Formål

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Viktige datoer

03. feb 2021

Åpen for søknad

17. mar 2021

Søknadsfrist hovedprosjekt

16. jun 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

30. sep 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med hovedprosjektene i RFF er at de skal føre til kunnskapsbasert innovasjon næringslivet og/eller i kommunal sektor. Hovedprosjektene i RFF skal komplettere og være noe mindre i omfang enn hovedprosjektene som det kan søkes støtte om i Forskningsrådet.

Utlyst sum gjelder for to utlysninger: Regionale hovedprosjekt næringsliv og Regionale hovedprosjekt kommune. Alle søknader til utlysningene vil konkurrere om de samme midlene.

Hvem kan søke?

Målgruppen for denne utlysningen er bedrifter og bedriftsnettverk lokalisert i Møre og Romsdal. Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø. FoU-institusjoner fra regionen kan også søke dersom det er i samarbeid med regionale bedrifter og/eller kommuner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter og/eller aktører innen kommunal sektor som er geografisk lokalisert i Møre og Romsdal. I prosjektet kan det samarbeides med universitet, høgskoler og FoU-institusjoner samt bedrifter og kommuner både i og utenfor regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF kan gi inntil 1 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader.

RFF stiller krav til minimum 50 % egeninnsats i prosjektet. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr, kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden, se mer her.

Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Hovedprosjektene i RFF Møre og Romsdal skal høre inn under minst to av følgende temaer:

• Bærekraft og det grønne skiftet
Forskningsbaserte innovasjoner vil spille en nøkkelrolle for å utnytte ressurser bedre og på nye områder. Prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger og det grønne skiftet. FN sine bærekraftsmål er førende.

• Muliggjørende teknologier
Utvikling og bruk av nye, muliggjørende teknologier er ofte en forutsetning for å skape innovasjon, utvikling og vekst i arbeids- og næringslivet. Slike teknologier kan være bransjespesifikke men også generiske og komme til nytte på tvers av sektorer og bransjer.

• Havrommet
Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for et sterkt næringsliv i Møre og Romsdal. Posisjonen innenfor maritim og marin næring, samt andre tilknyttede virksomhetsområder, må utvikles og styrkes. RFF vil bidra til det.

• Innovasjon i kommunal sektor
For å møte utfordringene innenfor kommunal sektor, må det mobiliseres til mer forskning i og for sektoren. Prosjektene skal være rettet mot fornying, effektivisering og kvalitetsforbedringer. Kommunesektoren kan gjerne samarbeide med private og/eller andre offentlige aktører i prosjektet.

• Samspill over bransje- og sektorgrenser
Kunnskap og innovasjon er i mange sammenhenger generisk og kan utvikles og komme til nytte i mange bransjer og sektorer. Det oppfordres til å iverksette prosjekter med fag-, bransje- og sektorovergrensende perspektiv.

• Styrke forskningsmiljøene
Tilstrekkelig forskningskapasitet og –infrastruktur tilknyttet regionens stadig mer kunnskapsbaserte nærings- og arbeidslivet, er nødvendig. RFF skal stimulere til at FoU-miljøene utvikler relevant og praksisnær kunnskap i forskning og utdanning.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Møre og Romsdal.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 50 % av prosjektkostnadene.
 • Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst ett godkjent FoU-miljø og minst en bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor.
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen.

Obligatoriske vedlegg:

 1. Prosjektbeskrivelse (egen mal)
 2. Partneropplysninger (prosjektansvarlig og partnere i prosjektet)
 3. CV for prosjektleder (maks fire sider)

Andre vedlegg vil ikke bli vurdert.

Prosjektbeskrivelse

 • Må følge malen og samtlige punkter skal besvares.
 • Maksimalt 10 sider, inkludert referanser.
 • Kan leveres på norsk eller engelsk.
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift og enkel linjeavstand.
 • Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader med manglende obligatoriske vedlegg blir avvist.

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans | Næringsliv

 • Regional samfunnsmessige betydning i Møre og Romsdal:
  • Hvor klart er det sannsynliggjort at prosjektresultatene vil løse aktuelle samfunnsutfordringer? 
  • Hvilken nytte vil prosjektet skape for befolkning og samfunnsaktører i regionen?  
  • Vil prosjektet kunne opprettholde og/eller skape nye arbeidsplasser?  
  • I hvilken grad svarer prosjektet opp utfordringer prioritert i regionale planer og strategier? 
 • Regional kunnskapsoppbygging i Møre og Romsdal:  
  • I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere?  
  • Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet?  
  • Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater? 
 • Regional verdiskaping for næringsliv i Møre og Romsdal:  
  • I hvilken grad er det sannsynliggjort verdiskaping for regionalt næringsliv (bedrifter/kunder/underleverandører)?  
  • Hvor klart er det begrunnet hvordan prosjektresultatene vil kunne ha betydning for bedret lønnsomhet og konkurranseevne for bedrifter i prosjektet på eksisterende og/eller nye markeder? 

 

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av regionale fagpaneler og sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Møre og Romsdal.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.