Bedrifter som vil søkje om støtte til forprosjekt FORREGION må først etablere kontakt med ein av kompetansemeklarane i FORREGION Vestland.
Utlysinga gjeld så lenge det er midlar igjen.

Formål

Forprosjekt FORREGION er eit innleiande forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt). Bedrifter i Vestland med liten eller ingen forskingserfaring kan søkje om støtte til å starte arbeidet med å utvikle ein innovasjon ved hjelp av forsking. Bedrifta må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til vidare  forsking.

Om utlysningen

Prosjektideen må ha som mål å utvikle ein innovasjon som kan bidra til berekraftig verdiskaping, grøn konkurransekraft eller klimaomstilling i Vestland. Bedrifta må samarbeide med ein godkjend forskingsorganisasjon. Bedrifta må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til vidare forsking.

Ein av kompetansemeklarane i FORREGION Vestland må vere kopla på i prosessen med å utvikle søknaden.

Ramme for støtte

Bedrifter i Vestland fylke kan søkje om støtte på mellom kr. 100 000 og kr. 200 000,- til eit forprosjekt i FORREGION Vestland. Det er krav til eigeninnsats.

Hvem kan søke?

Bedrifter utan eller med liten forskingserfaring som jobbar med å utvikle nye produkt, prosessar eller tenester som kan verte styrka ved hjelp av forsking, kan søke om tilskotsmidlar. Bedrifter som er eller har vore prosjektansvarleg i hovudprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond (RFF) eller EUs forskingsprogram, dei siste fem år, vert rekna som erfarne i denne samanheng, og kan ikkje søke.

Bedrifter som søker må ha adresse eller vesentleg aktivitet  i Vestland fylke

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarleg

Bedrifta som søker skal stå som prosjektansvarleg i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden vert sendt inn. Administrativt ansvarleg er den personen hos bedrifta som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen ovanfor Vestland fylkeskommune. Dersom prosjektet er eit samarbeid mellom fleire bedrifter, skal prosjektansvarleg bedrift sende inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnarane.

Det vert oppmoda til mangfald og god kjønnsbalanse i prosjektorganiseringa.

Krav til prosjektleiar

Prosjektleiar må ha fagleg kompetanse på temaområdet i søknaden og/eller prosjektleiarkompetanse. 

Prosjektleiar må vere tilsett hos prosjektansvarleg bedrift eller hos ein av samarbeidspartnarane.

Krav til FoU-leverandørar

Forskingsorganisasjonen som deltek i prosjektet skal registrerast som FoU-leverandør i søknadsskjemaet. Vi bruker Forskningsrådet si liste over godkjende forskingsorganisasjonar. Berre organisasjonar som står på denne lista, kan vere norske FoU-leverandørar.

Utanlandske offentlege universitet og institutt kan også være FoU-leverandør. I prosjektsøknaden må utanlandsk FoU-leverandørar sin fagleg kompetanse på relevante fagområde i prosjektet vere godt skildra og dokumentert.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søkje om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet skal vere innan kategoriane industriell forsking eller eksperimentell utvikling. Du finner nærare beskriving av kva dette betyr i Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgjande kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos bedrifta
 • innkjøp av FoU-tenester
 • andre driftskostnader

Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskingsrådet si nettside om kva budsjettet skal innehalde.

Utrekning av støtte

Bedrifta kan få dekka mellom kr. 100 000 og 200 000 kr kroner og inntil 70 % av godkjende prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Minst 70 % av støttebeløpet må nyttast til innkjøp av FoU frå godkjend forskingsorganisasjon. 

Graden av støtte til prosjektkostnader i bedrifta er avhengig av innhald og type FoU-aktivitet i prosjektet, slik desse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder storleik på bedrifta, forskingsaktivitet og samarbeidskonstellasjonar i prosjektet. Støttegraden vil dermed kunne variere frå 25 til 70 prosent for innvilga søknader.

Eksempel på tabell for støtteberekning:

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forsking

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

For innvilga søknader vil støtta bli endeleg fastlagt i tilsegna.

Eigenfinansiering

Bedrifta må bidra med minimum 30 % eigenfinansiering av samla kostnader i prosjektet. Eigenfinansieringa kan vere kontantar og/eller lønsutbetalte timar hos tilsette i søkarbedrifta eller samarbeidande bedrifter. Slike personal- og indirekte kostnader må reknast ut på bakgrunn av reelle og rekneskapsførte utgifter. For å finne rett timesats må du bruke Forskingsrådet si rettleiing for utrekning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv, offentlig sektor og andre søkjarar.

Andre relevante driftskostnader kan også inngå som del av eigeninnsatsen. Innhaldet i slike må kome klart fram i søknaden.

