Søk nå
Opprett søknad

Formål

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Om utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. Prosjektet skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Støtten kan ikke benyttes til:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Å utforme en hovedprosjektsøknad

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter, bedriftsnettverk og kommunale virksomheter lokalisert i Møre og Romsdal. Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø. FoU-institusjoner fra regionen kan også søke dersom det er i samarbeid med regionale bedrifter og/eller kommuner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter og/eller aktører innen kommunal sektor som er geografisk lokalisert i Møre og Romsdal. I prosjektet kan det samarbeides med universitet, høgskoler og FoU-institusjoner både i og utenfor regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF kan gi inntil 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader.

RFF stiller krav til minimum 50 % egeninnsats i prosjektet. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr, kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden, se mer her.

Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Særskilt for kommuner:

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene skal komme sluttbrukeren til nytte. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene, skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

• Bærekraftig, nytt og effektivt
Forskningsbaserte innovasjoner vil spille en nøkkelrolle for å utnytte ressursene bedre og høyere opp i verdikjedene. Prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger og det grønne skiftet. FNs bærekraftsmål er førende.

• Smarte samfunn, teknologier og virksomheter
Utvikling og bruk av nye, muliggjørende teknologier er ofte en forutsetning for å skape innovasjon, utvikling og vekst i arbeids- og næringslivet. Slike teknologier kan være bransjespesifikke men også generiske og komme til nytte på tvers av sektorer og bransjer.

• Bygge kapasitet og kunnskap
Tilstrekkelig forskningskapasitet og –infrastruktur tilknyttet regionens stadig mer kunnskapsbaserte nærings- og arbeidsliv, er nødvendig. RFF skal stimulere til utvikling av relevant og praksisnær kunnskap i forskning og utdanning, til nytte i regionens bedrifter og kommuner.

• Offentlig – privat samarbeid
For å møte utfordringene innenfor kommunal sektor, må det mobiliseres til mer forskning og innovasjon i og for sektoren. Prosjektene skal utvikle løsninger som gir økt nytteverdi, effektivisering og kvalitetsforbedringer. Kommunesektoren kan gjerne samarbeide med private og/eller andre offentlige aktører i prosjektet.

• Fremme eksport og internasjonalisering
Den internasjonale orienteringen er viktig for regionens utvikling. Posisjonen som eksportregion må styrkes gjennom å utvikle internasjonale nettverk og verdikjeder, og orientering til den internasjonale teknologi- og kunnskapsfronten.

 

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMarinMaritimHavteknologiHavteknologi på tversMarine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkningSjømatmarked

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeDigital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi, avanserte materialer, synkrotron og nøytronforskning

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitetLavutslippSamfunnsvitenskapelig forskning på CO2-håndteringEnergipolitikk, økonomi og bærekraftHydrogenteknologi

Landbasert mat, miljø og bioressurser

MatMat - Blå sektorMat - Grønn sektorMat - BlågrønnTrygg verdikjedeMat, helse og velværeNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetBioøkonomiNye produkterTjenesterNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukSkogSkog og trebrukKulturminner og kulturmiljøerPolarSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø - NæringsområdeBioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLavutslippPlante- og jordhelse, dyrehelse og -velferdJordbruk og matindustri (FFL/JA)

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedKjønnsperspektiver i forskningHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og migrasjonSamfunnsutviklingens kulturelle forutsetningerMedia og kulturMål 5 Likestilling mellom kjønneneArbeids- og velferdsforskningArbeids- og velferdstjenestene, barne- og familieverntjenestene

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Møre og Romsdal.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 50 % av prosjektkostnadene.
 • Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst ett godkjent FoU-miljø og minst en bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor.

Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen.

Obligatoriske vedlegg:

 1. Prosjektbeskrivelse (egen mal, mal nederst på siden)
 2. Partneropplysninger (prosjektansvarlig og partnere i prosjektet, mal nederst på siden)
 3. CV for prosjektleder (maks fire sider)

Prosjektbeskrivelse

 • Må følge malen og samtlige punkter skal besvares.
 • Maksimalt 5 sider, inkludert referanser.
 • Kan leveres på norsk eller engelsk.
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift og enkel linjeavstand.
 • Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader med manglende obligatoriske vedlegg blir avvist.

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert ut fra følgende kriterier: 

Forskningskvalitet og innovasjon

Potensial for å frembringe ny kunnskap og innovasjon.
I hvilken grad innovasjonen representerer noe nytt og originalt(nye eller forbedrede produkter, tjenester, produksjonsprosesser, organisering, forretningsmodeller etc.).
I hvilken grad forskningsaktivitetene er nødvendige for å lykkes med innovasjonen og benytter anerkjente og relevante forskningsmetoder.

Virkninger og effekter

Sannsynliggjorte virkninger og effekter av prosjektet, bl.a. i form av verdiskaping, konkurransekraft, forbedringer og nytteverdi i næringslivet og/eller offentlig sektor.
Potensial for å bidra til bærekraftig utvikling, ref. FNs bærekraftsmål.

Gjennomføring

I hvilken grad søknaden har en tydelig prosjektidè og begrunnelse for prosjektet.
Kvaliteten på mål, aktiviteter, ressursbruk og kompetanse/ekspertise, og sammenhengen mellom disse.
Sannsynlighet for at prosjektet videreføres.

Regional relevans

Regional verdiskaping - forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Møre og Romsdal etter realisering av innovasjonen.
Regional kunnskapsoppbygging - utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad den er overførbar og nyttig for andre i Møre og Romsdal.
Regional samfunnsmessig betydning – i hvilken grad prosjektet vil bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Møre og Romsdal utover de rent økonomiske.

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av regionale fagpaneler og sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Møre og Romsdal

Last ned maler

Prosjektbeskrivelse_mal_2022

Skjema for partneropplysninger bedrifter

Skjema for partneropplysninger innovasjon i offentlig sektor 

Opprett søknad

Søknader til Kvalifiseringsprosjekt 2022 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.