Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Det blir mulig å opprette søknad på denne utlysningen fra 10. august.

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2023

Seneste tillatte prosjektstart

01. jun 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling.

Prosjektene skal stimulere til bærekraftig utvikling og økt konkurransekraft innenfor næringer der Trøndelag har særlige fortrinn.

Gjennom samarbeid skal prosjektene bidra til å styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og gi grunnlag for videre forsknings- og innovasjonssamarbeid.

 

 

Om utlysningen

Et innovasjonsprosjekt i RFF Trøndelag har ofte en varighet på 2 til 3 år, og er noe mindre i omfang enn et hovedprosjekt i Forskningsrådet.

For bedrifter som allerede har gjennomført et forprosjekt/kvalifiseringsprosjekt, kan et innovasjonsprosjekt med inntil 1,5 millioner i støtte fra RFF, være et naturlig neste steg før en eventuell søknad til Forskningsrådet/EU.

Hvem kan søke?

Bedrifter og bedriftsnettverk lokalisert i Trøndelag. Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. 

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig søker må gjennomføre prosjektet sammen med minst ett godkjent FoU-miljø i eller utenfor regionen. 

Prosjektansvarlig kan samarbeide med bedrifter og/eller aktører i kommunal sektor. Regionalt samarbeid mellom bedrifter og kommuner i Trøndelag vil vurderes som positivt. 

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Trøndelag kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskaper, for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Det er heller ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden kan inngå i budsjettet.

Det kan ikke søkes støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser, markedsføring og ferdigstilling av nye produkter og tjenester.

Her finner dere detaljert informasjon om hvilke typer kostnader som helt eller delvis kan dekkes.

Omfanget av støtten

RFF Trøndelag kan gi inntil 1 500 000 kroner i støtte per prosjekt. Dere kan søke om støtte for inntil 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene til bedriftene i prosjektet. Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. Se tabellen nedenfor:

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

50 %

45 %

Mellomstore bedrifter

50 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Vi tildeler støtten i henhold til gjeldende EU-regelverk for statsstøtte til bedrifter som deltar. Dere kan lese mer om statsstøtte og de ulike kategoriene av FoU under Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN til samme prosjekt? For mer informasjon om denne muligheten se: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler. Merk at RFF Trøndelag ikke kan støtte et prosjekt som allerede er startet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale innovasjonsprosjekt i Trøndelag skal være i henhold til minst ett av innsatsområdene omtalt i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2022-2025

 • Bioøkonomi
 • Opplevelser
 • Teknologi
 • Offentlig sektor

RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke støtte til forskningsprosjekter.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål. 
 • Prosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold. 
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Trøndelag. 
 • Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere i næringsliv og/eller kommunal sektor finansierer minst 50 prosent av prosjektkostnadene.  
 • Egenfinansiering kan være betalte timer og/eller midler (kontanter) til å dekke prosjektkostnader. Vi kan ikke godkjenne ubetalt egeninnsats.
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres må synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen.
 • FoU-miljø kan ikke bidra med egenfinansiering, og skal følgelig kun defineres som en FoU-leverandør i søknadsskjemaet.

Obligatoriske vedlegg: 

 1. Prosjektbeskrivelse (bruk egen mal, som ligger nederst i utlysningen)
 2. Partneropplysninger (for prosjektansvarlig bedrift og samarbeidpartnere i næringsliv og/eller kommunal sektor, bruk malen som ligger nederst i utlysningen)
 3. CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk mal i utlysningen. Det kan sendes inn maksimalt fem CV-er per søknad. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype. 

Prosjektbeskrivelse 

 • Må følge malen i utlysningen og samtlige punkter skal besvares. 
 • Maksimalt 10 sider, inkludert referanser. 
  • Kan leveres på norsk eller engelsk. 
  • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift og enkel linjeavstand. 
  • Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader med manglende obligatoriske vedlegg blir avvist. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene: 

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans | Næringsliv

Hvor relevant er prosjektet for Trøndelag?

 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse utfordringer for næringslivet som er spesielt viktige i Trøndelag?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til bærekraftig regional verdiskaping for andre enn de involverte aktørene?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen.

Søknader uten formelle feil vurderes av et ekspertpanel nedsatt av Forskningsrådet. Ekspertpanelet vurderer og gir en samla karakter for hvert av kriteriene. 

Regional relevans vurderes regionalt for prosjekter med gode fagvurderinger.

RFF Trøndelag forbeholder seg retten til å diskutere søknader med andre offentlige aktørar (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, blir alle søknader behandlet etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Styret i RFF Trøndelag gjør endelig vedtak om støtte på styremøtet i desember. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 22.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.