Gjennomført

Formål

Et innovasjonsprosjekt i kommunal sektor skal bidra til at kommunen(e) innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den kommunale virksomhetens planer for utvikling.

Viktige datoer

08. sep 2021

Åpen for søknad

20. okt 2021

Søknadsfrist

15. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

15. mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

15. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen retter seg mot behov og utfordringer som kommunal sektor står overfor. Hensikten med støtten er å stimulere kommuner til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning.

Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den kommunale prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Aktører i kommunal sektor skal være prosjekteier/søker. 

 

Hvem kan søke?

Kommuner og kommunale foretak i Trøndelag.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarleg

 • Prosjektansvarlig må være en kommunal eller interkommunal organisasjon i Trøndelag, inkludert fylkeskommunen
 • Prosjektansvarlig må være registrert med organisasjonsnummer
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet utover støtte fra RFF Trøndelag

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Minst en godkjent forskingsorganisasjon må delta i prosjektet.

Forventninger om annet samarbeid
Vi oppfordrer kommunen til å involvere flere aktører som partnere i prosjektet. Dette kan blant annet være andre kommunale og/eller offentlige aktører, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre relevante aktører for prosjektet.

Oppfordring til brukermedvirkning
Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. I prosjekter der det er relevant, bør man det legges opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

Hva kan du søke om støtte til?

 • RFF Trøndelag gir minimum 1 000 000 kroner og maksimum 2 100 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.
 • RFF Trøndelag kan dekke inntil 70% av de godkjende kostnadene i  prosjektet. Støtte blir gitt etter statsstøtteregelverket, der det er relevant.

RFF Trøndelag støtter FoU-aktiviteter i prosjektet. I prosjektbeskrivelsen skal du også omtale andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, men vi finansierer ikke kostnader til dette. 

Prosjektbudsjettet skal settes opp etter Forskningsrådet sine retningslinjer.

Bryt prosjektbudsjettet ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader er kostnader hos prosjektansvarlig institusjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere i offentlig sektor, i næringslivet og i forskningsorganisasjoner i Norge.
 • Innkjøp av FoU-tjenester,  som er kostnader ved å engasjere FoU-leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet.
 • Utstyr er drifts- og avskrivingskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å bruke.
 • Andre prosjektkostnader, som er kostnader til annen aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner som er samarbeidspartnere i prosjektet, går til deres ikke-økonomiske aktivitet. Dette er etter ESA sine retningsliner for offentlig støtte til forskning, utvikling og innovasjon. Regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet må være på plass.

Et foretak er en aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Støtte til foretak utgjør statsstøtte. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, som samarbeidspartner i FoU-prosjektet, må dette skje etter Gruppeunntaksforordningen, art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Statsstøtteregelverket setter klare grenser for støttegraden til foretak avhengig av størrelse på foretaket samt type aktivitet i prosjektet. Det er en forutsetning at forskningen blir gjennomført i faktisk samarbeid mellom alle partnerne slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og ytelse av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

 • Dersom søknaden blir innvilget støtte, må prosjektansvarlig inngå avtale med alle samarbeidspartnerne.
 • Forskingsresultatene skal gjøres tilgjengelige ved deling og publisering i tråd med policy for åpen forskning.
 • Prosjektet skal ha plan for løpende formidling gjennom prosjektperioden.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale innovasjonsprosjekt for kommuner skal være i henhold til innsatsområdet Innovasjon i offentlig sektor omtalt i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2020-2021

RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke støtte til forskningsprosjekter.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. 

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 30 % av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen. Disse skal benyttes.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge malen i utlysningen og alle punktene må bevares.
 • Partnaropplysinger for alle samarbeidspartnere, inkludert prosjektansvarlig kommunal organisasjon  (Last opp som vedleggtype "Partneropplysinger").
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). (Last opp som vedleggstype "CV")
 • Andre vedlegg vil ikke bli vurdert (eks. intensjonsavtaler o.l.).

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen vil bli avvist i forvurderingen.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad har prosjektet planer for spredning til andre deler av offentlig sektor?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring i prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans | Kommunal sektor

Vurderes av sekretariatet i RFF Trøndelag.

 • Hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse utfordringer for kommunal sektor som er spesielt vikitge i Trøndelag?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til bærekraftig regional verdiskaping for andre enn de involverte aktørene?
 • I hviken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsbygging regionalt?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen.

Søknader uten formelle feil vurderes videre av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Ekspertpanelet vurderer og gir en samla karakter for hvert av kriteriene. 

Videre foretas det en vurdering av prosjektenes regionale relevans. Deretter utarbeider sekretariatet i RFF Trøndelag sin innstilling til fondsstyret, som foretar den endelige beslutningen om tilskudd.

RFF Trøndelag forbeholder seg retten til å diskutere søknader med andre offentlige aktørar (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, blir alle søknader behandlet etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Søker vil få tilbakemelding medio februar 2022.

   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.