romsdal.
Regional samfunnsmessig betydning – i hvilken grad prosjektet vil bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Møre og Romsdal utover de rent økonomiske.

Gjennomføring

I hvilken grad søknaden har en tydelig prosjektidè og begrunnelse for prosjektet.
Kvaliteten på mål, aktiviteter, ressursbruk og kompetanse/ekspertise, og sammenhengen mellom disse.
Sannsynlighet for at prosjektet videreføres.

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av ekspertpanel i Forskingsrådet og sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Møre og Romsdal.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.