Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt offentlig sektor 2022

 Siste endring: Krav til CV for prosjektleder og samarbeidspartnere redigert 1.juli. 

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

kl 13:00 Søknadsfrist

16. des. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

16. jun. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

16. jun. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor ledes av offentlig sektor og har omfattende innhold av forskning og utvikling. 

Prosjektene tar utgangspunkt i behov og utfordringer i offentlig sektor, og må inngå i virksomhetenes planer for utvikling. RFF Oslo ønsker å støtte prosjekter  som styrker offentlig sektor i arbeidet med grønn omstilling og bærekraft og å gjøre Oslo til en inkluderende by for alle. 

Prosjekter med samarbeidspartnere skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører. 

Om utlysningen

RFF Oslo har som mål å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor lokalisert i Oslo kommune.  

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor ledes av offentlig sektor og har omfattende innhold av forskning og utvikling. Vi anbefaler søkere som ikke selv har FoU kompetanse internt å samarbeide med FoU miljø i prosjektet.   

RFF Oslo ønsker å støtte offentlige virksomheter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål, og bidrar til det grønne skiftet. 

Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og for brukerne av offentlig sektor. 

Utlysningen finnes på norsk og engelsk.

Hvem kan søke?

 • Prosjektansvarlig må være ett av Oslo kommunes egne foretak, etater og selskaper, eller et statlig foretak med forretningsadresse i Oslo. 
 • Prosjektansvarlig må sikre full finansiering av prosjektet i tillegg til RFF Oslo sin støtte. 
 • Prosjektansvarlig organisasjon må ha godkjent søknaden som sendes til RFF Oslo. 
 • Maksimal støttegrad er 70 % av godkjente prosjektkostnader for søkere fra kommunal sektor og 50% for søkere fra statlig sektor 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Prosjektansvarlig må være en norsk offentlig virksomhet etter definisjon på offentlig sektor, og ha forretningsadresse i Oslo kommune. 

Krav for samarbeid med forskningsorganisasjon 

En eller flere godkjente forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet i et faktisk samarbeid. Se oversikten over godkjente forskningsorganisasjoner 

Oppdragsforskning og det å yte forskningstjenester regnes ikke som faktisk samarbeid. 

Krav for samarbeid med andre typer partnere 

For å sikre deling og spredning av resultater, oppfordrer vi til at flere aktører deltar som samarbeidspartnere i prosjektet. Dette kan være andre offentlige virksomheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet. 

Eventuelt samarbeid skal være “faktisk” samarbeid slik det er definert i statsstøtteregelverket 

For prosjekter med flere enn en partner gjelder følgende:  

 • Forskningen skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom alle partnerne slik dette er definert i statsstøtteregelverket: "Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid." 
 • Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller underleverandør i samme prosjekt. 

Krav til prosjektleder 

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne. 

Vi oppfordrer til brukermedvirkning 

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der det er relevant, bør dere legge opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig. 

Utenlandske partnere 

Vi kan ikke tildele støtte til utenlandske foretak gjennom denne utlysningen. Utenlandske foretak som skal delta i et prosjekt må derfor enten dekke sine utgifter selv eller bli knyttet til prosjektet som en underleverandør. 

Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere 
Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere, men innehaver av enkeltpersonforetaket kan ikke få dekket egne personal- og indirekte kostnader. Enkeltpersonforetak kan få dekket personal- og indirekte kostnader til ansatte de måtte ha, og andre kostnader som de har ved deltakelse i et prosjekt, forutsatt at disse er spesifisert i enkeltpersonforetakets regnskap. 

Utgangspunktet for vår vurdering av søknaden, er de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet, og det er en avgjørende betingelse for at vi skal tildele støtte at disse kommer til å delta i prosjektet. Om dere endrer prosjektsammensetningen før vi inngår kontrakt med dere, kan vi derfor trekke tilbake vårt tilsagn om finansiering. 

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til å dekke deler av søkernes kostnader ved FoU-prosjektet.  FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket.   

