Formål

KSP forprosjekt i RFF skal brukes til å konkretisere problemstillinger og rigge samarbeidskonsortium for en søknad om KSP til forskningsrådet.

Viktige datoer

16. jun 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om utlysningen

Et forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP-forprosjekt), skal brukes til å legge grunnlag for større Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet og som bygger ny kunnskap som trengs for å løse viktige samfunns- og kunnskapsutfordringer. Søknadene til RFF skal vise hvorfor det er behov for å utvikle ny forskningskompetanse på et spesifikt område og hvordan det kan møte sentrale utfordringer og stimulere til innovasjon i Møre og Romsdal. Forprosjektet skal gjennomføre forberedende arbeid og aktiviteter som er nødvendig for å utvikle prosjektideen ytterligere og avklare viktige forutsetninger for at den skal kunne realiseres, for eksempel:

  • Etablere samarbeidskonstellasjoner
  • Gjennomføre forberedende utredninger
  • Dokumentere kunnskaps- og forskingsfronten på området
  • Avgrense og definere forskningsutfordringer i form av problemstillinger som vil være sentrale i et hovedprosjekt

Støtten kan ikke brukes til å utforme/skrive selve hovedprosjektsøknaden

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner lokalisert Møre og Romsdal i samarbeid med minst to relevante aktører fra kommunal sektor og/eller næringslivet, og som sammen definerer innholdet, styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektansvarlig (søker) er en forskningsinstitusjon. Også prosjektleder er en forskningsinstitusjon.

Hvem kan delta i prosjektet?

FoU-miljø i samarbeid med næringsliv eller kommunesektor

Hva kan du søke om støtte til?

Utlysningen skal bidra til å dekke kostnader som er nødvendige for gjennomføringen av forprosjektet. Støtte fra RFF skal gå til forskningsorganisasjonen(e)s ikke-økonomiske aktivitet.

RFF kan gi inntil 250 000 kroner i støttebeløp per prosjekt. RFF stiller krav til minimum 20 % egeninnsats i prosjektet.

Søknaden skal inneholde et prosjektbudsjett basert på følgende støtteberettigede prosjektkostnader:

  • personal- og indirekte kostnader.
  • kostnader knyttet til innkjøp og bruk av vitenskapelig utstyr. Se Forskningsrådet retningslinjer for beregning av kostnader til utstyr.
  • andre driftskostnader, inkludert støtte til reisekostnader, og andre prosjektrelaterte kostnader til seminarer/workshops og andre tiltak for å bygge nettverk og etablere samarbeidsrelasjoner.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

KSP forprosjekt i RFF Møre og Romsdal skal høre inn under minst to av følgende temaer:

Bærekraft og det grønne skiftet
Forskningsbaserte innovasjoner vil spille en nøkkelrolle for å utnytte ressurser bedre og på nye områder. Prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger og det grønne skiftet. FN sine bærekraftsmål er førende.

Muliggjørende teknologier
Utvikling og bruk av nye, muliggjørende teknologier er ofte en forutsetning for å skape innovasjon, utvikling og vekst i arbeids- og næringslivet. Slike teknologier kan være bransjespesifikke men også generiske og komme til nytte på tvers av sektorer og bransjer.

Havrommet
Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for et sterkt næringsliv i Møre og Romsdal. Posisjonen innenfor maritim og marin næring, samt andre tilknyttede virksomhetsområder, må utvikles og styrkes. RFF vil bidra til det.

Innovasjon i kommunal sektor
For å møte utfordringene innenfor kommunal sektor, må det mobiliseres til mer forskning i og for sektoren. Prosjektene skal være rettet mot fornying, effektivisering og kvalitetsforbedringer. Kommunesektoren kan gjerne samarbeide med private og/eller andre offentlige aktører i prosjektet.

Samspill over bransje- og sektorgrenser
Kunnskap og innovasjon er i mange sammenhenger generisk og kan utvikles og komme til nytte i mange bransjer og sektorer. Det oppfordres til å iverksette prosjekter med fag-, bransje- og sektorovergrensende perspektiv.

Styrke forskningsmiljøene
Tilstrekkelig forskningskapasitet og –infrastruktur tilknyttet regionens stadig mer kunnskapsbaserte nærings- og arbeidslivet, er nødvendig. RFF skal stimulere til at FoU-miljøene utvikler relevant og praksisnær kunnskap i forskning og utdanning.

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMarinMaritimHavteknologiHavteknologi på tversMarine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkningSjømatmarked

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitetLavutslippSamfunnsvitenskapelig forskning på CO2-håndteringEnergipolitikk, økonomi og bærekraftHydrogenteknologi

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeDigital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi, avanserte materialer, synkrotron og nøytronforskningTeknologikonvergens

Landbasert mat, miljø og bioressurser

MatMat - Blå sektorMat - Grønn sektorMat - BlågrønnTrygg verdikjedeMat, helse og velværeNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetBioøkonomiNye produkterTjenesterMiljø og naturmangfoldTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukSkogSkog og trebrukKulturminner og kulturmiljøerPolarSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø - NæringsområdeBioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLavutslippPlante- og jordhelse, dyrehelse og -velferdJordbruk og matindustri (FFL/JA)

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedKjønnsperspektiver i forskningHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og migrasjonSamfunnsutviklingens kulturelle forutsetningerMedia og kulturMål 5 Likestilling mellom kjønneneArbeids- og velferdsforskningArbeids- og velferdstjenestene, barne- og familieverntjenestene

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterium:

Forskningskvalitet og innovasjon

Potensial for å frembringe ny kunnskap og innovasjon.

Virkninger og effekter

Sannsynliggjorte virkninger og effekter av prosjektet, bl.a. i form av verdiskaping og nytteverdi i FoU-miljø, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Potensial for å bidra til bærekraftig utvikling, ref. FNs bærekraftsmål.

Gjennomføring

I hvilken grad søknaden har en tydelig prosjektidè og begrunnelse for prosjektet.

Sannsynlighet for at prosjektet videreføres som et hovedprosjekt.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

 

Behandlingsprosedyre

Søknadene vurderes av sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Møre og Romsdal

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.