RFF Viken

RFF Viken utgjør ett av 11 regionale forskningsfond - ett for hver fylkeskommune

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Dette skal oppnås gjennom:

  • et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor
  • å bidra til økt internasjonal konkurranseevne i FoU-institusjonene
  • å stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument for RFF Viken.

Med basis i politisk samarbeidsplattform og en samkjøring av satsingsområder i Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet –som er forankret i de tre regionale planene –skal RFF Viken i kommende periode prioritere prosjekter innenfor følgende overordnede strategiske satsingsområder:
  • Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
  • Helse og omsorg: livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
  • Utdanning og oppvekst: læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
  • Teknologi: digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
  • By-, steds-og regionutvikling: samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Innenfor disse satsingsområdene skal et kommende styre prioritere og spisse forskningstema gjennom utlysninger av midler fra fondet.