Gjennomført

Last ned maler

Obligatorisk vedlegg

Søknadsfristen er løpende i tidsrommet fram til og med 15. oktober, eller til disponibel ramme er tildelt.

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor i Nordland til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Viktige datoer

28. feb 2022

Åpen for søknad

Viktige datoer

Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er små og mellomstore bedrifter og kommunal/offentlig sektor, samt statlige virksomheter som har sitt hovedkontor i Nordland.

Kvalifiseringsprosjektene skal ha en klar ambisjon om å lede til et hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet skal løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og gjennomføre et hovedprosjekt (innovasjonsprosjekt), i regi av Regionale forskningsfond eller andre aktuelle finansieringskilder innenfor FoU. I tillegg kan kvalifiseringsprosjektet avklare samarbeid med relevante kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet.

Samarbeid med relevante forskningsmiljø eller tilgang til nødvendig forskningskompetanse anses som en forutsetning for å kunne gjennomføre kvalifiseringsprosjektet.

Hovedprosjektet skal ha en målsetning om å bidra til verdiskaping, bærekraftig utvikling og omstilling i næringsliv/offentlig sektor i Nordland, og/eller å løse regionale samfunnsutfordringer.

Prioriterte satsingsområder for denne utlysningen er beskrevet nedenfor under overskriften “Aktuelle temaområder for denne utlysningen”.

Hvem kan søke?

 • Små og mellomstore bedrifter (SMB)* med registrert forretningsadresse i Nordland gjennom det norske foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret)
 • Kommuner i Nordland
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Nordland
 • Nordland fylkeskommune**
 • Statlige virksomheter som har sitt hovedkontor i Nordland

Universitets- og høgskolesektoren, samt helseforetak vil ikke ha mulighet til å søke på utlysningen. Det samme gjelder for innovasjonsselskaper som inngår i Sivas nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

Små og mellomstore bedrifter som har fått bevilget et kvalifiseringsprosjekt kan som hovedregel ikke søke finansiering til et nytt kvalifiseringsprosjekt før innvilget prosjekt er ferdigstilt og sluttrapportert.

*Små bedrifter:

Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Mellomstore bedrifter:

Mellomstore bedrifter har maksimalt 250 årsverk og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro,

Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter. Maksimalt 25% av aksjekapitalen eller stemmerettighetene kan være eid av en stor bedrift eller et offentlig organ (indirekte eller direkte). Dette gjelder både for små og mellomstore bedrifter.

**I de tilfeller hvor Nordland fylkeskommune ved avdeling for samfunnsutvikling er tiltenkt en rolle i prosjektet ber vi om at sekretariatet i fondet kontaktes i forkant av innsendelse av søknad.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med;

 • Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner skal delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene/aktørene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har ikke rettigheter til prosjektresultatene.
 • Bedrifter og bedriftsnettverk/klynger med registrert forretningsadresse i og utenfor regionen
 • Offentlig sektor både i og utenfor regionen

Det gjøres oppmerksom på at RFF Nordland som hovedregel ikke kan finansiere aktivitet utenfor fylket, med unntak av innkjøp av nødvendig forskningskompetanse/samarbeid med FoU-miljø fra andre steder.  

Hva kan du søke om støtte til?

Regionalt forskningsfond (RFF) gir inntil 70 prosent støtte til prosjektene, og maksimalt 350 000 kroner i støttebeløp per prosjekt. RFF stiller krav til minimum 30 prosent egeninnsats i prosjektet fra prosjektansvarlig og samarbeidende partnere i prosjektet. Egenfinansieringen skal leveres av bedrifter med registrert forretningsadresse i Nordland/offentlige aktører i Nordland. Godkjente FoU-miljø kan ikke inngå med en andel av finansieringen av prosjektet.

Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. Støtteandelen til bedrifter vil være avhengig av samarbeidende bedrifters størrelse og hvordan søker kan klassifisere aktivitetene og fordele disse på kategoriene «industriell forskning» og/eller «eksperimentell utvikling» iht. regelverket.

