Formål

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å møte behovet for å dra landets verdiskaping i en grønnere retning. Næringslivet i Troms og
Finnmark bygger i stor grad, direkte eller indirekte, på regionens naturgitte fortrinn og har både et ekstra ansvar og ikke minst store muligheter til å bidra til det grønne skiftet.

Midlene lyses ut som regionale samarbeidsprosjekt:

Regionale samarbeidsprosjekt skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet
i Troms og Finnmark trenger for å møte sentrale utfordringer og stimulere til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Utlysningen vil kunne søkes på av forskningsorganisasjoner i Troms og Finnmark hvor det forutsettes at søker samarbeider med aktører i næringsliv og/eller regional offentlig sektor/forvaltning.

Fylkesrådet ønsker gjennom Regionale forskningsfond Arktis (RFF Arktis), å lyse ut midler som kan bidra til økt kunnskap og samarbeid om grønn omstillingsevne innen reiseliv og havbruk. Det grønne skiftet handler om omstilling til et samfunn der utvikling og vekst skjer innenfor hva naturen tåler. Sirkulærøkonomi, bærekraftig arealforvaltning, fornybare ressurser og bioøkonomi er sentrale stikkord her.

 

Viktige datoer

08. sep 2021

Åpen for søknad

20. okt 2021

Søknadsfrist

15. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2022

Seneste tillatte prosjektstart

01. apr 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å bevilge støtte til 2-3 hovedprosjekter med inntil 1,5 mill. kroner per prosjekt, innen temaet bærekraftig utvikling og grønn omstilling i enten reiseliv eller havbruk.

Fylkesrådet vil vurdere å øke totalrammen om det evnt. skulle komme inn flere prosjekter av høy kvalitet og relevans. 

Forskings- og utviklingsaktivitetene skal lede fram til nye eller vesentlig bedre kunnskap, produkter, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer som blir tatt i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraftig utvikling. Innovasjon kan skje i alle bransjer og samfunnsområder.


RFF Arktis vil prioritere prosjekt som krysser bransjer og tar utgangspunkt i særlige utfordringer og potensial som er spesielt viktige i vår region.

Hvem kan søke?

Forskningsinstitusjoner i forpliktende samarbeid med offentlig sektor og eller næringsliv i Troms og Finnmark. 

 • Prosjektansvarlig og minst en av samarbeidspartnerne må ha adresse i Troms og Finnmark, eller det må komme tydelig frem av søknaden at hoveddelen av forskningen skal skje ved en avdeling av forskningsinstitusjonen lokalisert i Troms og Finnmark.
 • Forskningsinstitusjonen må stå på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved tidspunkt for søknad og tildeling.
 • FoU-organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til RFF Arktis.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover RFF Arktis støtte)


Krav til prosjektleder:

 • Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å lede prosjektet vil bli vurdert av fagfeller.
 • Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.
 • Prosjektleder kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeidspartnere:

 • Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører fra regional offentlig sektor og/eller næringslivet.
 • Alle samarbeidspartnere skal delta aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultatene fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk. 
 • Prosjektet skal ha en eller flere samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. Minst én av disse må være lokalisert i Troms og Finnmark.
 • Minst en samarbeidspartner SKAL være oppført i minst en arbeidspakke i prosjektet.
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltaktører i regional offentlig sektor eller næringslivet.
 • Utenlandske bedrifter kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, men deres kostnader skal ikke føres inn i budsjettabellene og teller ikke inn som egenandel i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Arktis gir minimum 750 000 kroner og maksimum 1 500 000 i støttebeløp per prosjekt.

RFF Arktis dekker inntil 90 % av totale prosjektkostnader.
10% av totale prosjektkostnader skal dekkes av samarbeidspartnere fra regional offentlig sektor og/eller næringslivet i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag.

Forutsetninger for støtte

 • RFF Arktis støtte skal i sin helhet gå til forskningsorganisasjonen(e)s ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Det forutsettes at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonen er på plass.
 • Det tildeles ikke statsstøtte i denne utlysningen.
  • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser.
 • Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:
  "Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."
 • Prosjektansvarlig skal etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet.
 • Samarbeidsavtalene skal
  • regulere gjensidige rettigheter og plikter
  • sikre at ingen samarbeidende bedrifter mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen(e) i prosjektet
  • inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Prosjektene bør være rettet inn mot et av følgende tema:

 • Sosial bærekraft: både innen havbruk og reiseliv oppleves det at lokalbefolkning og lokalpolitikere ikke ønsker økt aktivitet, noe som kan hindre videre vekst i næringene. I tillegg er begge næringer utsatt i forhold til arealkonflikter.
 • Miljømessig bærekraft: løsninger for å gjøre næringen mer klima- og miljøvennlig
 • Økonomisk bærekraft: F.eks. gjennom større bruk av sirkulærøkonomi.
 • Arealutfordringer: knyttet til sameksistens på tvers av næringer. For eksempel ved oppdrett av nye arter/samproduksjon av ulike arter, reiseliv og allmenning.

Hav

HavbrukMat - Blå sektorMarine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukReiseliv

Temaer på tvers

Arealer under pressSirkulær økonomi

Klima- og polarforskning

Klimaendringer: effekter på natur og samfunn

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. 

 • Søknaden og alle vedlegg kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Samarbeidspartnerne skal finansiere minst 10% av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats eller kontantbidrag.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig samt beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Vi vil heller ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans - innovasjonsprosjekt

•I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Troms og Finnmark?
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Regional relevans vil bli vurdert administrativt og utgjøre del av innstillingen til Fylkesrådet.

Behandlingsprosedyre

Inkomne søknader vil bli forvurdert administrativt og prosjekter som ikke oppfyller utlysningens formelle krav, vil bli avvist.

Søknadene vil bli vurdert i nasjonale fagpaneler etter ovenstående kriterier, før det gjøres en regional vurdering av relevans. Endelig vedtak vil bli foretatt av fylkesrådet i Troms og Finnmark. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 11.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.