Gjennomført

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Utlysningen gjelder så lenge det er midler igjen. Etter tildeling 14.juni gjenstår kr 780 000 på denne utlysningen. Etter tildeling i fondsstyret 26.september vil midlene antakelig være brukt opp og utlysningen stenges. 

Mal for prosjektbeskrivelse fås kun ved henvendelse til kompetansemegler. Merk at malen for prosjektbeskrivelse er oppdatert i juni 2022 og det er denne som skal benyttes.

Dette er en løpende utlysning, og søknadene samles opp til følgende gjenværene datoer:

 • Søknader som leveres innen midnatt 26.august behandles i Fondsstyret 26.september.
 • Søknader som leveres innen midnatt 16.november behandles i Fondsstyret 16.desember.
 • Søknader som leveres innen midnatt 20.desember behandles i Fondsstyret i månedsskiftet januar februar 2023.

Viktige datoer

30. mar 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

12.05

Oppsamlingsdato (frist)

14.juni

Fondsstyrets behandling

26.august

Oppsamlingsdato (frist)

26.september

Fondsstyrets behandling

16.november

Oppsamlingsdato (frist)

16.desember

Fondsstyrets behandling

20.desember

Siste frist for innlevering

15. jan 2023

Seneste tillatte prosjektstart

15. jan 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene, Oslo Science city, innovasjonsdistrikt sentrum og innovasjonsdistrikt Hovinbyen.

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Vi ønsker å støtte forprosjekter som kan sannsynliggjøre potensiale for verdiskaping og bærekraftige innovasjon, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser.

Om utlysningen

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene Oslo Science city, innovasjonsdistrikt sentrum og innovasjonsdistrikt Hovinbyen.

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller Horisont Europa.

Tildelt støtte brukes til kjøp av FoU kompetanse, og minst 2/3 av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU.

Hvordan søke?

Du tar kontakt med en kompetansemegler i Oslo. Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet. Etter dialog med kompetansemegler oppretter du en søknad via denne utlysningen. Du finner oversikt over kompetansemeglere i Oslo her.

Søknader som leveres uten at søker har vært i kontakt med kompetansemegler kan avvises.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bedrifter med registrert forretningsadresse i Oslo kommune, som har liten forskningserfaring, og som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FOU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Oslo kommune.  

Bedriften som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert administrativt. 

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til FoU-leverandører

Forskningsorganisasjonen skal registreres som FoU leverandør i søknadsskjemaet. Vi bruker Forskningsrådets  liste over godkjente forskningsorganisasjoner. Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU leverandør.

Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25.

Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos bedriften
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Beregning av støtte

Bedriften kan søke om inntil 300 000 kr kroner og inntil 70 prosent av budsjetterte

prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Minst 2/3 av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU. Hvis støttebeløpet er på 300 000 kroner, innebærer det at 200 000 kroner må benyttes til kjøp av FoU.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent for innvilgede søknader.

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i tilsagnet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 30 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats som for eksempel personal- og indirekte kostnader. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv finner du her.

Kun utbetalt lønn hos prosjekteier, kan inngå i personalkostnader. Prosjekteier og eventuelle andre partnere som bidrar med egeninnsats i form av eget arbeid må være ajour med innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering. 

Støtten kan ikke brukes til

 • kartlegging av forskningslitteratur
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier
 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 75 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet.

Resten utbetales ved prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjektansvarliges ordinære regnskap. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektansvarliges eller prosjektpartneres regnskap.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Prioriterte temaer er:

  • Helse og livsvitenskap
  • Grønn omstilling og sirkulær økonomi
  • Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter innen:

  • Internasjonalisering
  • Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som testarena
  • Innovasjon på tvers av næringer

Du kan lese mer om "innovasjonsdistrikter Oslo" på denne nettsiden

Regional utvikling

Vareproduserende industriMiljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via elektronisk søknadsskjema på Forskningsrådets søkeportal, Mitt nettsted. Bruk knappen "Opprett søknad" for å opprette søknad.

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via Mitt nettsted vil bli vurdert.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du får ved å kontakte kompetansemegler. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser skrevet i denne malen. 
 • CV for prosjektleder.
 • Skjema for partneropplysninger. Denne skal også fylles ut for bedriften som søker. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøttetil bedrifter som deltar i prosjekter. Regional og distriktsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • I søknadsskjemaet må du informere om det er søkt støtte til samme eller liknende prosjekt til andre offentlige støtteordninger.
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan Oslo kommune kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 • Forskning og innovasjon 
 • Virkninger og effekter 
 • Gjennomføring 
 • Prosjektidéens relevans 

I tillegg gis en kort samlet vurdering.

Forskning og innovasjon | FORREGION

Innovasjonsgrad
I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?
• I hvor stor grad har prosjektet potensial for å bringe fram ny kunnskap.

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | FORREGION

• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | FORREGION

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans | FORREGION

Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?

Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering | FORREGION

Behandlingsprosedyre

Vurdering av søknader

Vi vurderer først om søknader som er levert tilfredsstiller formelle krav til søker, forskningspartner, at de er skrevet på riktig maler og annet. Søknader som ikke tilfredsstiller formelle krav kan bli avvist. 

Deretter vurderes kvalitet på søknaden etter kriteriene gitt over. På denne utlysningen må søknader ha minimum karakter 4 på alle kriterier for å være aktuell for finansiering. Når søknadene er vurdert på kvalitet lages enn innstilling til fondsstyret for regionale forskningsfond (RFF) Oslo. 

Det er fondsstyret for RFF Oslo som beslutter om en søknad får bevilgning eller ikke. 

Prosjektstart og prosjektslutt

Prosjektet må ikke starte før du har fått svar på søknaden.

Seinest tillatte prosjektstart er 3 måneder etter mottatt bevilgning.

Seneste tillatte prosjektslutt er 15 måneder etter mottatt bevilgning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 22.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.