Formål

MobPro skal mobilisere til forskningsbasert innovasjon. Forprosjektene er mindre FoU-prosjekter i bedrifter eller kommunale virksomheter med liten FoU-erfaring og som samarbeider med et FoU-miljø i prosjektet.

Om utlysningen

Virksomheten som søker må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som Regionale Forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller Horisont Europa. Søker oppretter en søknad via denne utlysningen etter å ha vært i dialog med kompetansemegler.

Hvem kan søke?

Bedrifter eller kommunale virksomheter som har behov for å utvikle nye løsninger, produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning, kan søke på denne utlysningen. Virksomheten må ha forretningsadresse i Møre og Romsdal. Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FOU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke. Kommunale virksomheter kan søke selv om de har drevet FoU-prosjekter tidligere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften eller den kommunale virksomheten er søker og prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos søker som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Møre og Romsdal fylkeskommune.

Krav til FoU-partner og FoU-leverandører

Bare godkjente forskningsorganisasjon kan være FoU partner eller – leverandør i forprosjektet. Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør dersom de har relevant faglig kompetanse på området.

Hvordan søke

Kontakt en kompetansemegler for å få råd om utforming av prosjektet og bistand til å finne aktuelle forskningsmiljø og egnet virkemiddel. Du kan også ta direkte kontakt med en av oss i sekretariatet. Fyll ut et utkast til prosjektbeskrivelse sammen med det valgte FoU-miljøet og send den til oyvind.herse@mrfylke.no . Sekretariatet vil i løpet av få dager gi dere tilbakemelding på innsendte utkast og informere om den videre søknadsprosessen.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene industriell forskning, eksperimentell utvikling eller forundersøkelser. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finnes i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos virksomheten
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner
 • andre driftskostnader

Kartlegging av litteratur og forskningsfront kan kun inngå som en mindre aktivitet.

Støtten kan ikke brukes til:

 • skriving av søknader
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • etablering av nettverk eller konsortier

Beregning av støtte

Virksomheten kan få dekket inntil 250 000 kroner og inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner. Minst 70 prosent av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU fra en godkjent forskningsorganisasjon.

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 50 prosent egenfinansiering som kan være kontanter og/eller egeninnsats. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Se Eventuelt Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv og offentlig sektor. Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn. 

 

Regionale satsingsområder

 • Bærekraftig, nytt og effektivt
 • Smarte samfunn, teknologier og virksomheter
 • Bygge kapasitet og kunnskap
 • Offentlig – privat samarbeid
 • Fremme eksport og internasjonalisering

Se eventuell nærmere i Forsknings- og innovasjonsstrategien i Møre og Romsdal.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via Mitt nettsted vil bli vurdert.

Øvrige vilkår

 • Søker skal ha kontakt med og bli veiledet av kompetansemegler i søknadsprosessen
 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte. Kommunaldepartementet har meldt ordningen med FORREGION til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jfr. EØS-avtalen vedlegg XV nr.1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i tilsagnsbrevet.
 • Krav til egeninnsats og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales.
 • Prosjektet kan ikke starte før søker har mottatt tilsagn om støtte

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse som skal brukes, bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder fra FoU-miljøet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Støtten utbetales ved prosjektslutt og med bakgrunn i regnskapsrapport og sluttrapport.

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert ut fra følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | FORREGION

• I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | FORREGION

– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | FORREGION

• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans | FORREGION

Hvor godt vil forprosjektet bidra til at virksomheten får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Opprett søknad

Søknader til Forprosjekt for å mobilisere til forskningsbasert innovasjon - MobPro lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 02.52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.