Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte 2024

Denne utlysningen har frist 2. oktober kl. 23:59. Tilgjengelige midler er 7 millioner kroner. 

Det er ikke mulig å endre en allerede innsendt søknad. Ved behov for endringer må den innsendte søknaden trekkes, og det må opprettes og sendes en ny.

 

Viktige datoer

1. jun. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. sep. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

2. okt. 2024

Siste innsendingsfrist kvalifiseringsstøtte

15. des. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

15. mars 2025

Seneste tillatte prosjektstart

1. sep. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

15. mars 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte er innledende forskningsarbeid som skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet. 

Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å styrke arbeidet med bærekraftig verdiskaping i Trøndelag.

Om utlysningen

Denne utlysningen har to innsendingsfrister: 20. mars og 2. oktober kl. 23:59 med en samlet ramme på 12 millioner kroner. 

Utlysningen retter seg mot de utfordringer og behov som bedrifter og/eller kommuner har, og som er innenfor regionale innsatsområder (se Aktuelle temaområder for denne utlysningen).

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. 

Et kvalifiseringsprosjekt skal:

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for videreføring i et hovedprosjekt

Dere kan ikke søke om midler til aktiviteter som dere allerede har startet.

Hvem kan søke?

Målgruppen for utlysningen er bedrifter, kommuner og kommunale virksomheter lokalisert i Trøndelag.

Søker samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø

Universiteter, høgskoler og FoU-institusjoner i regionen kan søke når de har samarbeid med en eller flere bedrifter, og/eller kommuner/kommunale virksomheter i Trøndelag. 

Alle partnere skal ha definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet.

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig (søker) kan i tillegg til å samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø, også samarbeide med følgende partnere:

 • Små, mellomstore og store bedrifter både i og utenfor regionen
 • Kommuner, kommunale virksomheter både i og utenfor regionen

Vi gjør oppmerksom på at samarbeidspartnernes regionale forankring vektlegges ved vurdering av prosjektets regionale relevans.

Hva kan du søke om støtte til?

Fondet kan gi inntil 50 % i støtte av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 500.000,-

Relevante prosjektkostnader:

 • Personalkostnader
 • Kjøp av FoU-tjenester
 • Andre driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet (reise, opphold, formidling og materiell).
 • Utstyr - Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 10 % av totalbudsjett kan brukes til utstyr. For nærmere detaljer om budsjettering, se her https://www.forskningsradet.no/finansiering/hvordan-skrive-soknad/budsjett/
 • Ubetalt egeninnsats (egeninnsats som ikke er regnskapsført) vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.

Støtte kan ikke benyttes til følgende:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Markedsføring og markedsundersøkelser (inkl. patenterbarhetssvurderinger)
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront som hovedaktiviteter i kvalifiseringsprosjektet
 • Utforming og skriving av hovedprosjektsøknad

Omfang av støtte

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 50 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken).

Støttenivå i RFF ut fra virksomhetens størrelse og type aktivitet(er) i prosjektet: 

Størrelse/aktivitet Forundersøkelse Industriell forskning Eksperimentell utvikling
Små bedrifter 50 prosent 50 prosent 45 prosent
Mellomstore bedrifter 50 prosent 50 prosent 35 prosent
Store bedrifter 50 prosent 50 prosent 25 prosent

SMB-definisjonen

I statsstøtteregelverket skilles det mellom små, mellomstore og store bedrifter. Det er størst adgang til å gi statsstøtte til små bedrifter og minst til store bedrifter. De tillatte prosentvise støttesatsene er også størst for små bedrifter og minst for store bedrifter. Det er derfor sentralt å kjenne til kriteriene for når en bedrift kan klassifiseres for liten eller mellomstor. Definisjonen baseres på følgende tre kriterier:

 • antall årsverk
 • årlig omsetning
 • årlig samlet balanse

Tallene skal hentes fra siste offentlig tilgjengelige årsregnskap for bedriften.

Terskelverdier for små bedrifter

 • mindre enn 50 årsverk, og
 • har en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 10 mill. eller en balanse som ikke overstiger EUR 10 mill. (bedriften kan overstige én av verdiene for omsetning eller balanse, men ikke begge).

