Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2021

Viktige datoer

01. feb 2021

Innleveringsfrist løpende utlysning 2021

08. mar 2021

Tildeling av midler

01. mai 2021

Innleveringsfrist løpende utlysning 2021

01. sep 2021

Innleveringsfrist løpende utlysning 2021

01. nov 2021

Innleveringsfrist løpende utlysning 2021

Viktige datoer

Formål

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen innenfor regionens innsatsområder:

 • Verdiskaping gjennom grønn omstilling
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Fondsmidlene skal gå til prosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskaping i privat, offentlig og frivillig sektor. 

 

Om utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle fou-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Kvalifiseringsstøtte skal benyttes til å utvikle fou-prosjekter
 • I fou-prosjekter skal det utvikles ny kunnskap eller nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller tjenester
 • Kvalifiseringsstøtte løser utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og/eller gjennomføres
 • Det kreves definerte fou-utfordringer i kvalifiseringsprosjektet
 • Resultatene fra prosjektet skal gi nødvendig grunnlag for å gjennomføre et hovedprosjekt
 • Søknaden skal klargjøre prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfront
 • Prosjektet skal ha som mål å bidra til forskningsdrevet innovasjon i privat, offentlig og/eller frivillig sektor

NB! For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Hvem kan søke?

Bedrifter, offentlig sektor, forskningsinstitusjoner og frivillig sektor lokalisert i Vestfold og Telemark fylke

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeid

I prosjekter der bedrifter, offentlig eller frivillig sektor er prosjekteier og søker:

Det stilles krav til aktivt samarbeid med minst en forskningsorganisasjon. Forskningsorganisasjonen skal være registert og godkjent av Forskningsrådet.

I prosjekter der et forskningsinstitutt eller universitet er prosjekteier og søker:

Det stilles krav til aktivt samarbeid med minst en partner fra regionalt næringsliv, offentlig og/eller frivillig sektor. 

 

Hva kan du søke om støtte til?

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark gir maksimalt 300 000 kr i støtte per prosjekt.

Det gis støtte til innkjøp av fou-tjenester, drifts- og avskrivingskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader i forskningsprosjektet. Kun regnskapsførte utgifter, her under innberettet lønn (dvs lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.

Det stilles krav til minimum 50 % egenfinansiering fra prosjektpartnerne i form av betalte timer og/eller kontanter.

Når en bedrift er partner i prosjektet, skal bedriften stille med egenfinansiering tilsvarende 50 % av bedriftens egne prosjektkostnader i prosjektet.

Støtten gis for en periode på inntil 12 måneder.

 

Statsstøtteregelverket

Regionale forskningsfond følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldene EØS-direktiver. Støtteandelen vil være avhengig av bedriftenses størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Støtteandelen i henhold til EØS regelverket er beskrevet bl.a. på skattefunnordningens nettsider

RFFVT stiller krav til minimum 50 % egenfinansiering i prosjektet som helhet for små bedrifter. For større bedrifter kan egenandelskravet bli større.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Prosjektsammendrag

Prosjektsammendraget i søknadsskjema vil bli offentliggjort for de prosjekter som får innvilget midler. Bedrifter som har behov for hemmelighold av prosjektsammendraget, bes skrive dette inn nederst i sammendraget. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

