Gjennomført

Regionalt kvalifiseringsprosjekt - 2 halvår 2020

Viktige datoer

01. nov 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mar 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. 

Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er små og mellomstore bedrifter og kommunal/fylkeskommunal offentlig sektor.

Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, og gjennom det bidra til verdiskaping i næringslivet og/eller offentlig sektor. 

 • Søknadsfrist 1. november 2020 kl 13.00

Kvalifiseringsprosjektene skal avklare om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:

 1. som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler

 2. som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer

Vi mottar søknader innenfor en stor bredde tematiske områder 

Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål.

Hvem kan søke?

 • Små og mellomstore bedrifter*, organisert som aksjeselskap, med registrert forretningsadresse i Viken
  • Søkerbedriften må ha lønnete ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden
 • Kommuner i Viken
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Viken
 • Viken fylkeskommune

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist.

 

*Små bedrifter
Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Mellomstore bedrifter
Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.
Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter. En bedrift vil sees på som en stor bedrift om den sammen med eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetning til bedriftene totalt overstiger 50 millioner euro.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det anbefales at søker etablerer kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer allerede i søknadsfasen for å trekke på relevant kompetanse.  
Ved behov kan du kontakte en av kompetansemeglerne i Viken. Kompetansemeglere yter gratis bistand blant annet til å identifisere relevante forskningsmiljøer nettopp for ditt prosjekt. 

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
 • Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere i prosjektet under forutsetning av at de har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet.
 • Enkeltpersonforetak i landbruket kan være partnere, uten å ha lønnede ansatte, men timesatsen er da begrenset til kr 350/t
 • Offentlige aktører i Norge,  i og utenfor Viken fylke
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet

Dersom forskningsorganisasjonen er partner i prosjektet og organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidpunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre, kommersielle, samarbeidende bedrifter.

En forskningsorganisasjonen / FoU-miljø som er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidspunktet, kan være underleverandør til en av partene i prosjektet med en konkret og avgrenset oppgave med inntil 100% dekning av sine kostnader. Det forutsetter at FoU-miljøet har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet. Vi forholder oss også til Forskningsrådets side med informasjon om bruk av underleverandører

Hva kan du søke om støtte til?

RFF gir inntil 70 % støtte til prosjektene. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.  Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket.
image1bzua.png

Kvalifiseringsprosjektene skal være innovasjonsprosjekter som skal kunne videreføres i et hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet kan benyttes til å:

 • avklare om innovasjonsprosjektet i hovedprosjektfasen inneholder forskningsutfordringer eller om det er hovedvekt på utviklingsarbeid 
 • definere forskningsutfordringer videre i et hovedprosjekt
 • definere utviklingsbehovene videre i et hovedprosjekt
 • etablere samarbeid med relevante kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet

Prosjekter med forskningsutfordringer kan egne seg for videreføring med finansiering fra RFF eller Forskningsrådets programmer. Innovasjonsprosjekter som i hovedsak inneholder utviklingselementer, kan egne seg for finansiering gjennom Innovasjon Norge sine støtteordninger.

Tilskudd fra RFF Viken kan ikke benyttes til:

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter
 • Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument.
Det er disse temaene som søknadene vil bli vurdert opp etter.

 • Klima, miljø og energi: 
  vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
 • Helse og omsorg: 
  livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
 • Utdanning og oppvekst: 
  læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
 • Teknologi: 
  digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
 • By-, steds-og regionutvikling: 
  samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Muliggjørende teknologier

Utdanning og kompetanse

Livsvitenskap

Velferd, kultur og samfunn

Kommersialisering

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Kun søknader sendt inn via våre nettsider vil bli vurdert
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon
 • Obligatoriske vedlegg
  • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen
  • Partneropplysningsskjema
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maskimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
 • 70 % av tilskuddet utbetales ved signert tilsagnsbrev - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
 • Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
 • Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Viken kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Et utmerket verktøy til å analysere behov, nytteverdi og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for er Forskningsrådets canvas. Dokumentet er også tilgjengelig nederst på denne siden under "søknadsmaler til nedlasting". I feltene som beskriver "behov for forskning" henholdvis "forskningsaktiviteter", så kan man inkludere utviklingsbehov og aktiviteter i stedet eller i kombinasjon med forskning.

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen "Hvordan søke"

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

Regional samfunnsmessig betydning

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil løse aktuelle regionale samfunnsutfordringer?

Regional verdiskaping for offentlig sektor

I hvilken grad vil prosjektet bidra til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?

I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører i regionen?

Regional verdiskaping for det privat næringslivet

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil bidra til økt verdiskapning for næringslivet?

I hvilken grad er markedspotensial i eksisterende eller nye markeder for bedriftene beskrevet - regionalt/nasjonalt/internasjonalt?

Prosjektkvalitet

Er prosjektmålet etterprøvbart?
Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse?
Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet?
Hvordan vurderes gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne?

Sansynlighet for å kunne videreføre prosjektet i et hovedprosjekt

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles i en regional komite og innstilles av sekretariatet for beslutning i fondsstyret. 

Vi forbeholder oss retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplan og budsjett.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.