Fondsstyret RFF Vestfold og Telemark

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunen. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale. Følgende styrerepresentanter er oppnevnt for perioden 2020-2023:

Styreverv Navn Stilling
Styreleder    
Nestleder    
Styrerepresentanter    
     
     
 Vararepresentanter