Terskelverdiene for mellomstore bedrifter

 • mindre enn 250 årsverk, og
 • har en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 mill. eller en balanse som ikke overstiger EUR 43 mill. (bedriften kan overstige én av verdiene for omsetning eller balanse, men ikke begge).

Dersom søkerbedriften eier eller er eid av andre bedrifter med 25 % eller mer, skal man som regel også ta hensyn til antall ansatte og omsetning eller balanse i slike «partnere/tilknyttede» bedrifter, med en forholdsmessig andel eller med 100 %, ved klassifiseringen av søkerbedriften.

Annen offentlig støtte

Støttegraden til bedrifter kan i henhold til regelverket om statsstøtte, toppes med midler fra andre offentlige virkemidler (f.eks. SkatteFUNN). Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN, etter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF Trøndelag.

For mer informasjon om SkatteFUNN, les her.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Trøndelag lyser ut kvalifiseringsprosjekter for forskningsbasert innovasjon innenfor følgende områder:

 • Bioøkonomi
 • Teknologi
 • Opplevelser
 • Offentlig sektor
 • Samisk

RFF Trøndelags prioriterte områder er beskrevet i "Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025".

 

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en utlysning med løpende søknadsmottak, men med samlet vurdering etter innleveringsfristene. Det er ikke mulig å redigere en innsendt søknad. Ved behov for endringer må en innsendt søknad trekkes og legges inn på nytt. 

Søknader som ikke oppfyller følgende formelle krav vil bli avvist:

 • Prosjektansvarlig (søker) skal ha eget organisasjonsnummer.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i og ha aktivitet i Trøndelag.
 • I alle prosjekter må aktører i næringsliv og/eller kommunal sektor finansiere minst 50 % av prosjektkostnadene. Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter.
 • Universiteter, høgskoler og FoU-institusjoner skal kun ha en utførende rolle i prosjektet og har ikke anledning til å bidra med egenfinansiering. 
 • Prosjekter hvor Universitet, høgskole eller FoU-institusjon er prosjektansvarlig må være organisert som et samarbeid med bedrift(er) og/eller kommuner eller kommunale virksomheter.
 • I prosjekter hvor næringsliv og/eller kommunal sektor er prosjektansvarlig må de samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø). 
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitet hos disse skal synliggjøres i budsjettet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet er tre måneder etter melding om bevilgning.
 • Søknader som mangler obligatoriske vedlegg og/eller som ikke følger vedlagte maler i utlysningen vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg som skal lastes opp i søknaden:

1. Prosjektbeskrivelse 

 • skal følge malen i utlysningen og samtlige punkter må besvares. 
 • skal være på maksimalt 5 sider og kan leveres på norsk eller engelsk

Dokumenter eller nettsider det lenkes til i søknaden vil ikke bli vurdert.

2. Partneropplysninger for bedrifter, kommuner og kommunale virksomheter

 • skal følge malen i utlysningen og må fylles ut av både søker og prosjektpartnere.
 • forskningsmiljø skal ikke fylle ut partneropplysninger.

3. Egenerklæring for bedrifter

 • skal følge malen i utlysningen og må fylles ut av alle bedrifter som deltar i prosjektet.

4. CV for prosjektleder

 • skal være på maks 4 sider og følge malen i utlysningen. 
 • maksimalt kan dere sende inn to CV-er per søknad.

Andre vedlegg enn dem som er spesifisert over vil ikke bli vurdert.

Vurderingskriterier

Forskning og innovasjon

 • I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
 • I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
 • I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
 • I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
 • I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
 • I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder

Virkninger og effekter

Verdiskaping

 • I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
 • I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning

 • I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
 • Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
 • I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging

 • I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter

 • I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
 • I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt

 • I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?

Gjennomføring

Kvalitet på organisering av prosjektet

 • I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
 • I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
 • Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe

 • I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
 • I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
 • I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Forskning og innovasjon

•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter

Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?

Gjennomføring

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Deretter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel.

Endelig vedtak fattes av Hovedutvalg for næring og industri, og søker vil motta svar kort tid etter innstillingsmøtet. 

Opprett søknad

Søknader til Regional kvalifiseringsstøtte 2024 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.