Formål

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter/kommuner og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning og utvikling sammen med ansatte i bedriften/kommunen i en avgrenset periode.

Om utlysningen

"Forsker til låns" skal utvide nettverk, stimulere til samarbeid og utveksle kunnskap mellom forskning og næringsliv/kommune. Prosjektet må være slik innrettet at både forskeren og bedrift/kommune kan ha faglig nytte av samarbeidet.

Ordningen passer for små og mellomstore bedrifter og kommuner som har bruk for forskerkompetanse i en periode og for forskere som ønsker å bli bedre kjent med næringslivets/kommunesektorens utfordringer.

Bedriften/kommunen finner selv frem til en aktuell forsker, eventuelt med hjelp av en kompetansemegler.

Det er kompetansebehovet i bedriften/kommunen som er utgangspunktet for samarbeidet.

Hvem kan søke?

Det er bedriften/kommunen som søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal.

Bedriften/kommunen er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen som har fullmakt til å representere og forplikte virksomheten i samarbeidet.

Prosjektleder er forskerens kontaktperson i bedriften/kommunen.

Forskeren må være ansatt ved en godkjent forskningsorganisasjon.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtteberettigede kostnader er alle personalkostnader og reisegodtgjørelse til forskeren knyttet til oppholdet i bedriften/kommunen.

Se veiledning om føring av personellkostnader og indirekte kostnader her

Støtte til lån av en forsker forutsetter at følgende krav er oppfylt:

 • Forskeren må minst 5 års relevant arbeidserfaring, som også kan omfatte doktorgradsstudier.
 • Forskeren skal jobbe med forskningsbasert utvikling og innovasjon i bedriften/kommunen.
 • Støtteandelen er inntil 70 prosent opp til kr 200.000,- av de støtteberettigede kostnadene i et tidsrom på inntil ett år.

Ordningen Forsker til låns er meldt inn til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, ref Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Prosjektet skal være innen kategorien industriell forsking.

Egenfinansiering

Bedriften/kommunen må stille med minimum 30 prosent egenfinansiering som kan være kontanter og/eller egne timer. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Se Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv og offentlig sektor. Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale satsingsområder

Samarbeidet i «forsker til låns» skal rette seg inn mot minst to av følgende regionale satsingsområder:

 • Smarte samfunn, teknologier og virksomheter
 • Bygge kapasitet og kunnskap
 • Offentlig – privat samarbeid
 • Fremme eksport og internasjonalisering

Se nærmere i Forsknings- og innovasjonsstrategien i Møre og Romsdal.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Krav til utforming

 • Søknaden og vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via Mitt nettsted vil bli vurdert.

Øvrige vilkår

 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i tilsagnsbrevet.
 • Krav til egeninnsats må være tilfredsstilt før midler kan utbetales.
 • Prosjektet kan ikke starte før søker har mottatt tilsagn om støtte
 • Støtten utbetales ved prosjektslutt og med bakgrunn i regnskapsrapport og sluttrapport.

Obligatoriske vedlegg

Prosjektbeskrivelse som skal brukes, bruk standard mal.

CV for prosjektleder fra FoU-miljøet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert ut fra følgende kriterier

Forskning og innovasjon

 • I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap
 • I hvilken grad prosjektet vil bidra til utvikling, innovasjon og vekst i bedriften/kommunen

Virkninger og effekter

 • I hvilken grad prosjektet vil bidra til verdiskaping i virksomheten og i samfunnet for øvrig
 • I hvilken grad prosjektet er nyttig og relevant for forskeren og tilhørende forskningsmiljø

Gjennomføring

 • Kvaliteten på prosjektplanen og beskrivelse av faglige oppgaver og samarbeidet mellom forsker og bedrift
 • I hvilken grad de som er involvert i prosjektet har god og relevant kompetanse for å utføre oppgavene i prosjektet.

Opprett søknad

Søknader til «Forsker til låns» i MobPro lages som en e-søknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 05.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.