RFF Viken

RFF Viken utgjør ett av 11 regionale forskningsfond - ett for hver fylkeskommune

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Dette skal oppnås gjennom:

  • et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor
  • å bidra til økt internasjonal konkurranseevne i FoU-institusjonene
  • å stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument for RFF Viken.

Økt internasjonal konkurranse, skjerpede miljø- og klimakrav samt store sosiodemografiske endringer representerer langsiktige utfordringer for en bærekraftig utvikling i Viken, både miljømessig, økonomisk og sosialt. FNs bærekraftmål (FN17) og Agenda 2030 er lagt til grunn som ramme for regional planstrategi, hvilket betyr at det er større behov for å se sektorer og politikkområder i sammenheng for å løse regionens utfordringer. Dette innebærer bl.a. at forsknings- og innovasjonsinnsatsen – der RFF er et viktig virkemiddel – må ha fokus på at den økonomiske verdiskapingen man ønsker å oppnå både er miljømessig og sosialt bærekraftig. Det innebærer også at man evner å samarbeide bredt mellom aktører i privat og offentlig sektor (f.eks. basert på innovative offentlige anskaffelser), kompetansemiljøer og det sivile samfunn for å finne innovative og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringene.
 
Med basis i politisk samarbeidsplattform og en samkjøring av satsingsområder i Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet skal RFF Viken i kommende periode prioritere prosjekter innenfor følgende overordnede strategiske satsingsområder:
  • Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
  • Helse og omsorg: livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
  • Utdanning og oppvekst: læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
  • Teknologi: digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
  • By-, steds-og regionutvikling: samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Innenfor disse satsingsområdene skal  styre prioritere og spisse forskningstema gjennom utlysninger av midler fra fondet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 15.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.