Om DistriktForsk

DistriktForsk er en egen mobiliseringsordning finansiert av Kunnskaps- og distriktsdepartementet (KDD), men sees i sammenheng med arbeidet i Regionalt forskningsfond Trøndelag.

DistriktForsk er en del av FORREGION-programmet og har som mål å mobilisere forskningsumodne bedrifter, særlig i distriktene, til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

I Trøndelag har vi i tillegg en egen DistriktForsk-ordning rettet mot kommuner. Målgruppen i denne ordningen er trønderske kommuner og kommunale virksomheter. Alle søknader må være forankret i kommunens ledelse.  

Ta kontakt med en kompetansemegler for å søke støtte til et forprosjekt eller en studentoppgave. 

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter som skal bidra til å videreutvikle virksomhetens prosjektidé. Her er en oversikt over forprosjekter som har fått bevilgning i DistriktForsk, samt tilgjengelige midler til forprosjekter:

Forprosjekter DistriktForsk 

Studenter som skriver oppgave i samarbeid med en bedrift eller kommune i Trøndelag (utenfor Trondheim) kan få inntil kroner 6.000 i støtte til dekning av følgende kostnader:

  • Reisekostnader (transport og losji) direkte relatert til prosjektet (Statens reiseregulativ legges til grunn for beregning av støtten)
  • Andre driftsutgifter direkte relatert til prosjektet (kostnader til lab, undersøkelser, osv.)

Oppgaven skal inngå som en del av en bachelor- eller masterutdanning.  

For mer informasjon om forprosjekter og kompetansemeglere se utlysningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 00.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.