Terningkast 5 til RFF

Gir forskningsmidler noen effekt i regionen?

Bakgrunnen for effektstudiet

Når Regionale forskningsfond (RFF) ble delt opp i mindre enheter, og skulle gjenoppstå som et fond per fylke i 2020, ble de to fondene langs Oslofjorden delt i tre. RFF Viken fikk med seg Buskerud og Østfold fra Oslofjordfondet og Akershus fra Hovedstaden. Resten av Oslofjordfondet ble til RFF Vestfold og Telemark og resten av Hovedstaden ble til RFF Oslo.

Viken ville gjerne se nærmere på hva RFF har fått til her på sørøstlandet. Hva har vi vært gode på, og ikke minst hva kan vi gjøre for å bli ennå bedre?

Oxford Research har sett nærmere på hvilke effekter sluttførte hovedprosjekter innvilget i perioden 2010-2019 har bidratt med. Mer informasjon finner du i rapport fra Oxford Research 2021/8 Effektstudie av regionale forskningsfond; RFF Hovedstaden og RFF Oslofjordfondet se: Sentrale dokumenter, Evaluering av Regionale forskningsfond 

Sentrale funn

De regionale fondene har bidratt til utvikling av de regionale innovasjonssystemene. Følgende hovedfunn er trukket fram i studiet:

RFF har bidratt til Kunnskapsoppbygging

 • RFF har bidratt til kunnskapsutvikling på tvers av sektorer som har lite etablert samarbeid seg i mellom, og koblet ulike aktører og gitt et mulighetsrom for at de kan finne løsninger på utfordringer
 • RFF har bidratt til kunnskapsutvikling på tvers av sektorer, og økt kunnskapsoppbygging i og mellom organisasjoner
 • RFF har bidratt til stegvis utvikling av fagfelt på regionalt og nasjonalt nivå, og igangsatt lengre innovasjonsprosjekter, som er vanskelig å finne midler til andre steder

Betydning av langsiktighet

 • RFFs bidrag er avgjørende mht gjennomføringen av forskningsprosjektene
 • RFF kobler sektorer i langsiktige samarbeidsrelasjoner der det i utgangspunktet er etablert lite samarbeid
 • RFF reduserer risikoen for aktører å delta i langsiktige forskningsprosjekter i en trippel helix tilnærming

Samarbeid

 • Krav om samarbeid fører nye aktører sammen, og bidrar til økt regionalt samarbeid
 • RFF bidrar til å koble akademia med aktører i praksisfeltet, som gjør at akademisk kunnskap omsettes til praksisfeltet og omvendt

Godt samspill med nasjonale forskningsprogrammer

 • RFF bidrar til å styrke anvendt forskning innen områder det er vanskelig å hente midler og ressurser til andre steder
 • RFF bidrar til å styrke videre finansiering i nasjonale støtteordninger
 • RFF midler viser seg å ha  både forberedende, komplementerende og forsterkende funksjon i forhold til nasjonale forskningsprogrammer

Bidrar til utvikling av prioriterte innsatsområder i regionen

 • RFF bidrar til økt oppmerksomhet på tematiske områder midlene utlyses til, og til økt fokus på regionale problemstillinger
 • RFF finansierte prosjekter bidrar til aktivt formidling av forskningsresultater
 • Prosjekter med støtte fra RFF gir betydelig innovasjonsbidrag
 • Prosjektene har bidratt til adferdsendringer i offentlig sektor mht å ta i bruk forskningsbasert innovasjon. 

Hvordan kan måloppnåelsen styrkes ytterligere?

Måloppnåelsen i prosjektene er veldig bra, men kan alltid bli ennå bedre, og Oxford Research trekker fram følgende forbedringspunkter:

Prosjektdeltagere bør bruke mer tid på forarbeidet

 • De bør legge ytterligere vekt på forarbeidet. Prosjektene er ofte store og med tverrfaglige partnere, og krever et betydelig forarbeid og lang modningsprosess, for at alle aktører skal se de positive gevinster for sin organisasjon 
 • De bør styrke intern forankring hos samtlige partnere både i søknadsfasen og i oppstartfasen av prosjektene
 • Hele verdikjeden bør være representert i prosjektet. Det  styrker implementeringen av innovasjonene og tverrfaglig forståelse.

Hva kan Regionale forskningsfond bidra ytterligere med for å øke måloppnåelsen?

 • Mer aktiv veiledning til små- og mellomstore bedrifter i designfasen av prosjektet, for å sikre relevans og nytteverdi av resultatene
 • Øke implementering av innovasjonene hos samarbeidspartnerne i prosjektet ved å lage en guide, som gir prosjektene praktiske tips  og verktøy mht hvilke viktige faktorer, som fremmer og hemmer implementering av innovasjonene
 • Bidra til samspill med andre virkemidler og hvordan disse kan bidra til å styrke videre implementering av innovasjonene 
 • Mer vekt på skalering av prosjektresultatene ved å
  • Tydeliggjøre ansvar for videreføring av resultatene
  • Skaffe tilveie oversikt over andre interessenter som kan ha nytte av resltatene og spesielt innenfor offentlig sektor
  • Øke fokus på å få interessenter til å ta resultatene i bruk
 • Utvidelse av tidshorisonten
  • Mange prosjekter med svært lang utviklingshorisont og RFF bør vurdere å gi støtte over en lengre tidshorisont og evt. utvidet støttebeløp.

Terning med 5 prikker

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.