 • Verdiskaping gjennom grønn omstilling - aktuelle tema er bla:
  • Industrielle bærekraftige produksjonsløsninger
  • Karbonfangs, utnyttelse og -lagring
  • Lavutslipps transportsystemer
  • Fornybare energiløsninger, inkludert utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/biomasse og avfallsbearbeiding
  • Miljøvennlig og effektiv energibruk, energihandel og energitransport
  • Bærekraftig matproduksjon
  • Natur og ressursforvaltning, bioøkonomi
  • Klimatilpasningsløsninger 
 • Helse og omsorg - aktuelle tema er bla:
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Helsetjenester og organisasjonsutvikling
  • Næromsorg og hjemmebasert rehabilitering
  • Velferdsteknologi
 • Velferd, utdanning og oppvekst - aktuelle tema er bla:
  • Forebyggende arbeid mht. unges oppvekst og integrering i samfunnet
  • Kunnskapsutfordringer knyttet til utdanning til fremtidens arbeidsmarked, helhetlige skoleløp og fullføring, nye læringsarenaer og læringsverktøy
  • Kunnskapsutfordringer knyttet til endring i befolkningsstrukturen, integrering og involvering
  • Kunnskapsutfordringer knyttet til tilrettelegging av frivillighet og integrering
  • Kunnskapsutfordringer knyttet til tilrettelegging av idrett og friluftsliv
  • Offentlige tjeneste- og organisasjonsutvikling
 • Teknologi - aktuelle tema er bla:
  • Miljøteknologi
  • Mikro- og nanoteknologi
  • Systemutvikling, tverrfaglige integrerte tilnærming for helhetlige prosesser
  • Vannrensings- og overvåkningsteknologi
  • Digitalisering
  • Muliggjørende teknologier
  • Prosessteknologi
  • Maritim teknologi, beredskap og sikkerhet
 • By-, steds- og regionutvikling - aktuelle tema er bla:
  • Infrastruktur og kunnskapsutfordringer knyttet til den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere.
  • Kunnskapsutfordringer knyttet til grønn innovasjonsdrevet omstilling i kommuner
  • Attraksjonskraft og fokus på lokale og regionale kunnskapsutfordringer knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling, samfunnsutvikling, stedsutvikling, miljø, kulturliv, og frivillighet
  • Regionale kunnskapsutfordringer knyttet til bærekraftig infrastruktur, universell utforming og tilrettelegging til energieffektive bygg
  • Opplevelsesnæring og reiseliv og kunnskapsutfordringer knyttet til å utløse verdiskapingspotensialet i naturarv og kulturarv til beste for opplevelsnæring og reiselivsbedrifter i et bærekraftperspektiv
  • Kultur og kulturarv, lokale og regionale kunnskapsutfordringer knyttet til bevaring og styrking av kulturminner, og lokal identitet

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Krav til samarbeid. Samarbeidsbekreftelse fra samarbeidspartnere i prosjektet skal legges ved  søknaden
 • Søknad og alle obligatoriske vedlegg er levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for kvalifiseringsstøtte og er på maks 5 sider
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger
 • Søknaden skal angi hvilke ordninger en seinere vil rette seg mot, og angi tema for det planlagte hovedprosjektet
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av virksomhetes kompetanse for å gjennomføre arbeidet og hvordan prosjektet inngår i virksomhetens strategiske planer

Obligatoriske vedlegg til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og andre sentrale samarbeidspersoner
 • Partneropplysninger for alle detagende bedrifter og partnere fra frivillig sektor
 • Samarbeidsbekreftelse på deltagelse i prosjektet 

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert ut fra følgende vurderingskriterier:

Relevans i forhold til den aktuelle utlysningen

Søknaden skal være innenfor utlysningens tematiske avgrensninger og føringer i forhold til utlyste innsatsområder basert på gjeldene handlingsplan for fondet. Søknaden skal ikke omfatte kartlegging av litteratur og forskningsfront, markedsundersøkelser og markedsføring, etablering av nettverk, klynger eller konsortier).

Generell prosjektkvalitet

Hvor klar sammenheng er det mellom idé, mål, problemstilling og løsningsforslag? Er prosjektmålet etterprøvbart? Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse? Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet? Hvordan vurderes gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne?

Sansynlighet for å kunne videreføre prosjektet i et hovedprosjekt

Hvor godt er faglige nettverk og forankring i institusjon beskrevet? Viser prosjektbeskrivelsen hva som tenkes videreført i et hovedprosjekt og hvor de skal søke midler? Er prosjektet forankret i institusjonens ledelse og strategi/planer?

Forskningsinnhold -potensial for ny kunnskap

Frembringer prosjektet ny kunnskap av betydning? Hvor klart er prosjektet posisjonert i forhold til forskningsfronten? Vises det til relevante referanser? Er det relevant sammenheng mellom forskningsspørsmålene og forskningsmetodene? Hvor klart er forskningsspørsmålene formulert? Hvor godt er forskningsmetoden beskrevet? Bidrar prosjektet til kunnskapsoppbygging for involverte aktører?

