Gjennomført

Regionale hovedprosjekter i offentlig sektor 2022

Viktige datoer

2. feb. 2022

Åpen for søknad

16. mars 2022

Søknadsfrist

11. jul. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne utlysningen er å styrke forsknings- og innovasjonsevnen i offentlig sektor i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for fornyelse av offentlig sektor regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene forventes å ha et omfattende innhold av forskning og utvikling.

Om utlysningen

Målet med regionale hovedprosjekt (innovasjonsprosjekt) i Regionalt forskningsfond Nordland er at de skal føre til kunnskapsbasert innovasjon.  


Regionalt forskningsfond Nordland (RFF Nordland) ønsker forskning i, for, og med offentlig sektor, og at forskningen skjer på offentlige aktørers premisser. Det er opp til de offentlige virksomhetene selv å definere problemstillinger som kan bidra til fornyelse, effektivisering, kvalitetsforbedringer og bærekraftig utvikling i offentlig sektor gjennom forskningsdrevet innovasjon. Det forventes at innsendte søknader er innovative og holder høy forskningsmessig kvalitet. 

Hvem kan søke?

Målgruppen er kommunal virksomhet lokalisert i Nordland, inkludert Nordland fylkeskommune* og interkommunale samarbeidsorganisasjonar/organ, samt statlige virksomheter som har sitt hovedkontor i Nordland. Prosjektansvarlig kan ikke være kommunale bedrifter/foretak med økonomisk aktivitet i et marked. Disse kan søke om regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet. 

Universitets- og høgskolesektoren, samt helseforetak vil ikke ha mulighet til å søke på utlysningen. Det samme gjelder for innovasjonsselskaper som inngår i Sivas nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø.  


*Nordland fylkeskommune ved avdeling for samfunnsutvikling kan som hovedregel verken søke eller delta som samarbeidspartner i søknader på denne utlysningen.Ta kontakt med sekretariatet i fondet for nærmere informasjon om dette.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med;

 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljø i Norge og i utlandet (inkludert UH-sektoren).
 • Bedrifter og bedriftsnettverk/klynger med registrert forretningsadresse i og utenfor regionen.
 • Offentlig sektor både i og utenfor regionen.
 • Interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet.

Det gjøres oppmerksom på at RFF Nordland som hovedregel ikke kan finansiere aktivitet utenfor fylket, med unntak av innkjøp av nødvendige forskningskompetanse/samarbeid med FoU-miljø fra andre steder.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF kan gi inntil 70 prosent støtte til prosjektet, og maksimalt 2,5 millioner kroner i støttebeløp per prosjekt. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidende offentlige virksomheter lokalisert i Nordland må finansiere minst 30 prosent av de totale prosjektkostnadene. FoU-miljø, samarbeidende bedrifter og interesseorganisasjoner kan ikke inngå med en andel av den påkrevde egeninnsatsen. Tilskudd fra RFF Nordland tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

 
Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. MVA skal ikke føres i prosjektregnskapet til RFF. Se informasjonssidene hos Forskningsrådet “Dette skal budsjettet inneholde» for mer informasjon om hva som kan inngå i budsjettet og hvordan beregne timesatser i prosjektet. Timesatser knyttet til prosjektet skal oppgis i spesifikasjonsfeltet under feltet “Kostnadsplan” i eSøknaden. 


Vi kan ikke støtte følgende: 

 • Aktiviteter av driftsmessig karakter
 • Markedsundersøkelser og markedsføringsaktiviteter
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Patentering
 • Totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 20 prosent av totalbudsjett kan brukes til utstyr
 • Ulønnet arbeidsinnsats, eller andre kostnader som ikke bokføres i regnskapene til prosjekteier og/eller samarbeidspartnere i prosjektet

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte innsatsområder er beskrevet i bestillingsbrevet til styret i RFF Nordland som er publisert på fondets nettsider. Det vises videre til kunnskapsgrunnlag som beskriver status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland, og forutsetninger for forskning og innovasjon i offentlig sektor i Nordland


RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov innenfor fornyelse av offentlig sektor. 

