Formål

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Viktige datoer

03. feb 2021

Åpen for søknad

17. mar 2021

Søknadsfrist hovedprosjekt

16. jun 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

30. sep 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med hovedprosjektene i RFF er at det skal føre til kunnskapsbasert innovasjon næringslivet og/eller i kommunal sektor. Hovedprosjektene i RFF skal komplettere og være noe mindre i omfang enn hovedprosjektene som det kan søkes støtte om i Forskningsrådet.

Utlyst sum gjelder for to utlysninger: Regionale hovedprosjekt næringsliv og Regionale hovedprosjekt kommune. Alle søknader til utlysningene vil konkurrere om de samme midlene.

Hovedkriterier som søknaden blir vurdert etter:

 1. Forskning og innovasjon - I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?
 2. Virkninger og effekter - I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, offentlige virksomheter og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?
 3. Regional relevans – Regionalt samfunnsmessig betydning, regional kunnskapsoppbygging og regional verdiskaping
 4. Gjennomføring – I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet

Hvem kan søke?

Målgruppen for denne utlysningen er kommunale virksomheter lokalisert i Møre og Romsdal. Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø. FoU-institusjoner fra regionen kan også søke dersom det er i samarbeid med regionale bedrifter og/eller kommuner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Aktører innen kommunal sektor og/eller bedrifter som er geografisk lokalisert i Møre og Romsdal. I prosjektet kan det samarbeides med universitet, høgskoler og FoU-institusjoner samt bedrifter og kommuner både i og utenfor regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF kan gi inntil 1 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader.

RFF stiller krav til minimum 50 % egeninnsats i prosjektet. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr, kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden, se mer her.

Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene skal komme sluttbrukeren til nytte. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene, skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Hovedprosjektene i RFF Møre og Romsdal skal høre inn under minst to av følgende temaer:

• Bærekraft og det grønne skiftet
Forskningsbaserte innovasjoner vil spille en nøkkelrolle for å utnytte ressurser bedre og på nye områder. Prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger og det grønne skiftet. FN sine bærekraftsmål er førende.

• Muliggjørende teknologier
Utvikling og bruk av nye, muliggjørende teknologier er ofte en forutsetning for å skape innovasjon, utvikling og vekst i arbeids- og næringslivet. Slike teknologier kan være bransjespesifikke men også generiske og komme til nytte på tvers av sektorer og bransjer.

• Havrommet
Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for et sterkt næringsliv i Møre og Romsdal. Posisjonen innenfor maritim og marin næring, samt andre tilknyttede virksomhetsområder, må utvikles og styrkes. RFF vil bidra til det.

• Innovasjon i kommunal sektor
For å møte utfordringene innenfor kommunal sektor, må det mobiliseres til mer forskning i og for sektoren. Prosjektene skal være rettet mot fornying, effektivisering og kvalitetsforbedringer. Kommunesektoren kan gjerne samarbeide med private og/eller andre offentlige aktører i prosjektet.

• Samspill over bransje- og sektorgrenser
Kunnskap og innovasjon er i mange sammenhenger generisk og kan utvikles og komme til nytte i mange bransjer og sektorer. Det oppfordres til å iverksette prosjekter med fag-, bransje- og sektorovergrensende perspektiv.

• Styrke forskningsmiljøene
Tilstrekkelig forskningskapasitet og –infrastruktur tilknyttet regionens stadig mer kunnskapsbaserte nærings- og arbeidslivet, er nødvendig. RFF skal stimulere til at FoU-miljøene utvikler relevant og praksisnær kunnskap i forskning og utdanning.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert i Møre og Romsdal.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 50 % av prosjektkostnadene.
 • Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst ett godkjent FoU-miljø og minst en bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor.
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktiviteten deres skal synliggjøres i budsjettet og i prosjektbeskrivelsen.

Obligatoriske vedlegg:

 1. Prosjektbeskrivelse (egen mal)
 2. Partneropplysninger (prosjektansvarlig og partnere i prosjektet)
 3. CV for prosjektleder (maks fire sider)

Andre vedlegg vil ikke bli vurdert.

Prosjektbeskrivelse

 • Må følge malen og samtlige punkter skal besvares.
 • Maksimalt 10 sider, inkludert referanser.
 • Kan leveres på norsk eller engelsk.
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift og enkel linjeavstand.
 • Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader med manglende obligatoriske vedlegg blir avvist.

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og utnyttelse av resultater
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer og ressursbehov, partnere, forankring og roller?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans -

 • Regional samfunnsmessige betydning i Møre og Romsdal:
  • Hvor klart er det sannsynliggjort at prosjektresultatene vil løse aktuelle samfunnsutfordringer? 
  • Hvilken nytte vil prosjektet skape for befolkning og samfunnsaktører i regionen?
  • Vil prosjektet kunne opprettholde og/eller skape nye arbeidsplasser?
  • I hvilken grad svarer prosjektet opp utfordringer prioritert i regionale planer og strategier? 
 • Regional kunnskapsoppbygging i Møre og Romsdal:
  • I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere?  
  • Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet? 
  • Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater? 
 • Regional verdiskaping for kommunale sektor sektor i Møre og Romsdal:  
  • I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for kommunal sektor?
  • I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende kommunale aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?
  • I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører? 

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av regionale fagpaneler og sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Møre og Romsdal.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.