Kostnader som gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante prosjektkostnader. MVA skal ikke føres i prosjektregnskapet til RFF. Se informasjonssidene hos Forskningsrådet “Dette skal budsjettet inneholde”, for mer informasjon om hva som kan inngå i budsjettet og hvordan beregne timesatser i prosjektet. Timesatser knyttet til prosjektet skal oppgis i spesifikasjonsfeltet under feltet “Kostnadsplan” i eSøknaden.

Vi kan ikke støtte følgende;

 • Aktiviteter av driftsmessig karakter
 • Markedsundersøkelser og markedsføringsaktiviteter
 • Patentering
 • Totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 20 prosent av totalbudsjett kan brukes til utstyr. 
 • Ulønnet arbeidsinnsats, eller andre kostnader som ikke bokføres i regnskapene til prosjekteier og/eller samarbeidspartnere i prosjektet.
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront, samt gjennomføring av workshoper vil ikke godkjennes som hovedaktiviteter i prosjektene.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte innsatsområder er beskrevet i politisk vedtatt bestillingsbrevet til styret i RFF Nordland som er publisert på fondets nettsider.  Følgende områder har prioritet; 

 • Sjømat og marine næringer
 • Industri
 • Opplevelsesbasert reiseliv
 • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene
 • Offentlig sektor: Fornyelse av offentlig sektor, fornyelse av kommunens/fylkeskommunens rolle som tjenesteprodusent og utviklingsaktør.

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres i denne utlysningen. Regionalt forskningsfond Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller utlysningens intensjon om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert. Søker må ha opprettet en bruker på "Mitt nettsted" og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. Obligatoriske vedlegg lastes opp som vedlegg i systemet.
 • Søker må dokumentere at prosjektet har tilgang til nødvendig forskningskompetanse internt (minimum phd.) og/eller har etablert kontakt om samarbeid med et godkjent FoU-miljø som leverandør i prosjektet. For prosjekter innen offentlig sektor stilles det krav om at organisasjonen samarbeider med et godkjent FoU-miljø. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene vil bli avvist.
 • For bedriftsprosjekter må søker selv avklare bedriftens størrelse og klassifisere forprosjektets aktiviteter innenfor gjeldende kategorier i statsstøttereglementet, og derigjennom beløp som kan omsøkes (se definisjoner for “industriell forskning” og “eksperimentell utvikling” på Forskningsrådets nettsider under “Gruppeunntakets artikkel 25”, samt egenerklæringsskjema som ligger som et vedlegg til denne utlysningen). Det gis maksimalt 70 % støtte til prosjektet.
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefon. Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitetene deres skal synliggjøres både i budsjettet og i arbeidspakkene i prosjektbeskrivelsen. 
 • Samarbeidende bedrifter må ha tilfredsstillende likviditet og ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter). RFF Nordland kan ikke kan tildele støtte til foretak som faller inn under statsstøtteregelverkets definisjon av "foretak i vanskeligheter" (se definisjon i regelverket på Forskningsrådets nettsider under "Betingelser for tildeling av statsstøtte". Se under overskriften "egenerklæring" på denne informasjonssiden).
 • Det anses som positivt dersom prosjektet på sikt gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv, gjensidig utnyttelse av resultatene. Søkere fra offentlig sektor må beskrive ambisjoner for deling og spredning av prosjektinitiativets resultater i søknadsskjemaet i eVurdering.
 • Det oppfordres til samarbeidsprosjekter som involverer aktører på tvers av sektorer, og til prosjekter som involverer forskningsmiljø lokalisert i Nordland. Disse prosjektene kan bli prioritert blant ellers likeverdige prosjekter. I de tilfeller hvor FoU-miljø i Nordland ikke deltar i prosjektet, må søker redegjøre for valg av FoU-miljø.
 • RFF Nordland ønsker å være et av flere virkemiddel som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Søker må redegjøre for hvordan prosjektet har samfunnsverdi og bidrar/på sikt kan bidra til å nå et eller flere av FNs bærekraftsmål, uten at det har negativ effekter på andre områder. Se nærmere beskrivelse og eksempler ved å følge denne lenken til en veileder utarbeidet av Forskningsrådet. 
 • Et prosjekt kan ikke starte før søker har fått beskjed om bevilgning. Øvrige vilkår ved eventuell innvilgelse av prosjektet vil fremgå ved kontraktsinngåelse/tildeling. 

