Gjennomført

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning høst 2023

For å kunne søke på denne utlysningen må du kontakte en kompetansemegler

Mal for prosjektbeskrivelse får kun ved henvendelse til kompetansemegler.

Utlysningen gjelder så lenge det er midler igjen. Pr. 15 oktober er det 1,9 millioner kroner igjen på denne utlysningen. 

Siste frist for å søke på denne utlysningen er 10.desember 2023

Viktige datoer

10.Desember 2023

Siste frist for å søke på denne utlysningen

Viktige datoer

Formål

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene Oslo Science city, Punkt Oslo og Hovinbyen sirkulære Oslo.  

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. 

Vi ønsker å støtte forprosjekter som kan sannsynliggjøre potensiale for verdiskaping og bærekraftige innovasjon, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser.  

Om utlysningen

Innovasjonsdistrikter Oslo har som mål å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, med utgangspunkt i innovasjonsdistriktene Oslo Science city, Punkt Oslo og Hovinbyen sirkulære Oslo.

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller

samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller Horisont Europa.

Tildelt støtte brukes til kjøp av FoU kompetanse, og minst 80 prosent av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU.

Hvordan søke?

Du tar kontakt med en kompetansemegler i Oslo.

Kompetansemegleren kan veilede i utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø. Kompetansemegleren hjelper deg å avklare FoU innhold i søknaden, og hvilken støtteordning som eventuelt passer for ditt prosjekt. Veiledningen er gratis.

Etter dialog med kompetansemegler kan du opprette en søknad via denne utlysningen.

Du finner oversikt over kompetansemeglere i Oslo her.

Søknader som leveres uten at søker har mottatt veiledning fra kompetansemegler, kan avvises.

Dere kan sende inn søknaden når som helst, til og med 10 desember 2023. Vi behandler søknader en gang i måneden. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bedrifter med registrert forretningsadresse i Oslo kommune, som har liten forskningserfaring, og som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem årene, regnes som erfarne FOU-bedrifter i denne sammenhengen, og kan ikke søke.

Bedriften må ha minst en lønnet ansatt på søknadstidspunktet og i prosjektperioden.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte bedriften overfor Oslo kommune.  

Administrativt ansvarlig hos bedriften som søker, skal stå som administrativt ansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert administrativt.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig, hos FoU-leverandør eller hos en av samarbeidspartnerne i prosjektet.

Krav til FoU-leverandører

Forskningsorganisasjonen skal registreres som FoU- leverandør i søknadsskjemaet. Vi bruker Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner. Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU leverandør.

FoU leverenadøren har en utførende rolle i prosjektet og skal ikke bidra til finansiering av prosjektet. 

Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området. 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene industriell forskning, eller eksperimentell utvikling . Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 •   personal- og indirekte kostnader hos bedriften
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på denne nettsiden.

Beregning av støtte

Bedriften kan få dekket inntil 300 000 kr kroner og inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Minst 80 prosent av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU. Hvis støttebeløpet er på 300 000 kroner, innebærer det at minst 240 000 kroner må benyttes til kjøp av FoU.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 50 prosent for innvilgede søknader.


Tabell for støtteberegning:

Type bedrift/type aktivitet Industriell forskning Eksperimentell utvikling
Små bedrifter 50 % 45 %
Mellomstore bedrifter 50 % 35 %
Store bedrifter 50 % 25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i tilsagnet.


Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.


Krav til egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 50 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller betalt egeninnsats som for eksempel personal- og indirekte kostnader. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader.  Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv, offentlig sektor og andre søkere finner du her.

Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering. Kun utbetalt lønn hos prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere i prosjektet, kan inngå i personalkostnader. Prosjekteier og eventuelle andre partnere som bidrar med egeninnsats i form av eget arbeid må være ajour med innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • å etablere nettverk, klynger eller prosjektpartnerskap
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • kartlegging av forskningslitteratur og state of the art

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 75 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet.

Resten utbetales ved prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjektansvarliges ordinære regnskap. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektansvarlig- eller prosjektpartneres regnskap.

Tilgjengelige verktøy og tips til søknaden

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådet  i arbeidet med søknaden.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Prioriterte temaer i utlysningene er basert på innovasjonsdistriktenes kjerneområder:

o   Løsninger for det grønne skiftet

 • Klima, energi og miljø
 • Sirkulær økonomi

o   Helse og livsvitenskap

o   Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter som omhandler:

o   Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som testarena

I mange prosjekter er det en fordel med tverrfaglighet.

Regional utvikling

Vareproduserende industriMiljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning og en søknad kan derfor kun sendes inn én gang (dette i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn flere ganger fram til fristen). Det er likevel mulig å opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen. Vennligst gi oss beskjed umiddelbart  dersom en søknad skal trekkes.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du får ved å kontakte kompetansemegler. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser skrevet i denne malen.
 • CV for prosjektleder i bedriften som søker.
 • CV for forskningspartner.
 • Skjema for partneropplysninger. Denne skal også fylles ut for bedriften som søker. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet

Øvrige vilkår

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.
 • Vedleggene lastes opp som vedlegg i søknadsskjema.
 • I søknadsskjemaet må du informere om det er søkt støtte til samme eller liknende prosjekt til andre offentlige støtteordninger.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.
 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjekter. Kommunaldepartementet har meldt ordningen med forprosjekter til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp, som oppgis i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales. Se avsnitt om egenfinansiering og obligatorisk vedlegg med egenerklæring for private bedrifter.
 • Bedriften som søker og eventuelle samarbeidspartnere må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter).
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering for prosjekter som får tilsagn om støtte.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan Oslo kommune kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt.

Forskning og innovasjon | FORREGION

Innovasjonsgrad
I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?
• I hvor stor grad har prosjektet potensial for å bringe fram ny kunnskap.

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | FORREGION

• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | FORREGION

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans | FORREGION

Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?

Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering | FORREGION

Behandlingsprosedyre

Forventet svar på søknaden

Dette er en løpende utlysning, søknader vurderes ca en gang i måneden. 

Søknader vurderes administrativt av minst to personer. Administrasjonen, ved næringsseksjonen lager innstilling til Byråd for næring og eierskap. Byråd for næring og eierskap gjør vedtak om tildeling eller avslag på søknadene. 

Administrasjonen har fullmakt til å avvise søknader som ikke fyller kravene i utlysningen. 

Siste mulighet for å levere søknad til denne utlysningen er 10.desember 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.