Gjennomført

Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

1. feb. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. aug. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

1. aug. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Merk at denne utlysningen er foreløpig, endringer kan foreligge frem til og med 10.08.2022 eller til beskjed foreligger før denne datoen. Eventuelle endringer fra opprinnelig publisert versjon vil nevnes her, på toppen av teksten.

RFF Innlandet lyser ut inntil 6 millioner kroner til regionale kompetanse og samarbeidsprosjekt (KSP) innenfor Innlandets satsingsområder (jfr. Innlandets FoUi-strategi 2021-2024).

Før du søker, må du gjøre deg kjent med Forskningsrådes veiledninger for søkere til  KSP-utlysninger som gir svar på sentrale spørsmål relatert til søknadstypen. KSP-prosjekt er inndelt i to kategorier; Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet og samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Begge underkategoriene er gjeldende i denne utlysningen. Det er derfor viktig at du leser beskrivelsene slik at du vet hvor ditt prosjekt passer best inn.

Vi presiserer at det, for et gitt individ, ikke er mulig å være prosjektleder på mer enn én søknad som sendes inn til denne utlysningen. Den samme forskningsorganisasjonen kan sende fler søknader.

Utlysningsteksten finnes bare på norsk, men søknader kan leveres på norsk eller engelsk.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner. Prosjektansvarlig (søker) må være en forskningsorganisasjon.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Innlandet. Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må være en godkjent norske forskningsorganisasjon. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Du må ha doktorgrad eller tilsvarende som er godkjent før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker, kan du også søke. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til denne utlysningen.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner. Detaljer er å finne på Forskningsrådes veiledninger for søkere til  KSP-utlysninger.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Det stilles krav til tverrsektorielt samarbeid.
 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
 • Søknaden skal beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet, kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltbedrifter.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Samarbeidspartneres andel av prosjektets kostnader må være basert på samarbeidspartnernes reelle kostnader i prosjektet (timer og andre kostnader). Beregning avhenger noe av den enkelte partners sektor – se utregning av timepris her).
 • Utenlandske aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, men er underlagt egne krav. Se Forskningsrådets veiledning for søkere av KSP for mer informasjon om utenlandske samarbeidspartnere.
 • I veiledningen spesifiseres det hvorvidt de norske samarbeidspartnerne som ikke er godkjente forskningsorganisasjoner, kan få dekket sine kostnader i prosjektet gjennom Forskningsrådets bevilgning, eller om de må finansiere egne kostnader. Godkjente forskningsorganisasjoner som samarbeider i prosjektet kan få dekket kostnader i prosjektet gjennom Forskningsrådets bevilgning. 

Én og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør til prosjektet ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Minstebeløpet fra RFF Innlandet til et prosjekt er 1 mill. kroner.
Maksimalt søkebeløp fra RFF Innlandet er 3 millioner kroner.

RFF Innlandet kan dekke inntil 50% av godkjente kostnader i prosjektet.

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Kostnader hos samarbeidspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig. Der RFF Innlandets midler benyttes til å finansiere samarbeidspartnernes kostnader, vil statsstøtteregelverket sette begrensninger for involverte foretak. Støtten behandles etter EU-forordning nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen) artikkel 25.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner skal føres i budsjettet og kan dekkes av bevilgningen. Kostnader hos andre utenlandske aktører skal ikke tas med i budsjettabellene. Du får ikke støtte til å dekke kostnadene hos disse. Utenlandske aktørers kostnader og rolle i prosjektet må imidlertid beskrives godt i prosjektbeskrivelsen (avsnitt 3.2). Se for øvrig veiledningen om deltagelse av utenlandske samarbeidspartnere.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. (Forskningsrådet har for øvrig en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, dersom disse planene legges senere i prosjektperioden. Lær mer om ordningen her.)

Forutsetninger for støtte

RFF Innlandets finansiering går kun til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte, og i samsvar med EU-forordning nr. 651/2014 artikkel 25. Se «viktige definisjoner» ved å klikke forrige lenke for definisjon av industriell forskning, eksperimentell utvikling m.m.  

Statsstøtteregelverket setter klare begrensninger i støttegraden til foretakene avhengig av foretakets størrelse og type aktivitet som utføres. Dersom søknaden blir innvilget, vil vi kreve ytterligere informasjon om både prosjektet og samarbeidspartnerne for å sikre at prosjektet opererer i tråd med regelverket.

Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner.

