Formål

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere kommunal sektor og næringsliv i Trøndelag til å utvikle bærekraftige løsninger gjennom forskningsbasert innovasjon.

Prosjektstøtte fra RFF Trøndelag skal styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

03. mai 2021

Seneste tillatte prosjektstart

03. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

RFF Trøndelag lyser ut 12 millioner kroner til FoU-prosjekter som skal føre til bærekraftig innovasjon, omstilling og verdiskaping i kommunal sektor og i næringsliv i Trøndelag. 

Utlysningen retter seg mot prosjekter som tematisk faller innenfor innsatsområdene i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2020-2021.

 

Hvem kan søke?

 • Kommuner og kommunale virksomheter i Trøndelag i samarbeid med godkjent FoU-miljø.
 • Små- og mellomstore bedrifter, bedriftsnettverk og klynger i Trøndelag i samarbeid med godkjent FoU-miljø.

Det er også åpent for samarbeidsprosjekter mellom kommuner/kommunale virksomheter og SMB-er i samarbeid med godkjent FoU-miljø. Frivillig sektor kan også delta i prosjektene.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være registrert med organisasjonsnummer i Trøndelag.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover støtte fra RFF Trøndelag).
 • Prosjektet må være forankret i virksomhetens ledelse.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig (søker) må inngå forpliktende samarbeid om FoU-leveranser fra minst én godkjent forskningsorganisasjon. Det er anledning til å inngå avtale om FoU-leveranser fra utenlandske forskningsorganisasjoner.
 • Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidsavtaler og FoU-leverandører her.
 • FoU-leverandøren(e) har ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra virksomhetene i prosjektet. FoU-leverandøren i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultatet.
 • Øvrige internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra RFF Trøndelag.
 • En prosjektpartner skal defineres som enten "finansierende og utførende" (kommune og/eller bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller "utførende" (fullfinansiert FoU-organisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i et avhengighetsforhold til hverandre (for eksempel en konsernrelasjon).
 • Bedrifter i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Trøndelag gir minimum 1 000 000 kroner og maksimum 2 100 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

 • For regionale innovasjonsprosjekter for næringslivet dekker RFF Trøndelag inntil 70% av de totale prosjektkostnadene. Støtten tildeles i henhold til statsstøtteregelverket og gruppeunntaksforordningen knyttet til artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene for ordningen være oppfylt. 
 • For regionale innovasjonsprosjekter for kommuner/kommunale etater dekker RFF Trøndelag inntil 70% av totale prosjektkostnader. 

RFF Trøndelag gir støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene (for eksempel beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester).

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

 • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.
 • Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

I søknaden skal prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader er kostnader forbundet med virksomhetens egenutførte FoU i prosjektet.  
 • Innkjøp av FoU-tjenester er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader er kostnader forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter (for eksempel reiser).

For bedriftene skal budsjetterte prosjektkostnader være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale innovasjonsprosjekt i Trøndelag skal være i henhold til minst ett av innsatsområdene omtalt i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2020-2021;

 • Bioøkonomi
 • Sirkulærøkonomi
 • Smarte samfunn
 • Opplevelsesnæringer
 • Havrommet
 • Innovasjon i offentlig sektor

RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke støtte til forskningsprosjekter.

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteytingHelseDyrehelseTelekommunikasjonLuftfartRomfartSkipsfartPoliti, brann, forsvarSmart citySpill og underholdningSport, treningUndervisningTekstilbransjenBransjeuavhengig

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMakroøkonomiske utfordringerBy

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 30 % av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen. Disse skal benyttes.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge malen i utlysningen og alle punktene må bevares.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne).
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker).

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon innovasjonsprosjekt

 • I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
  • I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
  • I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
  • I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
  • I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
  • I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter innovasjonsprosjekt

 • I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
  • I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping hos søker og partnere i prosjektet?
  • I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
  • I hvilken grad bidrar innovasjonen til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Gjennomføring innovasjonsprosjekt

 • I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
  • I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
  • I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos virksomhetene og med en egnet prosjektorganisering?
  • I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping?
  • I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende for virksomhetene?

Regional relevans innovasjonsprosjekt

•I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Trøndelag?
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Forskning og innovasjon

•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter

Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?

Gjennomføring

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet forvurderer søknadene ut fra formelle krav knyttet til søkers geografiske tilhørighet, bruk av obligatoriske maler, finansiering o.l.

Prosjektene vurderes videre av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Deretter foretas det en regional vurdering av prosjektene. Sekretariatet i RFF Trøndelag utarbeider sin innstilling til fondsstyret som foretar den endelige beslutningen om tilskudd. 

Søker vil få tilbakemelding i løpet av januar 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.