Fondsstyret RFF Vestfold og Telemark

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen, og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunen. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale. Følgende styrerepresentanter er oppnevnt for perioden 2020-2023 :

Styreverv Navn Stilling
Styreleder Sven Tore Løkslid* Fylkesvaraordfører
Nestleder Kristine Nore Forskning- og innovasjonssjef, Splitkon as
Styremedlem Kjell Skjeggerud Head of Development, Heidelberg Cement Northern development
Styremedlem Eva Nilssen Program manager, GE Vingmed Ultrasound
Styremedlem Terje Kirkeng Utviklingssjef Vesar/Greve Biogass
Styremedlem Jan Birger Løken Fylkespolitiker
Vararepresentant Halvard Vike Professor, Univeritetet i Sørøst-Norge
Vararepresentant Marit Synnøve Hoven Rektor, Nome VGS
Vararepresentant for Løken Knut Anvik Fylkespolitiker
Vararepresentant for Løkslid Truls Vasvik Fylkespolitiker, Leder i hovedutvalg for næring og reiseliv

*Løkslid er i permisjon til 1.1.2021

Styret i RFFVestfold og Telemark 2020-2023 Fra venstre: Kjell Skjeggerud, Eva Nilssen, Kristine Nore, Halvard Vike, Terje Kirkeng, Sven Tore Løkslid, Truls Vasvik, Marit Synnøve Hoven, Jan Birger Løken og Knut Anvik