RFF Innlandets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte er angitt i Forskningsrådets Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Vi krever at prosjektet leverer en årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Innlandet inviterer til å søke om støtte til samarbeidsprosjekter for å videreutvikle Innlandets styrker

Vi ønsker å støtte prosjekter som tar sikte på å heve og videreutvikle Innlandets styrker og prioriterte utviklingsområder. De prioriterte utviklingsområdene for FoUi-innsats er førende for utlysningen – og kan finnes i Innlandets FoUi-strategi og RFF Innlandets handlingsplan 2021-2022. Satsingsområdene gjengis kort her (alfabetisk):

 • Bioøkonomi
 • IKT/Informasjonssikkerhet/digitalisering
 • Industri
 • Reiseliv & kulturnæringer
 • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privatsektor inkl. helse- og velferdsteknologi
 • Virtual Reality/Augmentet Reality (XR)

Det understrekes at FNs bærekraftsmål vektlegges.

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMakroøkonomiske utfordringerByDemokrati, styring, forvaltning og samfunnssikkerhetInnovasjon i kommunesektorenØkonomisk håndtering av korona-pandemienPlanforskning

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenesterBruk av helsedataE-helseEffektive, forebyggende folkehelsetiltakDiagnostikk, behandling og tjenestetilbudForebygging, behandling og tjenesterKvinners helse

Landbasert mat, miljø og bioressurser

MatMat - Blå sektorMat - Grønn sektorMat - BlågrønnTrygg verdikjedeMat, helse og velværeNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetBioøkonomiNye produkterTjenesterNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukSkogSkog og trebrukKulturminner og kulturmiljøerSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø - NæringsområdeBioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLavutslippPlante- og jordhelse, dyrehelse og -velferdJordbruk og matindustri (FFL/JA)

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeDigital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi, avanserte materialer, synkrotron og nøytronforskningTeknologikonvergens

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitetLavutslippSamfunnsvitenskapelig forskning på CO2-håndteringEnergipolitikk, økonomi og bærekraftHydrogenteknologiEnergiomstilling og virkninger for samfunn, klima og naturBatterimaterialer

Humaniora og samfunnsvitenskap

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Klima- og polarforskning

KlimaKlimaendringer: effekter på natur og samfunnKulturminner og kulturmiljøerTerrestrisk arealbruk og arealendringKlima- og jordsystemetMarinNullutslippssamfunn

Samisk samfunn og kultur

Utdanning og kompetanse

UtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseUndervisning og læringLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivBarnehage- og grunnskolelærerutdanningeneBarnehage, skole og videregående opplæring

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedKjønnsperspektiver i forskningHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og migrasjonSamfunnsutviklingens kulturelle forutsetningerMedia og kulturMål 5 Likestilling mellom kjønneneArbeids- og velferdsforskningArbeids- og velferdstjenestene, barne- og familieverntjenesteneArbeids- og velferdstjenestene

Naturvitenskap og teknologi

Temaer på tvers

Antimikrobiell resistensArealer under pressBioøkonomiBærekraftige matsystemerSirkulær økonomiUngt utenforskapDet grønne skiftetFornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteytingDyrehelseLuftfartMatMedier og kommunikasjonPoliti, brann, forsvarRomfartSkipsfartSmart citySpill og underholdningSport, treningTekstilbransjenTelekommunikasjonUndervisning

Livsvitenskap

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Forskningsrådets søkeportal, Mitt nettsted. Bruk knappen "Opprett søknad".

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den sist innsendte versjonen av søknaden som som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen (malen finnes kun på engelsk). 
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt. Det stilles krav til tverrsektorielt samarbeid.
 • Prosjektet må starte i utlysningens angitte tidsperiode. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen (malen finnes kun på engelsk).
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig, og beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning, skal inkludere et bekreftelsesbrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette gjelder ikke dersom prosjektansvarlig selv er gradsgivende universitet/institusjon.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg
Hvis du ønsker, kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. RFF Innlandet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

RFF Innlandet vil vurdere søknadene opp mot Innnlandets FoUi-strategi og FNs bærekraftsmål. Søknadene blir vurdert vurdert av fagpaneler etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

I tillegg til kriteriene over vil det bli lagt vekt på formidling og kommunikasjon, forskningssetikk, miljøkonsekvenser, kjønnsbalanse i prosjektet og kjønnsperspektiv i forskningen, der det er relevant.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet for RFF Innlandet vurderer om alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknader uten formelle feil vurderes av ekspertpanel i Forskningsrådet. Ekspertpanelene gjør sine vurderinger av kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter, Gjennomføring, og Samlet vurdering fra fageksperten/panelet. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør RFF Innlandet en vurdering av søknadens regionale relevans og forankring.

Deretter utarbeider sekretariatet i RFF Innlandet sin innstilling til fondsstyret, som foretar den endelige beslutningen om tilskudd. Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i etterkant av disse møtene. 

Dato for fondsstyrets møte er den 16.12.2022, med mindre særlige forhold foreligger som vil kreve flytting av denne datoen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.