Populærvitenskapelig rapport - veileder

En populærvitenskapelig rapport skal bidra til å spre ny kunnskap og dokumentere at forskningsmidlene er brukt i samsvar med forutsetningene for tildelingen. Rapportene inngår i fondets årlige rapportering til Kunnskapsdepartementet og fylkestinget. Rapporten kan også gi et verdifullt grunnlag for oppslag i media med interessere for forskningsstoff.

Populærvitenskapelig rapport - veileder

Formelle krav

Rapporten skal være på ca. 600 ord, og skal leveres i Word-format, elektronisk på epost etter avtalte frister og prosedyrer.

Innhold

Rapporten skal ikke gjenfortelle gangen i forskningsprosjektet fra A til Å, men gi en kort presentasjon av prosjektets hovedproblemstilling og viktigste funn.

Tips til innhold og oppbygging:

a. Kort innledende sammendrag
Presenter helt kort bakgrunnen for prosjektet og forskningens overordnede tema. Slik plasserer dere prosjektet i en ramme og viser leseren hvorfor temaet er viktig. (NB. Resultatene skal ikke omtales her)

Eksempel:
Lakselus er i dag et av de største problemene for oppdrettsbransjen. Næringa bruker årlig enorme summer på å bekjempe en parasitt som blir stadig mer motstandsdyktig mot tilgjengelige behandlingsmidler. I dette prosjektet ville vi se hvordan utvikling av helsefôr for laks kan bidra til å gjøre fisken mer motstandsdyktig mot lusa.

b. Presenter hovedproblemstillingen(e)
Formuler de sentrale problemstillingene i prosjektet på en tydelig og lettfattelig måte. Ikke beskriv i detalj, men trekk ut essensen. Bruk gjerne spørsmålsformuleringer.

Eksempel: Hovedformålet med dette forprosjektet var å legge et godt grunnlag for videre forskning på hvordan vitensentrene gir læring. Hvordan bruker lærere vitensenteret i opplæringen? Hva med elevene? Hvordan kan vitensentre bli best mulig verktøy for læring på ulike trinn? Hvilke ressurser – i regionen, nasjonalt og internasjonalt – kan man dra nytte av? Hvilke forskningsmetoder er relevante?

c. Presenter og vurder de viktigste funnene/resultatene
Hva var de viktigste funnene i prosjektet (for fremdriftsrapportering: funnene så langt)? Er resultatene som forventet? Hva fikk dere ikke svar på? Hvorfor? Tolk funnene og vurder kort betydningen av dem.

Eksempel: Forprosjektet viste at solceller basert på metall leder elektrisitet mer effektivt enn de såkalte halvlederne solceller tradisjonelt har vært basert på. (NB! Alle sentrale faguttrykk må forklares). Prosjektet ga også gode resultater i utprøving av en helt ny teknologi ….. Det er klart et potensial for produksjon med denne teknikken i industriell skala. Dersom vi lykkes med videre forskning, kan det også resultere i en produksjonsprosess som er langt mer økonomieffektiv og miljøvennlig enn dagens bransjestandard. De nye solcellene produseres uten bruk av giftstoffer
og kan dessuten resirkuleres.

d. Evaluer prosjektet
Er arbeidet i prosjektet gjennomført i tråd med intensjonene? Har dere støtt på vesentlige problemer? Hvordan ble disse løst? Forklar manglende funn og eventuelle avvik fra den opprinnelige prosjektbeskrivelsen.

e. Vurder veien videre
Hvordan kan funnene fra dette forskningsprosjektet brukes videre? Vil dere selv ta initiativ til konkrete oppfølgingsprosjekter? Er det aktuelt å søke om nye midler for å forske videre?

Språktips

  • Bruk et språk som er enkelt, men ikke banalt. Veksle mellom korte og lange setninger, det gjør språket levende.
  • Begrens bruken av faguttrykk. Sentrale fagbegreper må forklares.
  • Unngå detaljerte og omstendelige beskrivelser som ikke er nødvendige for at leseren skal få med seg hovedformålet og hovedkonklusjonene.

Sjekkliste

  • Er det slik dere ville beskrevet prosjektet for en venn eller et familiemedlem uten særlig innsikt i forskningsfeltet?
  • Er teksten full av faguttrykk som gjør den vanskelig tilgjengelig?
  • Går det tydelig frem av rapporten hva som var hovedhensikten med forskningsprosjektet?
  • Forsvinner hovedfunnene i detaljerte beskrivelser av fremgangsmåten?
  • Kan en kollega eller informasjons/formidlingsekspert gi gode tips til rapporten?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.