Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt næringsliv 2022

Siste endring: Krav til CV for prosjektleder og samarbeidspartnere redigert 30.juni. 

Viktige datoer

25.mai, kl 9

Søkerseminar

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist kl 13:00

16. des. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

16. jun. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

16. jun. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling. 

RFF Oslo ønsker å støtte prosjekter som styrker bedrifter i arbeidet med grønn omstilling og bærekraft og å utvikle næringer der Oslo har særlige fortrinn.

RFF Oslo ønsker også å styrke samarbeid mellom FoU-organisasjoner og bedrifter og offentlig sektor.

Om utlysningen

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringsliv (IPN) er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).

RFF Oslo ønsker å støtte bedrifter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål, bidrar til det grønne skiftet  og ser forretningsmuligheter i å nå disse målene.  Vi anbefaler bedrifter som ikke selv har FoU kompetanse å samarbeide med FoU miljø om prosjektet.

Forskningsrådet har en nettside om bærekraft og innovasjonsprosjekt i næringslivet, og vi anbefaler potensielle søkere å sette seg inn i denne.

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN for prosjektet? Les mer her om denne muligheten og forutsetninger på nettsidene: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler (skattefunn.no, lenken åpnes i nytt vindu).

Merk at dere ikke kan søke om innovasjonsmidler til et prosjekt som allerede er startet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bedrifter med forretningsadresse i Oslo kommune og som har økonomisk aktivitet i Norge kan søke.

Søker må enten være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.

I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift".

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Søkerbedriften vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med RFF Oslo. Bedriften som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Prosjektansvarlig må sikre full finansiering av prosjektet i tillegg til RFF Oslo sin støtte.

Krav til prosjektleder

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig, hos FoU partner eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

 • Samarbeidspartner kan være bedrift, ideell organisasjon eller offentlig sektor.
 • Samarbeidspartnere skal inngå i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, slik dette er definert i statsstøtteregelverket. Dette innebærer blant annet at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. Du finner mer informasjon om faktisk samarbeid her. (se under "viktige definisjoner" artikkel 25) 
 • De samarbeidspartnerne som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte, blir mottakere av statsstøtte.
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, er én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

FoU-leverandører

 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet.
 • FoU-leverandører kan være godkjente forskningsorganisasjoner eller andre virksomheter med betydelig FoU-virksomhet.
 • FoU-leverandørers egnethet vil bli gjenstand for faglig vurdering.
 • FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet, og har derfor vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag, og får betalt for dette arbeidet til markedspris. Dersom en FoU-leverandør likevel skal ta del i rettigheter til prosjektresultatene, kan prisen på det avtalte oppdraget justeres ved at markedsverdien på rettighetene trekkes fra prisen.
 • Siden forskningsorganisasjonenes arbeid i innovasjonsprosjektene skjer på oppdrag, er universiteters og høyskolers arbeid i slike prosjekter definert som oppdragsfinansiert aktivitet.

Annet Samarbeid

 • Andre internasjonale aktører kan delta i prosjektet, men de skal ikke legges inn som partnere i søknadsskjemaet. Denne typen samarbeid kan omtales i prosjektbeskrivelsen under punkt 3.2 "Prosjektleder, organisering og forankring”

Utgangspunktet for vår vurdering av søknaden, er de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet, og det er en avgjørende betingelse for at vi skal tildele støtte at disse kommer til å delta i prosjektet. Om dere endrer prosjektsammensetningen før vi inngår kontrakt med dere, kan vi derfor trekke tilbake vårt tilsagn om finansiering.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet.  FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket

Artikkel 25 i statsstøtteregelverket beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes og hvilke kostnader ved disse aktivitetene som helt eller delvis kan dekkes. Støtten kan dekke både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de er kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Dere skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Omfanget av støtten

Dere kan søke om støtte til inntil 50%  av budsjetterte prosjektkostnader, minimum 1 million kroner og maksimalt 2 millioner kroner.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader innenfor rammen på 50 % er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. 

Se tabellen nedenfor og les mer på Forskningsrådets nettside om statsstøtte under Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

50 %

45 %

Mellomstore bedrifter

50 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Når RFF Oslo innvilger søknader, vurderer vi i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i prosjektet.

Det endelige støttebeløpet blir fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. Dere vil motta tilbud om en betinget bevilgning med forutsetning om å utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med "foretak" menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må dere revidere søknaden. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må dessuten avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være seks måneder etter fondsstyrets vedtak om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men som ikke har startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • RFF Oslo vil kreve framdrifts- og prosjektregnskapsrapport underveis i prosjektet, i tillegg til sluttrapport og sluttregnskap for prosjektet.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, inkludert SkatteFUNN, vil kunne påvirke omfanget av RFF Oslos støtte.
 • Dere må så raskt som mulig si ifra til eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Forskningsartikler og forskningsdata

RFF Oslo forventer at forskningsdata gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad.

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, er det særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Utbetaling av støtte

Vi utbetaler 50% av støtten for første kalenderår i prosjektet mot faktura ved oppstart, og deretter inntil 50 %ved årets slutt mot godkjent prosjektregnskap for første år. I 2. år utbetales støtten på samme måte. Annen utbetaling kan avtales.

Sluttutbetaling skjer under forutsetning av at prosjektets sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent.

Dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektansvarlig organisasjon og samarbeidspartnernes regnskap.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Oslo ønsker å støtte bedrifter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål, bidrar til det grønne skiftet  og ser forretningsmuligheter i å nå disse målene. Vi prioriterer støtte til gode prosjekter innenfor disse områdene:

 • Løsninger for det grønne skiftet:
  • Klima, miljø, utslippsfrie løsninger
  • Sirkulærøkonomi
  • Energiteknologi
 • Digitalisering og digital transformasjon
 • Helse og livsvitenskap, velferd og omsorgssektoren
 • Oppvekst og kunnskap
 • Bærekraftig tjenesteutvikling

Regional utvikling

Vareproduserende industriMiljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportCO2-håndteringTransport og mobilitetLavutslipp

Industri og tjenestenæringer

IKT-næringenHelsenæringenBygg, anlegg og eiendom

Livsvitenskap

Helse

Global helseHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterBruk av helsedataE-helseEffektive, forebyggende folkehelsetiltak

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider]. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og andre nøkkelpersoner, maksimalt 6 CV til sammen (inkludert prosjektleder). Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Merk at malene er nye i 2022, og du skal bare bruke de malene som hører med til denne utlysningen.

Valgfrie vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det gjøres ingen teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

 1. Forskning og innovasjon.
 2. Virkninger og effekter
 3. Gjennomføring
 4. Relevans for utlysningen

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad tilfredsstiller prosjektet det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?

Behandlingsprosedyre

Søknader som fyller de formelle kravene vurderes av eksterne fagpersoner.  Eksterne fagpersoner vurderer kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i RFF Oslo. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Basert på vurdering fra fagpanel og «relevans for utlysningen» utformer administrasjonen i RFF Oslo en innstilling som legges fram for fondsstyret i RFF Oslo for beslutning. Fondsstyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter, og på prioriteringene i utlysningen.

Forventet svar på søknaden

Fondsstyret for RFF Oslo vil ta beslutning om eventuell finansiering av søknader i uke 50, 2022.

RFF Oslo publiserer resultatet av tildelinger på denne nettsiden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.