Formål

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Viktige datoer

08. sep 2021

Åpen for søknad

20. okt 2021

Søknadsfrist

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Regionale innovasjonsprosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i regionens bedrifter innenfor fondets prioriterte satsingsområder.

Regionale innovasjonsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for bedrifter i regionen, og utløse fou-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Hvem kan søke?

Bedrifter lokalisert i Vestfold og Telemark fylke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeid

Det stilles krav til samarbeid med minst en godkjent forskningsorganisasjon

Virksomheten som søker, kan på fritt grunnlag velge hvilke fou-institusjoner de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering.

Kort samarbeidsbekreftelse fra alle involverte samarbeidspartnere skal vedlegges søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT) gir maksimalt 3 millioner kroner i støtte per prosjekt.

Det gis støtte til innkjøp av fou-tjenester, drifts- og avskrivingskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader i forskningsprosjektet. Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn (dvs. lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.

Det stilles krav til minimum 50 % egenfinansiering fra prosjektpartnerne i form av betalte timer og/eller kontanter.

Når en bedrift er partner i prosjektet, skal bedriften stille med egenfinansiering tilsvarende 50 % av bedriftens egne kostnader i prosjektet.

Støtten gis for en periode på inntil 3 år.

 

Statsstøtteregelverket

Regionale forskningsfond følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldene EØS-direktiver. Støtteandelen vil være avhengig av bedriftenses størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Støtteandelen i henhold til EØS regelverket er beskrevet bl.a. på skattefunnordningens nettsider

RFFVT stiller krav til minimum 50 % egenfinansiering i prosjektet som helhet for små bedrifter. For større bedrifter kan egenandelskravet bli større.

Forskningsartikler og forskningsdata

Dersom prosjektet blir bevilget midler fra RFFVT, skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahånteringsplan.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling med fokus på verdiskaping gjennom klima og miljøvennlig omstilling og kravet til en mer bærekraftig produksjon og forbruk. Aktuelle tema er bla:

 • Industrielle bærekraftige produksjonsløsninger
 • Karbonfangst, utnyttelse og -lagring
 • Lavutslipps transportløsninger
 • Lavutslippsløsninger for vann og avløpssystemer
 • Fornybare energiløsninger, inkludert utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/biomasse og avfallsbearbeiding
 • Miljøvennlig og effektiv energibruk, energihandel og energitransport
 • Bærekraftig matproduksjon
 • Natur og ressursforvaltning, bioøkonomi
 • Klimatilpasningsløsninger

Regional utvikling

Miljø, klima og fornybar energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg er levert i elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for regionalt innovasjonsprosjekt og er på maks 10 sider
 • Partneropplysninger for søker og samarbeidende bedrifter skal følge mal for partneropplysninger
 • Finansieringsplanen for prosjektet skal være i henhold til EØS regelverket for statsstøtte

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og evt. sentrale samarbeidspartnere
 • Partneropplysninger for søkerbedriften
 • Partneropplysninger for evt. samarbeidende bedrifter
 • Enkel samarbeidsbekreftelse/intensjonsbrev fra  samarbeidspartnere i prosjektet

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil ikke bli behandlet. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert ut i fra følgende vurderingskriterier for innovasjonsprosjekter (IP):

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans (IP)

I hvilken grad vil prosjektet bidrar til å løse sentrale samfunnsmessige utfordringer i fondsregionen?
I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort verdiskaping for regionalt næringsliv (bedrifter/kunder/underleverandører)? Hvor klart er det begrunnet hvordan prosjektresultatene vil kunne ha betydning for bedret lønnsomhet og konkurranseevne for bedrifter i prosjektet på eksisterende og/eller nye markeder?
Dersom prosjektet lykkes:I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører? I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene? I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører?

I Hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere? Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet? Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater?

Samlet vurdering av prosjektet

Panelets samlede bedømmelse

Behandlingsprosedyre

Søknader om regionale innovasjonsprosjekter sendes inn via elektronisk søknadsskjema, og mottaksregisteres i Forskningsrådets elektroniske søknadssystem. Prosjektene forvurderes av RFFVT. Søknader om regionale innovasjonsprosjekter skal vurderes av fagpaneler nedsatt av Forskningsrådet, før de oversendes fondssekretariatet i RFFVT for videre vurdering av regional relevans og fastsettelse av endelig samlet karakter for prosjektet. Vedtak fattes av styret i RFFVT. 

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen er ca 1.2.2022 Søkerne informeres umiddelbart per e-post etter at vedtak foreligger. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.