Gjennomført

Regionale kvalifiserings- og nettverksprosjekt i offentlig sektor i 2022

Søknadsfristen er løpende i tidsrommet fram til og med 31. desember, eller til disponibel ramme er tildelt.

Formål

Formålet med utlysningen er å bidra til økt samarbeid om forskningsdrevet innovasjon mellom kommunene i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for fornyelse av offentlig sektor regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. 

Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er kommuner i Nordland, i samarbeid med sine respektive regionråd. Søknader skal ta utgangspunkt i regionvekstavtalene mellom Nordland fylkeskommune og de 6 regionrådene i fylket, med tilhørende kunnskapsgrunnlag og handlingsplaner. Regionrådene er tiltenkt et overordnet ansvar for involvering og koordinering av deltakelse fra øvrige kommuner i regionen i prosjektinitiativet. 


Innretningen på utlysningen innebærer at inntil ett prosjekt innvilges i hver av 6 regioner i fylket. Det oppfordres derfor til at deltakende kommuner blir enige innad i sin region om hvilke felles definerte samarbeidsområder i regionvekstavtalene som skal løftes fram som en FoU-satsing. Kvalifiseringsprosjektene skal ha en klar ambisjon om å lede til et hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet skal løse kunnskaps- og forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og gjennomføre et hovedprosjekt (innovasjonsprosjekt), i regi av Regionale forskningsfond eller andre aktuelle finansieringskilder innenfor FoU.   


Prosjektene skal bidra til å sikre gode samarbeid og nettverk mellom kommunene i fylket, og til relevante forskningsmiljø og andre offentlige og private virksomheter i Nordland. Kvalifiseringsprosjektet skal avklare samarbeid med kompetansemiljøer og øvrige samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet. Det helhetlige prosjektinitiativet skal ha en ambisjon om å bidra til å spre vellykkede innovasjoner til flest mulige offentlige aktører i Nordland.    


Samarbeid med relevante forskningsmiljø anses som en forutsetning for å kunne gjennomføre kvalifiseringsprosjektet. Hovedprosjektet skal ha en målsetning om å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling i offentlig sektor og/eller å løse regionale samfunnsutfordringer. 


Det overordnede temaet for utlysningen er forskning for fornying, effektivisering og kvalitetsforbedring i offentlig sektor i Nordland. Mer informasjon finnes under overskriften “Aktuelle temaområder for denne utlysningen».  

Hvem kan søke?

Kommuner i Nordland, i samarbeid med regionrådene i Nordland

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med: 

 • Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner skal delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra aktørene i prosjektet. 
 • Søker står fritt til å oppsøke den forskningskompetansen som trengs for å gjennomføre prosjektet, men minimum ett regionalt FoU-miljø skal være involvert i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet. Dersom FoU-miljøene ønsker å publisere noe fra prosjektet, må dette gjøres etter nærmere avtale og i samråd med prosjekteier.
 • Offentlig sektor* både i og utenfor regionen
 • Bedrifter og bedriftsnettverk/klynger med registrert forretningsadresse i og utenfor regionen.  

Det gjøres oppmerksom på at RFF Nordland som hovedregel ikke kan finansiere aktivitet utenfor fylket, med unntak av innkjøp av nødvendig forskningskompetanse/samarbeid med FoU-miljø fra andre steder.   

*I de tilfeller hvor Nordland fylkeskommune ved avdeling for samfunnsutvikling er tiltenkt en rolle i prosjektet ber vi om at sekretariatet i fondet kontaktes i forkant av innsendelse av søknad.

Hva kan du søke om støtte til?

Regionalt forskningsfond (RFF) gir inntil 70 prosent støtte til prosjektene, og maksimalt 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt. RFF stiller krav til minimum 30 prosent egeninnsats i prosjektet fra prosjektansvarlig og samarbeidende offentlige aktører i prosjektet. FoU-miljø, samarbeidende bedrifter og interesseorganisasjoner kan ikke inngå med en andel av den påkrevde egeninnsatsen. Tilskudd fra RFF Nordland tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. Støtte fra utlysningen dekker ikke statsstøtte til bedrifter/foretak i prosjektet. 


Kostnader som gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante prosjektkostnader. Da utlysningen skal bidra til nettverksutvikling og samarbeid for økt forskning og innovasjon, vil noe av tilskuddet også kunne dekke kostnader knyttet til nettverksbygging og regional involvering og informasjonsdeling (for eksempel gjennomføring av møteplasser og workshops). MVA skal ikke føres i prosjektregnskapet til RFF. Se informasjonssidene hos Forskningsrådet “Dette skal budsjettet inneholde”, for mer informasjon om hva som kan inngå i budsjettet og hvordan beregne timesatser i prosjektet. Timesatser knyttet til prosjektet skal oppgis i spesifikasjonsfeltet under feltet “Kostnadsplan” i eSøknaden.  