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

I prosjektbeskrivelsen skal dere skissere en plan for hvordan innovasjonen skal tas i bruk og føre til verdiskaping, både underveis og etter at prosjektet er avsluttet. Legg merke til at vi ikke finansierer kostnader til realisering av gevinster.  

Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden til Forskningsrådet. 

I tilfeller der den offentlige virksomheten driver økonomisk aktivitet, reguleres støttegraden til denne virksomheten av reglene om statsstøtte. 

Budsjettet for prosjektet kan inneholde følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i offentlig sektor, i forskningsorganisasjoner og i norsk næringsliv 
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på 1- 2 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.

Når prosjektansvarlig er fra Oslo kommune, er maksimal støtte fra RFF Oslo til prosjektet begrenset til 70 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.  

Når prosjektansvarlig er statlig virksomhet, er maksimal støtte til prosjektet fra RFF Oslo begrenset til 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være seks måneder etter fondsstyrets vedtak om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men som ikke har startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen. 
 • RFF Oslo vil kreve framdrifts- og prosjektregnskapsrapport underveis i prosjektet, i tillegg til sluttrapport og sluttregnskap for prosjektet. 

Statsstøtte 

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte. 

Støtte til forskningsorganisasjonene vil være støtte til ikke-økonomiske aktivitet, fordi FoU-prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. RFF Oslo forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. 

For virksomheter som er foretak i statsstøtterettslig forstand, vil graden av støtte til foretakets prosjektkostnader være avhengig av foretakets størrelse og type FoU-aktiviteter. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 (kommunale foretak) / 50 (statlige foretak) prosent  , jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken).

Forskningsartikler og forskningsdata

RFF Oslo forventer at forskningsdata gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan. 

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker 

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, er det særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater. 

Utbetaling av støtte

Vi utbetaler 50% av støtten for første kalenderår i prosjektet mot faktura ved oppstart, og deretter inntil 50 %ved årets slutt mot godkjent prosjektregnskap for første år. I år 2 utbetales på samme måte. Annen utbetaling kan avtales. 

Sluttutbetaling skjer under forutsetning av at prosjektets sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent.  

Dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjekteiers regnskap. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Vi vil prioritere gode prosjekter innen følgende satsingsområder: 

 • Løsninger for det grønne skiftet:
  • Klima, miljø, utslippsfrie løsninger
  • Sirkulærøkonomi
  • Energiteknologi
 • Digitalisering og digital transformasjon
 • Helse og livsvitenskap, velferd og omsorgssektoren
 • Oppvekst og kunnskap
 • Bærekraftig tjenesteutvikling

Regional utvikling

Miljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider]. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 
 • CV for prosjektleder og andre nøkkelpersoner, maksimalt 6 CV til sammen (inkludert prosjektleder). Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 

Merk at malene er nye i 2022, og du skal bare bruke de malene som hører med til denne utlysningen.  

Valgfrie vedlegg  

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet.  

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det gjøres ingen teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype. 

Vurderingskriterier

 1. Forskning og innovasjon.
 2. Virkninger og effekter
 3. Gjennomføring
 4. Relevans for utlysningen

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad har prosjektet planer for spredning til andre deler av offentlig sektor?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring i prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Relevans for utlysningen | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad treffer søknaden det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens andre krav og kjennetegn?

Behandlingsprosedyre

Søknader som fyller de formelle kravene vurderes av eksterne Fagpersoner.  Eksterne fagpersoner vurderer kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene. 

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet regional "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i RFF Oslo. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet. 

Basert på vurdering fra fagpanel og regional «relevans for utlysningen» utformer administrasjonen i RFF Oslo en innstilling som legges fram for fondsstyret i RFF Oslo for beslutning.   Fondsstyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter, og på prioriteringene i RFFs policydokument for 2020-2023.   

Forventet svar på søknaden 

Fondsstyret for RFF Oslo vil ta beslutning om eventuell finansiering av søknader i uke 50, 2022. 

RFF Oslo publiserer resultatet av tildelinger på denne nettsiden. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.