Prosjektansvarleg og eventuelle andre partnarar som bidreg med eigeninnsats i form av eiga lønna arbeid må være ajour med innbetaling av arbeidsgivaravgift og skattetrekk.

Støtte kan ikkje nyttast til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • kjøp av utstyr
 • marknadsundersøkingar og marknadsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortium
 • kartlegging av forskingslitteratur

Rapportering og utbetaling

All rapportering og oppmoding om utbetaling skal skje via www.regionalforvaltning.no

Prosjektansvarleg bedrift må opprette ein ny brukarkonto eller nytte eksisterande brukarkonto – sjå brukarstøtte for regionalforvaltning.no. 

Utbetaling av støtte skjer etter at sluttrapportering er sendt inn og godkjend. Prosjektansvarleg bedrift kan oppmode om ei delutbetaling gjennom regionalforvaltning.no 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Søknaden rette seg inn mot eit eller fleire av følgjande tema:

A) Berekraftig og eksportretta industriutvikling samt havøkonomi

B) Sirkulær økonomi – berekraftig ressursforvaltning

C) Bioøkonomi «blå» og» grøn» - produksjon av mat og berekraftig bruk av biologiske ressursar

D) "Grøn» gjenoppbygging av reiselivet etter pandemien

Temaplan forsking for Vestland fylke 2022 – 2027 gir meir informasjon om innhaldet i dei fire temaa.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du må opprette og sende inn søknaden via elektronisk søknadsskjema på Forskningsrådet sin søkjeportal «Mitt nettsted». Bruk knappen "Opprett søknad" for å opprette søknad på «Mitt nettsted».

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeidar med han. Når søknaden er sendt inn, kan du ikkje endre han. Det er likevel mogleg å opprette ein ny søknad, f.eks. som kopi av den du har sendt inn – og på den måten sende inn ein ny versjon.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektskildring på maks 5 sider. Bruk standard mal du kan laste ned nedst på denne sida. Vi vurderer berre prosjektskildringar som er skriven i denne malen. 
 • CV for prosjektleiar
 • Skjema for partnaropplysningar. Bedrifta som søkjer skal også fylle ut dette skjemaet. Bruk standard mal som du kan laste ned nedst på sida.
 • Eigenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nedst på sida.

Alle vedlegga skal være i PDF-format. Vær nøye med å laste opp riktig vedlegg, ettersom det ikkje er lagt inn tekniske avgrensingar på kva slags dokument det er mogleg å laste opp.

Søknader som ikkje oppfyller krava over vil kunne bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakarar i prosjektet

Andre vedlegg enn dei som er spesifisert ovanfor vil ikkje bli vurdert.

Øvrige vilkår

 • Du må budsjettere alle prosjektkostnader etter Forskningsrådet sine retningsliner for budsjettering.
 • Vi tildeler midlar etter gjeldande EØS-reglar for statsstøtte til bedrifter som deltek i prosjekter. Kommunaldepartementet har meldt ordninga med forprosjekt til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • I søknadsskjemaet må du informere om det er søkt støtte til same eller liknande prosjekt til andre offentlige støtteordningar.
 • Krav til eigeninnsats og likviditet må være tilfredsstilt før midlar kan bli utbetalt. Sjå avsnitt om eigenfinansiering og obligatorisk vedlegg med eigenerklæring for private bedrifter.
 • Dersom prosjekt som har fått tilskott ikkje blir gjennomført eller har manglar ved rapportering, kan Vestland fylkeskommune krevje at utbetalt tilskott vert tilbakebetalt

Vurderingskriterier

Søknader vil bli vurdert etter desse kriteria:

 • Forsking og innovasjon
 • Verknader og effektar
 • Gjennomføring
 • Relevans av prosjektidéen

I tillegg vil det bli gitt ei samla vurdering.

Meir informasjon om vurderingskriteria:

Forskning og innovasjon | FORREGION Vestland

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?
• I hvor stor grad har prosjektet potensial for å bringe fram ny kunnskap?

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvor stor grad har prosjektet potensial for å bringe fram ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | FORREGION Vestland

Verdiskapingspotensial og gevinstmuligheter
• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål

Gjennomføring | FORREGION Vestland

Plan for forprosjektet:

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans | FORREGION Vestland

• Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
• Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering | FORREGION Vestland

Behandlingsprosedyre

Forventa svar på søknaden

Vi har løpande mottak av søknader gjennom året. Svar på søknaden vil skje i løpet av 2-3 veker.

Prosjektstart og prosjektslutt

Prosjektet kan ikkje starte før du har fått svar på søknaden.

 

Opprett søknad

Søknader til "FORREGION Vestland - forprosjekt 2022" vert oppretta som ein eSøknad på "Mitt nettsted". Du må fylle ut og laste opp malane som vedlegg til søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.