Søk nå

Siste oppdateringer

15. nov 2022

Utlysningen lukkes for 2022. Åpnes igjen januar 2023

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere offentlig sektor i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for offentlig drevet innovasjon regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Om utlysningen

Målet med regionale forprosjekter (kvalifiseringsstøtte) er å utvikle prosjekter/forskningsdrevet innovasjon som kan bidra til å utvikle større forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) med potensial for å bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning i regional offentlig forvaltning i Troms og Finnmark.

Et forprosjekt skal:

 • Kunne lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • Alternativt: løse forskningsutfordringer som kan legge til rette for bruk av mer forskning i virksomheten

 

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Ha en tidsavgrensning på 3-12 måneder

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Workshopper, og innkjøp av store andeler utstyr vil ikke godkjennes som hovedaktiviteter i prosjektene.

Tilgjengelige verktøy

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådets og/eller KS for i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

 • Kommuner/sammenslutninger av disse i Troms og Finnmark
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Troms og Finnmark
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Sametinget
 • FEFO

Søker må ha innkjøp av forskning fra godkjent forskningsinstitusjon.

Definisjon av bedrift og størrelse følger EUs regelverk, se forklaring på sidene til Skattefunn.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:
• Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
• Offentlige aktører i Norge, i og utenfor Troms og Finnmark fylke
• Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet


Dersom forskningsorganisasjonen er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidpunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre, kommersielle, samarbeidende bedrifter.

 

Store kommuner i regionen (Tromsø, Harstad, Hammerfest og Alta) og regionale off sektor, skal ha med en mindre kommune - om mulig, som referansepartner i prosjektet. Kan inngå som egeninnsats, men må ikke. Dette for å spre forsknings- og innovasjonsskunnskap også til mindre kommuner. 

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om inntil NOK 500.000,- i støtte per prosjekt

For offentlige virksomheter kan det gis inntil 75% støtte, virksomheten må stille med minst 25% egenandel.

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er personalkostnader, og indirekte kostnader, kjøp av FoU-tjenester, reiseutgifter og andre relevante driftskostnader. Merk at bare regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn, blir lagt til grunn for godkjenning av prosjektkostnader (og kun fra dato for vedtak om støtte). Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Støtten skal ikke overlappe med andre regionale og nasjonale virkemiddelordninger. For prosjekter som har til mål å etablere nye bedritftsnettverk og klynger henvises det til Innovasjon Norges virkemiddelordninger.

Innovasjonsprosjekter som i hovedsak inneholder utviklingselementer, kan egne seg for finansiering gjennom Troms og Finnmark fylkeskommunes andre støtteordninger.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har satt av 8.000.000,- til denne utlysningen av regionale forprosjekter. Når midlene er fordelt, vil ikke flere søknader behandles, inntil ny finansiering foreligger.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å bruke RFF Arktis som et av flere virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål og støtte den delen av regional offentlig sektor som retter seg mot EUs “Green Deal”. Derfor ønsker fylkesrådet, i ellers like prosjekter, at søknader som møter/ er rettet inn mot bærekraftige/sirkulærøkonomiske løsningsforslag prioriteres. Det vil derfor telle positivt om søknaden/prosjektet kan vise til en slik kobling som del av løsningsforslaget.

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen «Hvordan søke»

RFFARKTIS forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, behandles alle søknader etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Utlysningen kan, av praktiske hensyn, endres underveis. Dette vil eventuelt varsles.  

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Politikk- og forvaltningsområder

Offentlig administrasjon og forvaltning

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Fullstendig utfylt søknad og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad gjennom «Mitt nettsted»

Tips til hva du bør huske på ved utarbeidelse av søknaden og prosjektbeskrivelsen finnes under «hvordan søke»

Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon

Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen og på maks 5 sider
 • Partneropplysningsskjema
 • Egenerklæringsskjema for private bedrifter
 • Søknader skal vedlegges CV fra prosjektleder, FoU-aktører og andre sentrale deltakere i prosjektet på maksimalt 4 sider per person.
 • For hver av samarbeidspartnere SKAL det vedlegges skriftlig kommunikasjon om at de ønsker å delta i prosjektet. (Se også samarbeidsavtaler)

Ved eventuell innvilgelse av søknaden skal samarbeidsavtaler foreligge kontrakten med Regionale forskningsfond Arktis. Her er det ikke en fast mal, men eksempler kan finnes på Forskningsrådets side for samarbeidsavtaler.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist i en administrativ forvurdering.


Øvrige vilkår:
• Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
• Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
• Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
• 75 % av tilskuddet kan utbetales ved signert tilsagnsbrev og godkjenning av alle vedlegg - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
• Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
• Detakende bedrifter må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
• Det stilles krav til regnskap og rapportering
• Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Arktis kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Vurderingskriterier

Innkomne søknader vil bli vurdert etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring i prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad har prosjektet planer for spredning til andre deler av offentlig sektor?

Regional relevans - innovasjonsprosjekt

I hvilken grad vil prosjektet bidrar til å løse sentrale samfunnsmessige utfordringer i fondsregionen?
I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort verdiskaping for regionalt næringsliv (bedrifter/kunder/underleverandører)? Hvor klart er det begrunnet hvordan prosjektresultatene vil kunne ha betydning for bedret lønnsomhet og konkurranseevne for bedrifter i prosjektet på eksisterende og/eller nye markeder?
Dersom prosjektet lykkes:I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører? I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene? I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører?

I Hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere? Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet? Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater?

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende. Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Deretter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Endelig vedtak foretas administrativt.

 

Forventet behandlingstid er på 3-4 uker etter innsendelse.

 

Innkomne søknader i perioden 15. juni - 15. august, kan ikke forvente behandling før 15. august. 

Innkomne søknader etter 15. november kan ikke forvente behandling samme år. 

Opprett søknad

Søknader til Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for kommuner og regional off. sektor 2022 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 11.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.