RFFs årskonferanse 2021

RFF må være raske, fleksible og risikovillige

Regionale forskningsfond (RFF) hadde sin første årskonferanse i ny struktur på Gardermoen 5. november. Tema for konferansen var RFF i en nasjonal kontekst og i samspill med andre virkemidler. I alt 119 var påmeldt fra fra næringsliv, fondsstyrer, departementer, fylkeskommuner, kommuner, virkemiddelapparatet og forskningsinstitusjoner.

Vi blir utfordret

Endringer må skje raskt! Vi har dårlig tid, sier næringslivet, om vi skal rekke omstillingen, som kreves av oss innen 2030. Virkemiddelapparatet er viktige, og må  behandel søknader raskt, ha fleksible støtteordninger og være risikovillige. Alle prosjekter lykkes ikke, og vi må kunne feile. Det må være enkelt å søke når vi trenger midler.

Flere midler til forskning?

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) oppfrodrer RFF til å dokumentere og rapportere resultatene fra forskningsprosjektene, og bruke det til å vise nytten av ordningen. RFF oppfordres til et tett og godt samarbeid med Forregion. Begge ansvarlige departementer (KMD og KD kunnskapsdepartementet) samarbeider godt mht å koordinere Forregion og RFF, men mere midler til forskning kan de ikke love. Fylkeskommunen må bruke de midlene de har til Forregion og RFF ennå bedre. 

Midlene til kompetansemegling via Forregion er øremerket næringslivet. Departementet har ikke satt av egne midler til kompetansemegling for offentlig sektor, men statlige skjønnsmidler kan benyttes til dette formålet. 

KS ønsker å ta en koordinerende rolle

"RFF er viktig for regionene fordi de fungerer" sier Sven Tore Løkslid, nestleder i KS og styreleder i RFF Vestfold og Telemark. Kommunene står foran store samfunnsutfordringer som krever ny kunnskap og effektiv omstilling. Midler til forskning i offentlig sektor bør styrkes ytterligere.

Noe kan bli bedre. KS foreslår at de kan ta en koordinerende rolle ved å gjøre resultater fra kommunale forskningsprosjekter kjent for kommunene, slik at ikke like prosjekter gjennomføres flere steder nasjonalt uavhenig av hverandre.

Foto: Sven Tore Løkslid SvenTore .jpg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.