Gjennomført

Søknad om støtte til forprosjekt til innovasjonsprosjekt for bedrifter og kommunal sektor

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i næringsliv og/eller kommunal sektor i Rogaland.

Om utlysningen

Et forprosjekt skal:

 • ha klart definerte forskningsspørsmål
 • dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et eventuelt hovedprosjekt
 • avklare grunnlag for å gå videre i et eventuelt hovedprosjekt

Dere kan sende inn søknaden når som helst, til og med 01. mars 2023 kl. 13:00 CEST. Vi behandler søknader etter at nærmeste søknadsfrist er passert, og har ca. 4 ukers behandlingstid. Ferieavvikling kan gjøre at behandlingstiden blir noe lengre.

 Støtten kan ikke benyttes til:

 • markedsanalyser og markedsføring
 • søknad om patentering
 • etablering av nettverk og klynger
 • å utforme/skrive en hovedprosjektsøknad
 • prosjekt som i all hovedsak er kartleggings- og litteratursøk av forskingsfronten.

 

Innleveringsfrister for behandling av søknader i 2023 er følgende datoer:

Innleveringsfristene for 2023 har utløpt.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter, kommuner, fylkeskommunen, interkommunale virksomheter og kommunale organisasjoner i Rogaland.

Søker må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter).

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Alle aktører som er relevante for gjennomføring av forprosjektet.
 • Samarbeidspartnere må ha lønnede ansatte med lønn for å kunne bidra med egeninnsats.
 • Prosjektansvarlig må dokumentere relevant forskningskompetanse i prosjektpartnerskapet eller gjennom innkjøp av FoU-tjenester.

Hva kan du søke om støtte til?

 • 200 000–500 000 kroner i støtte per prosjekt.
 • Støttegrad: inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket, se lenke under.
  • «Industriell forskning er planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester..». NB! Dette er ikke hele definisjonen av industriell forskning. En mer utførlig beskrivelse finner du på denne nettsiden. Se under «artikkel 25 viktige definisjoner».

  • «Eksperimentell utviklingtilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester…» NB! Dette er ikke hele definisjonen av industriell forskning. En mer utførlig beskrivelse finner du på denne nettsiden. Se under «artikkel 25 viktige definisjoner».

 • Kun regnskapsførte utgifter, inkludert innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.
 • Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester. Ulønnet arbeidsinnsats kan ikke inkluderes i prosjektbudsjettet, kun regnskapsførte kostnader kan inkluderes. Les om hva budsjettet kan inneholde og hvordan budsjettet skal settes opp.

Omfanget av støtten

 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Innovasjonsprosjekter for bedrifter og kommunal sektor

Bedrifter som søker innovasjonsprosjekt kan søke innen ett av følgende tema:

 1. ren energi og redusert klimaavtrykk
 2. maritim fremtid og havvind
 3. mat
 4. reiseliv og opplevelse

Kommunal sektor kan søke på alle tema som omhandler innovasjon i offentlig sektor. Se forslag til tema under:

 • innkjøp
 • digitalisering
 • helse- og velferdsteknologi
 • smarte og bærekraftige transportsystem
 • attraktivt kultur- og næringsliv
 • utdanning og oppvekst
 • klima- og miljøvern

Søknader som vil bruke innovasjon på tvers av fagområder og nivå, og til samarbeid med bedrifter og frivillige organisasjoner, og som har brukerne i fokus, vil bli prioritert.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Søknaden skal opprettes og sendes inn som elektronisk søknad via Forskningsrådets søknadsportal, Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Malene skal fylles ut og lastes opp som pdf-er i den elektroniske søknaden.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for forprosjekt, og alle punkter må besvares (maksimalt 5 sider).
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger og fylles ut av bedriftspartnere og FoU-organisasjoner.
 • Bedriftspartnere må signere egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Samarbeidspartnerne skal være aktivt involvert i prosjektet. Aktiviteten og leveransen deres skal synliggjøres i budsjettet og beskrives i prosjektbeskrivelsen.
 • Det må komme klart frem i søknaden hva søker ser som aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt.
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet og hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier.
 • Søker må beskrive bærekraftsperspektivet i prosjektet (gjerne med henvisning til FNs bærekraftsmål).

Obligatoriske vedlegg

*Maks 5 CVer per søknad (inkludert prosjektleder)

Vennligst ikke legg ved dokumenter som ikke etterspørres.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader som mangler obligatoriske vedlegg blir avvist.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon - Forprosjekt Offentlig

Hvor ambisiøst er prosjektet?
• I hvilken grad representerer innovasjonsidéen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonsidéen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene i forprosjektet nødvendige for å utvikle et hovedprosjekt?
• I hvilken grad har forprosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad bygger forprosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter forprosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter - Forprosjekt Offentlig

I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at forprosjektet planlegges videreført i et hovedprosjekt
• Hvor skal det søkes om hovedprosjekt?
• Er potensielle partnere i et hovedprosjekt beskrevet?
• Er det planlagte hovedprosjektet forankret i virksomhetens planer og strategier?

Verdiskaping og bærekraft
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil resultere i nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

Regional betydning
• I hvilken grad er det planlagte hovedprosjektet i tråd med regionale satsinger?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring - Forprosjekt Offentlig

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
• I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Søknaden vurderes deretter av fageksperter med kompetanse innen fagfeltet for søknaden. Sekretariatet fatter vedtak og utarbeider innstilling basert på fagpanelets vurdering. Saksbehandlingstid er ca. 4 uker fra innleveringsfrist (lengre tid i forbindelse med helligdager/ferier).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.