3 millijovnh dotkemasse mah saemien ïedtjh nænnoestieh jaepien 2021

Regionalt forskningsfond Trøndelag / Regijovnaale dotkemefåante Trööndelaage daelie 14 millijovnh regionaale dotkemeprosjeektide bïeljele. Dejstie millijovnijste leah 3 millijovnh mïerhkesjamme dåarjoeh saemien jieleme- jïh siebriedahkeevtiedæmman regijovnesne.

Foto: Steinar Johansen

Maahta dåarjoem ohtsedidh onne åvteprosjeektide, guktie gohtje regijovnaale kvalifiseeremedåarjoe, saemien kultuvrem jïh jielemedarjomem gorredidh jïh evtiedidh, jïh aaj hijven byjjes dïenesjh saemien åålmegasse evtiedidh. Dåarjoeh leah evtemes stuvreme saemien jielemeaktööride lissine tjïeltide mah daarpesjieh orre dorjesh, dïenesjh jïh barkoevuekieh evtiedidh dotkemebyjresinie ektesne. Dotkemebyjresh mah goerehtieh (åarjel)saemien jieleme- jïh siebriedahketsiehkieh åtnoeïedtjigujmie regijovnesne, maehtieh aaj dåarjoem ohtsedidh.

Bæjhkoehtimmiem gellie mierieh jaepien mietie jïh maahta kr 700 000 raajan fïere prosjeektese ohtsedidh dåarjojne foenteste. Jis sïjhth vielie bïevnesh mijjen bæjhkoehtimmiej bïjre, vuejnieh bïevnesh RFF Trööndelagen nehtesæjrojne jallh bïeljelh ryöktesth sekretariatem. Lohkh aaj mijjen saernieh saemien dotkemi bïjre læstojne saemien prosjeekti bïjre mejtie aarebi finansijeradamme. 

- - - - -

3 millioner til forskning som styrker samiske interesser i 2021

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser nå ut 14 millioner til regionale forskningsprosjekter. 3 av disse millionene er øremerkede midler til samisk nærings- og samfunnsutvikling i regionen.

Det kan søkes om midler til små forprosjekter, såkalt regional kvalifiseringsstøtte, for å bevare og utvikle samisk kultur og næringsvirksomhet, samt utvikle gode offentlig tjenester for den samiske befolkningen. Midlene er rettet mot samiske næringsaktører i tillegg til kommuner som har behov for å utvikle nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder i samarbeid med et forskningsmiljø. Forskningsmiljøer som studerer (sør)samiske nærings- og samfunnsforhold i tett dialog med brukerinteressene i regionen, kan også søke om støtte.

Utlysningen har flere innsendingsfrister i løpet av året og det kan søkes om inntil kr 700 000 per prosjekt i støtte fra fondet. For mer informasjon om våre utlysninger, se informasjon på RFF Trøndelag sine nettsider eller ta direkte kontakt med sekretariatet. Les også vår nyhetssak om samisk forskning med liste over samiske prosjekter som vi tidligere har finansiert.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.