Vi kan ikke støtte følgende: 

 • Aktiviteter av driftsmessig karakter 
 • Markedsundersøkelser og markedsføringsaktiviteter 
 • Patentering 
 • Totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 20 prosent av totalbudsjett kan brukes til utstyr.  
 • Ulønnet arbeidsinnsats, eller andre kostnader som ikke bokføres i regnskapene til prosjekteier og/eller samarbeidspartnere i prosjektet 
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront vil ikke godkjennes som en hovedaktivitet i prosjektene. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål. 
 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert.
 • Søker må ha opprettet en bruker på "Mitt nettsted" og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. Obligatoriske vedlegg lastes opp som vedlegg i systemet.
 • Søker må dokumentere samarbeid med minst ett godkjent FoU-miljø i prosjektet, hvorav minst ett av de involverte FoU-miljøene skal være lokalisert i Nordland. Det oppfordres til prosjekter som i størst mulig grad involverer forskningsmiljøer i regionen.
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefon. Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitetene deres skal synliggjøres både i budsjettet og i arbeidspakkene i prosjektbeskrivelsen.   
 • Prosjektet skal ha en ambisjon om å bidra til langsiktig regionalt samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv, gjensidig utnyttelse av resultatene innad i regionen. Ambisjoner for deling og spredning av prosjektinitiativets resultater skal beskrives i søknadsskjemaet i eVurdering.
 • Søknaden må redegjøre for hvordan prosjektinitiativet på sikt kan bidra til å nå et eller flere av FNs bærekraftsmål, uten at det har negativ effekter på andre områder. Se nærmere beskrivelse og eksempler ved å følge denne lenken til en veileder utarbeidet av Forskningsrådet.  
 • Et prosjekt kan ikke starte før søker har fått beskjed om bevilgning. Øvrige vilkår ved eventuell innvilgelse av prosjektet vil fremgå ved kontraktsinngåelse/tildeling. 

Obligatoriske vedlegg til søknaden: 

 • Prosjektbeskrivelse skal fylles ut i henhold til egen mal for denne utlysningen. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 5 sider, inkludert referanser. Beskrivelsen skal fylles ut i henhold til en egen mal som du finner nederst på denne siden. Alle punkter i malen må besvares. 
 • Partneropplysninger fra prosjektansvarlig og aktører definert som samarbeidspartnere i prosjektet.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV). Det kan sendes inn maksimalt 5 CV-er per søknad.  

Se maler som skal brukes nederst på siden.

  
Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Søknader som ikke oppfyller krav til utforming, øvrige føringer i utlysningen, og/eller inkluderer obligatoriske vedlegg risikerer å bli avvist i en administrativ forvurdering.  

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon - offentlige kvalifiseringsprosjekt 2022

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov for prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad redegjør søknaden for at prosjektinitiativet bygger på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad redegjør søknaden for at prosjektinitiativet benytter relevante FoU-metoder?
• I hvilken grad redegjør søknaden for at foreslåtte FoU-aktiviteter er nødvendige for å kunne etablere og gjennomføre et hovedprosjekt?

Gjennomføring - offentlige kvalifiseringsprosjekt 2022

• I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført aktivitetene og for å få etablert og gjennomført et hovedprosjekt?
• I hvilken grad har prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre prosjektoppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder/prosjektgruppen egnet kompetanse og erfaring for å lede et utviklingsprosjekt?
• I hvilken grad beskriver søknaden aktuelle forhold knyttet til fremtidig behov og planer for partnerskap?

Regionale virkninger og effekter - offentlige kvalifiseringsprosjekt 2022

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for verdiskaping i Nordland gjennom kunnskapsoppbygging, gevinster/besparelser for prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?

• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel;

–i form av utvikling av ny kunnskap hos aktører i regionen, og kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering?

– ved at resultater kan utnyttes og har nytteverdi regionalt for offentlig sektor, næringsliv eller samfunnet generelt?

– ved at innovasjonen på sikt kan bidra til FNs bærekraftmål og til å løse viktige regionale samfunnsutfordringer?

• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

• I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

• I hvilken grad det er sannsynlig at prosjektet vil kunne videreføres i et hovedprosjekt?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet i RFF Nordland forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen. Videre vurderes søknaden av et regionalt panel. Endelig vedtak fattes av styreleder og nestleder i Regionalt forskningsfond Nordland, etter delegert fullmakt fra styret for RFF Nordland.  


RFF Nordland forbeholder seg retten til å diskutere med andre offentlige virkemiddelaktører der det er relevant for søknadsbehandlingen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.