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold, og kunne dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront.
 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert. Søker må ha opprettet en bruker på "Mitt nettsted" og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. Obligatoriske vedlegg skal lastes opp som vedlegg i systemet.  
 • Søker må redegjøre for hvordan prosjektet bidrar til å nå et eller flere av FNs bærekraftsmål, uten at det har negativ effekter på andre områder. Det kan være flere bærekraftsmål som kan være relevante å knytte et prosjekt opp til, men merk at dere ikke blir vurdert på antallet delmål som prosjektet bidrar til å nå, og en opplisting av bærekraftsmål uten redegjørelse av hvordan prosjektet faktisk bidrar til å nå målene anses som en mangel i søknaden. Se nærmere beskrivelse og eksempler ved å følge denne lenken til en veileder utarbeidet av Forskningsrådet. 
 • Minst ett godkjent FoU-miljø må være leverandør i prosjektet. Det oppfordres til prosjekter som involverer forskningsmiljø lokalisert i Nordland, og disse prosjektene kan bli prioritert blant ellers likeverdige prosjekter. 
 • Det anses som positivt dersom prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap, og effektiv, gjensidig utnyttelse av resultatene. Søknader skal inneholde en formidlingsplan for deling og spredning av prosjektresultatene. 
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres både i budsjettet og i arbeidspakkene i prosjektbeskrivelsen.
 • Eventuelle samarbeidende bedrifter må ha tilfredsstillende likviditet og ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter). Foretak kan ikke falle inn under statsstøtteregelverkets definisjon av "foretak i vanskeligheter" (se definisjon i regelverket under «egenerklæring» på informasjonssiden "Betingelser for tildeling av statsstøtte" på nettsidene til Forskningsrådet).
 • Dersom søker har fått tildelt forprosjektmidler/kvalifiseringsstøtte knyttet til det omsøkte prosjektinitiativet, bør resultater og sammenheng mellom disse prosjektene beskrives kortfattet der dette er relevant. Bakgrunnen er at det ikke vil være samme vurderingspanel som vurderer søknader om kvalifiseringsstøtte og hovedprosjektsøknader.
 • Et prosjekt kan ikke starte før søker har fått beskjed om bevilgning. Øvrige vilkår ved eventuell innvilgelse av prosjektet vil fremgå ved kontraktsinngåelse. 

Obligatoriske vedlegg til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse i henhold til egen mal for denne utlysningen. Prosjektbeskrivelse skal være på maksimalt 10 sider, inkludert referanser. Beskrivelsen skal fylles ut i henhold til en egen mal som du finner nederst på denne siden. Alle punkter i malen må besvares.
 • Prosjektsammendrag på norsk i et eget vedlegg dersom søknaden leveres på engelsk (ca. 1 side). 
 • Partneropplysninger fra prosjektansvarlig og aktører definert som samarbeidspartnere i prosjektet, med signatur.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV). Det kan sendes inn maksimalt 5 CV-er per søknad. 
 • Formidlingsplan for deling og spredning av prosjektresultatene. Formidlingsplanen legges inn i søknadsskjemaet i eVurdering.

Se maler som skal brukes nederst på siden. Merk at noen av malene er nye for 2022. For vedlegget «prosjektsammendrag på norsk»finnes det ikke en fastsatt mal. Vedlegget er likevel obligatorisk. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Søknader som ikke oppfyller krav til utforming, øvrige føringer i utlysningen, og/eller inkluderer obligatoriske vedlegg risikerer å bli avvist i en administrativ forvurdering. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad har prosjektet planer for spredning til andre deler av offentlig sektor?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring i prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans og samfunnsnytte - IP Nordland

I hvilken grad vil prosjektet kunne bidra til forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Nordland etter realisering av innovasjonen?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad er kunnskap overførbar og nyttig for andre i Nordland?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Nordland, og bidra til bærekraftig regional verdiskaping?

I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet i RFF Nordland forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen. Videre vurderes søknaden av et ekspertpanel i Forskingsrådet. RFF Nordland har ansvar for vurdering av søknadenes regionale relevans.  

Vedtak fattes av styret for RFF Nordland i etterkant av panelenes vurdering. Søker kan forvente tilbakemelding om styrets vedtak i juli 2022.

Dersom kvaliteten på de innkommende søknadene viser seg å ikke kunne forsvare en tildeling av den totale rammen på utlysningen, vil fondets styre ta stilling til om midlene skal omdisponeres til andre utlysninger i fondet eller avsettes til senere utlysninger.  
 
Styret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor fondets prioriterte innsatsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger i fondet. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, på utlysningsteksten og på fylkeskommunens bestillingsbrev til styret i RFF Nordland. 
 
RFF Nordland forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 08:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.