Gjennomført

Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2021

Viktige datoer

01. jun 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. 

Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er

 • små, mellomstore og store bedrifter
 • kommunal/fylkeskommunal offentlig sektor.
 • FoU-ogansisasjoner i forpliktende samarbeid med offentlig sektor eller næringsliv

Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, og gjennom det bidra til verdiskaping i næringslivet og/eller offentlig sektor. 

 • Søknadsfrister i 2021:
  • 1. mai 2021 kl 13.00
  • 1. september 2021 kl 1300
  • 1. november 2021 kl 1300

Kvalifiseringsprosjektene skal avklare om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:

 1. som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler

 2. som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer

Vi mottar søknader innenfor en stor bredde tematiske områder 

Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter organisert som aksjeselskap, med registrert forretningsadresse i Viken
  • Søkerbedriften må ha lønnete ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden
 • Kommuner i Viken
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Viken
 • Viken fylkeskommune
 • FoU-miljøer i samarbeid med bedrifter og/eller offentlig aktør i Viken

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist.

 

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Det anbefales at søker etablerer kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer allerede i søknadsfasen for å trekke på relevant kompetanse.  
Ved behov kan du kontakte en av kompetansemeglerne i Viken. Kompetansemeglere yter gratis bistand blant annet til å identifisere relevante forskningsmiljøer nettopp for ditt prosjekt. 

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
 • Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere i prosjektet under forutsetning av at de har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet.
 • Enkeltpersonforetak i landbruket kan være partnere, uten å ha lønnede ansatte, men timesatsen er da begrenset til kr 350/t
 • Offentlige aktører i Norge,  i og utenfor Viken fylke
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet

Dersom forskningsorganisasjonen er partner i prosjektet og organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidpunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre, kommersielle, samarbeidende bedrifter.

En forskningsorganisasjonen / FoU-miljø som er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidspunktet, kan være underleverandør til en av partene i prosjektet med en konkret og avgrenset oppgave med inntil 100% dekning av sine kostnader. Det forutsetter at FoU-miljøet har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet. Vi forholder oss også til Forskningsrådets side med informasjon om bruk av underleverandører

Hva kan du søke om støtte til?

RFF gir inntil 70 % støtte til prosjektene. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.  Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket.

Grensene for statsstøtte
image1rln9.png

Kvalifiseringsprosjektene skal være innovasjonsprosjekter som skal kunne videreføres i et hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet kan benyttes til å:

 • avklare om innovasjonsprosjektet i hovedprosjektfasen inneholder forskningsutfordringer eller om det er hovedvekt på utviklingsarbeid 
 • definere forskningsutfordringer videre i et hovedprosjekt
 • definere utviklingsbehovene videre i et hovedprosjekt
 • etablere samarbeid med relevante kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet

Prosjekter med forskningsutfordringer kan egne seg for videreføring med finansiering fra RFF eller Forskningsrådets programmer. Innovasjonsprosjekter som i hovedsak inneholder utviklingselementer, kan egne seg for finansiering gjennom Innovasjon Norge sine støtteordninger.

Tilskudd fra RFF Viken kan ikke benyttes til:

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter
 • Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument.
Det er disse temaene som søknadene vil bli vurdert opp etter.

 • Klima, miljø og energi: 
  vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
 • Helse og omsorg: 
  livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
 • Utdanning og oppvekst: 
  læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
 • Teknologi: 
  digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
 • By-, steds-og regionutvikling: 
  samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Kun søknader sendt inn via våre nettsider vil bli vurdert
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon
 • Obligatoriske vedlegg
  • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen
  • Partneropplysningsskjema (Skal også fylles ut av søker)
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maskimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
 • 70 % av tilskuddet utbetales ved signert tilsagnsbrev - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
 • Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
 • Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Viken kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Et utmerket verktøy til å analysere behov, nytteverdi og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for er Forskningsrådets canvas. Dokumentet er også tilgjengelig nederst på denne siden under "søknadsmaler til nedlasting". I feltene som beskriver "behov for forskning" henholdvis "forskningsaktiviteter", så kan man inkludere utviklingsbehov og aktiviteter i stedet eller i kombinasjon med forskning.

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen "Hvordan søke"

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

Regional samfunnsmessig betydning

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil løse aktuelle regionale samfunnsutfordringer?

Regional verdiskaping for offentlig sektor

I hvilken grad vil prosjektet bidra til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?

I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører i regionen?

Regional verdiskaping for det privat næringslivet

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil bidra til økt verdiskapning for næringslivet?

I hvilken grad er markedspotensial i eksisterende eller nye markeder for bedriftene beskrevet - regionalt/nasjonalt/internasjonalt?

Prosjektkvalitet

Er prosjektmålet etterprøvbart?
Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse?
Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet?
Hvordan vurderes gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne?

Sansynlighet for å kunne videreføre prosjektet i et hovedprosjekt

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles i en regional komite og innstilles av sekretariatet for beslutning i fondsstyret. 

Vi forbeholder oss retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplan og budsjett.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.