Søk nå

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

NB! Fra 15.06 vil RFF Arktis støttegrad settes til maks 50 % for søknader innsendt etter angitte dato. Ekstra støttegrad har vært en del av fylkeskommunens koronatiltak, og som harmonisering med andre virkemidler vil denne nå endres. Dette vil altså IKKE påvirke søknader sendt inn før 15.06.22.

Viktige datoer

Åpen for søknader

17.01.22

Minifrist

Frist for behandling søknader 15.06.22

Det gjøres oppmerksom på at søknader sendt fra  15.06. til 15.08. ikke kan regne med behandling før 15.08, som del av ferieavvikling. Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål.

Ordinær søknadsbehandling

Søknadsbehandling gjenopptas 15.08.22

Søknader behandles ordinært etter ferieavvikling. 

Søknadsavslutning

Utlysningen lukkes 15.11.22

Utlysningen lukkes for 2022 og åpnes igjen 15.01.2023.

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med regionale forprosjekter (kvalifiseringsstøtte) er å utvikle prosjekter/forskningsdrevet innovasjon som kan bidra til å utvikle større forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) med potensial for å bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning i næringsliv og regional offentlig forvaltning i Troms og Finnmark.

Et forprosjekt skal:

 • Kunne lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • Alternativt, løse forskningsutfordringer som kan legge til rette for bruk av mer forskning i virksomheten

 

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Ha en tidsavgrensning på 3-12 måneder

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Workshopper, og innkjøp av store andeler utstyr vil ikke godkjennes som hovedaktiviteter i prosjektene.

Tilgjengelige verktøy

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådets og/eller KS for i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter* /sammenslutninger av disse med registrert forretningsadresse i Troms og Finnmark

Søker må dokumentere forskningskompetanse (minimum phd.) i prosjektet, i egen virksomhet og/eller samarbeidende virksomhet, eller innkjøp fra godkjent forskningsinstitusjon. 

Definisjon av bedrift og størrelse følger EUs regelverk, se forklaring på sidene til Skattefunn.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:
• Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
• Offentlige aktører i Norge, i og utenfor Troms og Finnmark fylke
• Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet


Dersom forskningsorganisasjonen er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidpunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre, kommersielle, samarbeidende bedrifter.

Ved behov kan du kontakte en av kompetansemeglerne i Troms og Finnmark. Kompetansemeglere yter gratis bistand blant annet til å identifisere relevante forskningsmiljøer nettopp for ditt prosjekt.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om inntil NOK 500.000,- i støtte per prosjekt

For bedrifter: Inntil 70% støtte av de totale prosjektkostnadene til aktiviteter definert som "industriell forskning" og/eller "eksperimentell utvikling" innenfor rammene til statstøtteregelverket.

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er personalkostnader, og indirekte kostnader, kjøp av FoU-tjenester, reiseutgifter og andre relevante driftskostnader. Merk at bare regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn, blir lagt til grunn for godkjenning av prosjektkostnader (og kun fra dato for vedtak om støtte). Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Støtten skal ikke overlappe med andre regionale og nasjonale virkemiddelordninger. For prosjekter som har til mål å etablere nye bedritftsnettverk og klynger henvises det til Innovasjon Norges virkemiddelordninger.

Innovasjonsprosjekter som i hovedsak inneholder utviklingselementer, kan egne seg for finansiering gjennom Innovasjon Norge sine støtteordninger.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har satt av 8.000.000,- til denne utlysningen av regionale forprosjekter. Når midlene er fordelt, vil ikke flere søknader behandles, inntil ny finansiering foreligger.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å bruke RFF Arktis som et av flere virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål og støtte den delen av næringslivet som retter seg mot EUs “Green Deal”. Derfor ønsker fylkesrådet, i ellers like prosjekter, at søknader som møter/ er rettet inn mot bærekraftige/sirkulærøkonomiske løsningsforslag prioriteres. Det vil derfor telle positivt om søknaden/prosjektet kan vise til en slik kobling som del av løsningsforslaget.

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen «Hvordan søke»

RFFARKTIS forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, behandles alle søknader etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Utlysningen kan, av praktiske hensyn, endres underveis. Dette vil eventuelt varsles.  

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Fullstendig utfylt søknad og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad gjennom «Mitt nettsted»

Tips til hva du bør huske på ved utarbeidelse av søknaden og prosjektbeskrivelsen finnes under «hvordan søke»

Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon

Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen og på maks 5 sider
 • Partneropplysningsskjema
 • Egenerklæringsskjema for private bedrifter
 • Søknader skal vedlegges CV fra prosjektleder, FoU-aktører og andre sentrale deltakere i prosjektet på maksimalt 4 sider per person.
 • For hver av samarbeidspartnere SKAL det vedlegges skriftlig kommunikasjon om at de ønsker å delta i prosjektet. (Se også samarbeidsavtaler)

Ved eventuell innvilgelse av søknaden skal samarbeidsavtaler foreligge kontrakten med Regionale forskningsfond Arktis. Her er det ikke en fast mal, men eksempler kan finnes på Forskningsrådets side for samarbeidsavtaler.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist i en administrativ forvurdering.


Øvrige vilkår:
• Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
• Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
• Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
• 75 % av tilskuddet kan utbetales ved signert tilsagnsbrev og godkjenning av alle vedlegg - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
• Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
• Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
• Det stilles krav til regnskap og rapportering
• Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Arktis kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Vurderingskriterier

Innkomne søknader vil bli vurdert etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Regional relevans - innovasjonsprosjekt

I hvilken grad vil prosjektet bidrar til å løse sentrale samfunnsmessige utfordringer i fondsregionen?
I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort verdiskaping for regionalt næringsliv (bedrifter/kunder/underleverandører)? Hvor klart er det begrunnet hvordan prosjektresultatene vil kunne ha betydning for bedret lønnsomhet og konkurranseevne for bedrifter i prosjektet på eksisterende og/eller nye markeder?
Dersom prosjektet lykkes:I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører? I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene? I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører?

I Hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere? Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet? Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater?

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende. Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Deretter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Endelig vedtak foretas administrativt.

 

Forventet behandlingstid er på 3-4 uker etter innsendelse.

 

Innkomne søknader i perioden 15. juni - 15. august, kan ikke forvente behandling før 15. august. 

Innkomne søknader etter 15. november kan ikke forvente behandling samme år. 

Opprett søknad

Søknader til Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for bedrifter 2022 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 09.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.