Innovasjonsgrad

I hvilken grad er produktet/kunnskapen dokumentert som verdiskapende fornyelse på sitt område (nye endrede metoder, produkter, tjenester, organisering med mer)? Dersom prosjektet lykkes, hvor sannsynlig er det at prosjektet er nyttig for private og/eller offentlige aktører? Hvor konkret er planen for å ta i bruk/kommersialisering av prosjektresultatene?

Formidling av resultater

Søker skal skissere en konkret plan for formidling (vitenskapelig og populærvitenskapelig) til hvilke målgrupper og på hvilke formidlingsarenaer og kanaler. Tidsplanen for formidling skal vise formidlingsaktiviteter underveis i prosjektperioden. Formidlingsplanen skal være en konkretisert plan for å spre resultatene til målgrupper, som kan dra nytte av og ta resultatene i bruk i egen virksomhet.

Regional samfunnsmessig betydning

Dersom prosjektet lykkes: Hvor klart er det sannsynliggjort at prosjektresultatene vil løse aktuelle samfunnsutfordringer? Hvilken nytte vil prosjektet skape for befolkning og samfunnsaktører i regionen? Vil prosjektet kunne opprettholde og/eller skape nye arbeidsplasser? I hvilken grad svarer prosjektet opp utfordringer prioritert i regionale planer og strategier?

Regional verdiskaping for næringslivet

Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort verdiskaping for regionalt næringsliv (bedrifter/kunder/underleverandører)? Hvor klart er det begrunnet hvordan prosjektresultatene vil kunne ha betydning for bedret lønnsomhet og konkurranseevne for bedrifter i prosjektet på eksisterende og/eller nye markeder?

Regional verdiskaping for offentlig sektor

Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører? I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene? I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører?

Regional kunnskapsoppbygging

Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere? Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet? Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater?

Regional relevans (K)

I hvilken grad vil prosjektet bidrar til å løse sentrale utfordringer i fondsregionen? Samlet karakter for regional relevans fra regional samfunnsmessig betydning, regional verdiskaping for næringsliv og offentlig sektor og regional kunnskapsoppbygging. Sterke og svake sider i forhold til regional relevans.

Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid

Er det tverr-/flerfaglig samarbeid i løsningsforslaget? I hvilken grad er tverr-/flerfaglig samarbeid avgjørende for å utvikle nye løsninger. Utprøves utradisjonelt faglig samarbeid i løsningsforslaget?

Samarbeid der flere av fondets målgrupper er involvert

Trippel helix/kvadruppel helix samarbeid hvor alle partnere er involvert og engasjert i prosjektarbeidet. Brukermedvirkning er viktig, og involvering av frivillig sektor der de er en målgruppe. Samarbeid i hele verdikjeder

Regionalt og nasjonalt samarbeid

Involverer prosjektet aktive samarbeidspartnere fra regionen og/eller fra andre regioner? Bidrar samarbeidspartnerne til å heve prosjektkvaliteten?

Internasjonalt samarbeid der det er relevant

Er den internasjonale partneren en aktiv partner i prosjektet, eller kjøper prosjektet kun tjenester fra utenlandske institusjoner? Bidrar prosjektet til internasjonalisering av FoU/næringsliv i fondsregionen? Hever eventuelle involverte internasjonale aktører prosjektkvaliteten?

Samlet vurdering av prosjektet

Panelets samlede bedømmelse

Søknadene blir i tillegg vurdert mht.

 • Addisjonalitet
 • Etikk
 • Miljøkonsekvenser for ytre miljø

Behandlingsprosedyre

Søknader om regional kvalifiseringsstøtte sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem og mottaksregistreres der. Faglig innstilling gjøres av sekretariatet i fondet. Vedtak fattes av fondsstyret.

Søknad om kvalifiseringsstøtte behandles fortløpende i berammede styremøter. Søknader må være mottatt innen fristen før styremøtet for å sikre behandling.Siste frist for innsendelse av søknad om kvalifiseringsstøtte i 2021 er 1.11.

Søkere informeres snarest mulig per e-post etter at vedtak foreligger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. juni 2023, 02:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.