 

 • Obligatoriske vedlegg til søknaden:
  • Prosjektbeskrivelse skal fylles ut i henhold til egen mal for denne utlysningen. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 5 sider, inkludert referanser. Beskrivelsen skal fylles ut i henhold til en egen mal som du finner nederst på denne siden. Alle punkter i malen må besvares.
  • Prosjektsammendrag på norsk i et eget vedlegg dersom søknaden leveres på engelsk (½-1 side).
  • Partneropplysninger fra prosjektansvarlig og aktører definert som samarbeidspartnere i prosjektet, med signatur.
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter og samarbeidende bedrifter/foretak som drar nytte av bevilgningen ved å få dekket deler av sine kostnader i prosjektet.
  • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV). Det kan sendes inn maksimalt 5 CV-er per søknad. 

Se maler som skal brukes nederst på siden. Merk at noen av malene er nye for 2022. For vedlegget «prosjektsammendrag på norsk» finnes det ikke en fastsatt mal. Vedlegget er likevel obligatorisk.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Søknader som ikke oppfyller krav til utforming, øvrige føringer i utlysningen, og/eller inkluderer obligatoriske vedlegg risikerer å bli avvist i en administrativ forvurdering.

Forskning og innovasjon - 2022

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad redegjør søknaden for at prosjektinitiativet bygger på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad redegjør søknaden for at prosjektinitiativet benytter relevante FoU-metoder?
• I hvilken grad redegjør søknaden for at foreslåtte FoU-aktiviteter er nødvendige for å kunne etablere og gjennomføre et hovedprosjekt?

Gjennomføring - 2022

• I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført aktivitetene og for å få etablert og gjennomført et hovedprosjekt?
• I hvilken grad har prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre prosjektoppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder/prosjektgruppen egnet kompetanse og erfaring for å lede et utviklingsprosjekt?
• I hvilken grad beskriver søknaden aktuelle forhold knyttet til fremtidig behov og planer for partnerskap, og eventuelt markedspotensial?

Regionale virkninger og effekter - 2022

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for verdiskaping i Nordland gjennom kunnskapsoppbygging, gevinster/besparelser for prosjektansvarlig og bedriftene/aktørene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel;
–i form av utvikling av ny kunnskap hos aktører i regionen, og kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering?
– ved at resultater kan utnyttes og har nytteverdi regionalt for annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt?
– ved at innovasjonen på sikt kan bidra til FNs bærekraftmål og til å løse viktige regionale samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?
• I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
• I hvilken grad det er sannsynlig at prosjektet vil kunne videreføres i et hovedprosjekt?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet i RFF Nordland forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen. Videre vurderes søknaden av et regionalt panel. Endelig vedtak fattes av styreleder og nestleder i Regionalt forskningsfond Nordland, etter delegert fullmakt fra styret for fondsregionen Nordland. Søker vil normalt motta svar på søknaden innen ca. 5 uker. Innkomne søknader i perioden 01. juni - 15. august, vil måtte påregne lengre saksbehandlingstid.

Relevans og kvalitet på søknaden, samt aktualitet i forhold til andre forskningsprogram og satsinger vurderes. RFF Nordland forbeholder seg retten til å diskutere med andre offentlige virkemiddelaktører der det er relevant for søknadsbehandlingen.

Styret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor fondets prioriterte innsatsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger i fondet. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, på utlysningsteksten og på fylkeskommunens bestillingsbrev til styret i RFF Nordland. 

RFF Nordland forbeholder seg retten til å prioritere behandling av søknader fra bedrifter, da de kan ha spesielle behov for raskere saksbehandling. Videre forbeholder styret seg retten til å innvilge idéavklaringsmidler til gode prosjektinitiativ innenfor offentlig sektor som er i en for tidlig fase til å få kvalifiseringsstøtte.

For prosjekter som har til mål å etablere nye bedriftsnettverk og klynger henvises det til Innovasjon Norges virkemiddelordninger. Det oppfordres også til å se på andre virkemidler gjennom for eksempel MABIT (næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi), samt virkemidler hos Forskningsrådet.

Last ned maler

Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.